Το λιανικό εμπόριο, κατασκευές, εκπαίδευση και δημόσια υπηρεσία από τους μεγαλύτερους εργοδότες

Από τους μεγαλύτερους εργοδότες στην Κύπρο είναι ο τομέας του λιανικού εμπορίου απασχολώντας 72.973 εργαζόμενους από σύνολο 416. 478 το 2019 (μέσος όρος έτους). Τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνουν τους τομείς της οικονομίας που απασχολούν τους περισσότερους εργαζόμενους. Κατασκευές 40.287, δημόσια διοίκηση και άμυνα, υποχρεωτική κοινωνική ασφάλιση 33.528, εκπαίδευση 30.259, δραστηριότητες υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης 37.862, δραστηριότητες σχετικές με την ανθρώπινη υγεία και την κοινωνική μέριμνα 20.456, χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές δραστηριότητες 20.380, μεταποίηση 30.290, μεταφορά και αποθήκευση 17.635, ενημέρωση και επικοινωνία 10.865, διοικητικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες 12.047, δραστηριότητες νοικοκυριών 14.825, άλλες δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών 13.308, δραστηριότητες ετερόδικων οργανισμών και φορέων 1.676, παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, φυσικού αερίου, ατμού και κλιματισμού 2.400, γεωργία, δασοκομία και αλιεία 10.040, ορυχεία και λατομεία 790, παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση αποβλήτων και δραστηριότητες εξυγίανσης 3.009. Ως προς την επιμέρους ανάλυση υπάλληλοι είναι οι 359.616 εργαζόμενοι, οι 45.452 είναι αυτοεργοδοτούμενοι, οι 8.082 είναι εργοδότες και οι 3.328 εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση.

Κατά επάγγελμα οι 80.447 από τους 416.478 είναι υπάλληλοι υπηρεσιών και πωλητές, οι 79.203 προσοντούχοι και άλλοι ειδικοί, οι 51.361 είναι τεχνικοί, βοηθοί και ειδικοί γραφείς, οι 45.342 είναι γραφείς, δακτυλογράφοι και ταμίες, οι 8.657 στρατιωτικοί, οι 17.443 διευθυντές και διοικητικοί λειτουργοί, οι 46.856 τεχνίτες παραγωγής, οι 22.830 χειριστές μηχανών και εργαλείων και 57.457 είναι ανειδίκευτοι εργάτες.

Από τους 416.478 εργαζόμενους, οι 369.526 είναι πλήρους απασχόλησης και οι 46.953 μερικής απασχόλησης. Στην πλήρη απασχόληση οι 331.726 είναι υπάλληλοι, οι 29.380 αυτοεργοδοτούμενοι, οι 7.451 εργοδότες και οι 450 εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση. Στην ενότητα της μερικής απασχόλησης οι 27.890 είναι υπάλληλοι, οι 16.072 αυτοεργοδοτούμενοι, οι 2.360 εργάζονται σε οικογενειακή επιχείρηση και οι 631 είναι εργοδότες.

Ενδιαφέρον στοιχείο είναι η ηλικία και το μορφωτικό επίπεδο των εργαζομένων τέλος του 2019. Από τους 416.478 εργαζόμενους οι 221.253 είναι άνδρες και οι 195.225 γυναίκες. Με μόρφωση κάτω του λυκείου έχουν οι 62.480 εργαζόμενοι, του λυκείου 159.513 και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 194.485. Ως προς την ηλικία, η πλειοψηφία, δηλαδή οι 118.223 είναι ηλικίας από 25 έως 34 ετών. Οι περισσότεροι 73.648 έχουν μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι 34.773 του λυκείου και οι 9.802 κάτω του λυκείου. Η ηλικία από 35 έως 44 ετών συγκεντρώνει 103.193 εργαζόμενους. Μορφωτικό επίπεδο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν οι 50.229 εργαζόμενοι, οι 38.751 έχουν εκπαίδευση λυκείου και 14.214 κάτω του λυκείου. Από 45 έως 54 χρονών υπάρχουν 88.407 εργαζόμενοι. Της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι οι 35.720, οι 39.810 έχουν εκπαίδευση λυκείου και οι 12.878 είναι κάτω του λυκείου. Στην ηλικία των 55 έως 64 ετών οι εργαζόμενοι είναι 63.441. Της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης είναι 20.801, του λυκείου 26.252 και κάτω του λυκείου 16.338. Οι εργαζόμενοι με ηλικία από 65 ετών και άνω είναι 13.004. Τριτοβάθμια εκπαίδευση έχουν οι 3.835, του λυκείου 3.379 και κάτω του λυκείου 5.789.

Της Θεανώς Θειπούλου