Τι καταδεικνύει η νέα ερευνά εργατικού δυναμικού για ανεργία

Νέα έρευνα του εργατικού δυναμικού που καλύπτει το 1ο τρίμηνο του 2022 καταδεικνύει ότι η ανεργία έφτασε στο 6,6% ενώ η ανεργία στους νέους ηλικίας 15-24 ετών ακούμπησε το 17,7%.

Ανεργία 6,6%

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού για το 1ο τρίμηνο του 2022, το εργατικό δυναμικό ανήλθε σε 474.631 άτομα ή 64,3% του πληθυσμού (άνδρες 70,6%, γυναίκες 58,6%) σε σύγκριση με 453.638 άτομα (62,2%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 (Πίνακας 1).

Ο αριθμός των απασχολουμένων ήταν 443.327 άτομα και το ποσοστό απασχόλησης 60,1% (άνδρες 66,3%, γυναίκες 54,4%) σε σύγκριση με 414.668 άτομα (56,8%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 31.305 άτομα και το ποσοστό ανεργίας σε 6,6% του εργατικού δυναμικού (άνδρες 6,1%, γυναίκες 7,1%) σε σύγκριση με 38.970 άτομα (8,6%) το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

 Απασχόληση

Στις ηλικίες 20-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 77,3%. Το ποσοστό για τους άνδρες ήταν 83,6% και για τις γυναίκες 71,3%. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 το ποσοστό ήταν 73,5% (άνδρες 79,7%, γυναίκες 67,7%). Στις ηλικίες 55-64 το ποσοστό απασχόλησης ήταν 63,6% σε σύγκριση με 60,1% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021.

Σύμφωνα με την κατανομή της απασχόλησης κατά τομέα, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολουμένων το συγκεντρώνουν οι Υπηρεσίες με 80,4% και ακολουθούν η Βιομηχανία και η Γεωργία με ποσοστά 17,2% και 2,4% αντίστοιχα. Για το 1ο τρίμηνο του 2021 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν: Υπηρεσίες 77,3%, Βιομηχανία 19,3% και Γεωργία 3,4%.

Η μερική απασχόληση αποτελούσε το 10,8% της συνολικής απασχόλησης ή 47.929 άτομα (άνδρες 8,7%, γυναίκες 13,2%). Το αντίστοιχο ποσοστό για το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 12,3% (άνδρες 10,8%, γυναίκες 14,0%).

Από το σύνολο των απασχολουμένων, το 88,9% ή 393.913 άτομα ήταν υπάλληλοι, από τους οποίους το 11,5% (45.273 άτομα) είχε προσωρινή εργασία. Στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 οι υπάλληλοι αποτελούσαν το 87,5% του συνόλου της απασχόλησης και από αυτούς ποσοστό 13,2% είχε προσωρινή εργασία.

Ανεργία

Στους νέους ηλικίας 15-24 ετών το ποσοστό ανεργίας ήταν 17,7% του εργατικού δυναμικού των ηλικιών αυτών (άνδρες 19,3%, γυναίκες 16,2%) σε σύγκριση με 19,5% (άνδρες 25,3%, γυναίκες 12,8%) στο αντίστοιχο τρίμηνο του περασμένου χρόνου.

Όσον αφορά στη διάρκεια της ανεργίας, το 50,7% του συνόλου των ανέργων έψαχνε για εργασία για περίοδο κάτω από 6 μήνες, το 15,0% για περίοδο 6-11 μήνες, ενώ ποσοστό 34,3% ήταν μακροχρόνια άνεργοι. Τα αντίστοιχα ποσοστά για το 1ο τρίμηνο του 2021 ήταν 42,4%, 25,3% και 32,3%.