Συνεχίζεται το επίδομα πρακτικής άσκησης €650 σε Νέους Μηχανικούς

 Insider  

Μετά από έγκριση της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), ως Δικαιούχος του Έργου Πρακτικής Άσκησης Νέων Μηχανικών (Έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, μέχρι 29 ετών (NEETs) για πραγματοποίηση της απαιτούμενης από τον περί ETEK Νόμο, πρακτικής άσκησης, ανακοινώνει τη χρονική επέκταση του Έργου πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2021 και μέχρι εξαντλήσεως του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του.

Σκοπός του Έργου είναι η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που θα διευκολύνουν την προσπάθεια των νέων αποφοίτων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής για πραγματοποίηση της εξάσκησης που προβλέπεται από το Νόμο, με απώτερο στόχο την εγγραφή τους στο Μητρώο Μελών του ΕΤΕΚ και την εξασφάλιση άδειας άσκησης επαγγέλματος. Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο Έργο θα πληρούν (σωρευτικά) συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως για παράδειγμα να μην έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους. Στους ασκούμενους αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους εξακοσίων πενήντα ευρώ (€650), από το ΕΤΕΚ.

Με βάση τις εκτιμήσεις που έγιναν, το ΕΤΕΚ θα συνεχίσει να δέχεται υποβολή αιτήσεων ένταξης στο Έργο μέχρι και το φθινόπωρο του 2022. Σε ό,τι αφορά μετά το 2022 σημειώνεται ότι υπάρχει καταρχήν έγκριση και γίνονται συζητήσεις για την προκήρυξη νέου Έργου Παροχής Ευκαιριών σε Νέους αποφοίτους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής.

Το Έργο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ.