Συμπληρωματικά σχέδια στήριξης για Πανδημία

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι δημοσιευτήκαν σήμερα στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας οι ακόλουθες πρόσθετες Αποφάσεις της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σχετικά με την εφαρμογή των Ειδικών Σχεδίων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του ιού COVID-19, για την περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021.

Συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκαν σήμερα οι Αποφάσεις:

Ειδικό Επίδομα Απουσίας από την Εργασία για τη Φροντίδα Παιδιών (Απόφαση Αρ. 114, Κ.Δ.Π. 176/2021) για την περίοδο από την 26η Απριλίου 2021 μέχρι την 9η Μαΐου 2021.

Ειδικό Σχέδιο Πλήρους Αναστολής των Εργασιών της Επιχείρησης – Τροποποίηση (Απόφαση Αρ. 115, Κ.Δ.Π. 177/2021).

Αναφορικά με την Απόφαση (Αρ. 109) του 2021 (Κ.Δ.Π. 168/2021) η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021 και αφορούσε στην περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021 αυτή τροποποιείται με την προσθήκη της παραγράφου «15».

 

Ειδικό Σχέδιο Ορισμένων Κατηγοριών Αυτοτελώς Εργαζομένων Απόφαση – Τροποποίηση (Απόφαση Αρ. 116, Κ.Δ.Π. 178/2021)

Αναφορικά με την Απόφαση (Αρ. 112) του 2021 (Κ.Δ.Π. 171/2021) η οποία δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 22 Απριλίου 2021 και αφορούσε στην περίοδο από την 1η Απριλίου 2021 μέχρι την 30η Απριλίου 2021, το Παράρτημα Ι της Κ.Δ.Π. 171/2021 διαγράφεται και αντικαθίσταται από το Έντυπο ΕΕΑ.5 που ορίζεται στο Παράρτημα Ι της Απόφασης με Αρ.116 και το Παράρτημα ΙΙ της Κ.Δ.Π. 171/2021 τροποποιείται με τη διαγραφή της γραμμής «47. Δραστηριότητες κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων αισθητικής» και της γραμμής «48. Δραστηριότητες σχετικές με τη φυσική ευεξία» και την αναρίθμηση της γραμμής που ακολουθεί.