Πάνω από 15.000 θέσεις εργασίας μέσω του Σχεδίου Ανάκαμψης

Μέρος της ανάκαμψης αναμένεται να ενισχυθεί από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας  (National Recovery and Resilience Plan) και ο συνολικός εκτιμώμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε €1,25 δισ. εκ των οποίων €1,06 δισ. θα διατεθούν υπό μορφή επιχορήγησης και €0,2 δισ. με τη μορφή δανείου.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Σταθερότητας 2021-2024 που κατέθεσε στις Βρυξέλλες το υπουργείο Οικονομικών, ο στρατηγικός στόχος του NRRP είναι «η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της οικονομίας της χώρας και των δυνατοτήτων για οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντικά βιώσιμη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και ευημερία».

Μέσω των μεταρρυθμίσεων και των επενδύσεων του Σχεδίου, η Κύπρος αναμένεται να γίνει μια χώρα με υψηλά επίπεδα ανθεκτικότητας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας μέσω ενός βιώσιμου μοντέλου μακροπρόθεσμη ανάπτυξης, μέσω μιας μεταρρυθμισμένης και αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης, ενός αποτελεσματικότερου δικαστικού συστήματος και ένα εκσυγχρονισμένου φορολογικού  συστήματος. Στο Πρόγραμμα σημειώνεται ότι το Τμήμα Οικονομικών Ερευνών του Πανεπιστημίου έχει πραγματοποιήσει μια προκαταρκτική αξιολόγηση (περίοδος 2022-2026) για τον οικονομικό  αντίκτυπο  του σχεδίου ανάκαμψης. Η συνολική εκτίμηση του αντίκτυπου του σχεδίου NRRP δείχνει ότι τα μέτρα αυξάνουν την προστιθέμενη αξία (ΑΕγχΠ) κατά πάνω από €550 εκατ.  που σημαίνει αύξηση του ΑΕΠ κατά €0,5 εκατ. για κάθε εκατομμύριο ευρώ που επενδύονται. Η αύξηση εκατομμυρίων ευρώ από τα μέτρα  υποδηλώνει αύξηση 2,8% του ΑΕΠ έως το 2026. Σε όρους απασχόληση, όλα τα μέτρα δημιουργούν μαζί περισσότερες από 15.000 θέσεις εργασίας, ή περίπου 13 νέες θέσεις εργασίας ανά εκατομμύριο ευρώ. Το μοντέλο δεν κάνει διάκριση μεταξύ διαφορετικών τύπων εργασίας, π.χ. ειδικευμένος-ανειδίκευτος. Ωστόσο, η κατανομή των θέσεων εργασίας σε όλες τις οικονομικές δραστηριότητες όπως προσομοιώθηκε δείχνει ότι οι επενδύσεις που σχετίζονται με τον κατασκευαστικό τομέα παράγουν τον υψηλότερο αριθμό θέσεων εργασίας τόσο στον τομέα όσο και σε άλλους τομείς της οικονομίας.