Σε αναζήτηση μηχανικών οι δήμοι Λευκωσίας και Τσερίου

Προσωπικό ζητεί ο Δήμος Λευκωσίας και ο Δήμος Τσερίου και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αρχίσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις. Συγκεκριμένα, ο Δήμος Λευκωσίας δέχεται μέχρι τις 3 Ιουλίου αιτήσεις για την πλήρωση τριών κενών θέσεων Τεχνικού Μηχανικού. Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού. Στα καθήκοντα είναι -μεταξύ άλλων- ετοιμασία σχεδίων οικοδομικών και τεχνικών έργων, χωροταξικών και ρυθμιστικών σχεδίων, σχεδίων διευρύνσεως δρόμων και άλλων σχετικών σχεδίων, η συλλογή, ταξινόμηση και καταχώρηση στοιχείων για νέα έργα, η τοπογράφηση και χωρομέτρηση, η ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων δαπάνης. Επίσης, το νέο προσωπικό θα πρέπει να ασχολείται με την οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχο εκτελουμένων έργων πολιτικής μηχανικής ή αρχιτεκτονικής, περιλαμβανομένων και έργων εκτελουμένων με σύμβαση, τη σήμανση δρόμων, την περιγραφή και καταμέτρηση οικοδομικών, οδικών και άλλων εργασιών, την ετοιμασία δελτίων ποσοτήτων και εκθέσεων προόδου διαφόρων τεχνικών έργων, τον καταμερισμό, επόπτευση, καθοδήγηση και έλεγχο κατώτερου προσωπικού, την οργάνωση και επίβλεψη των οικοδομικών και τεχνικών εργασιών στον χώρο απόρριψης σκυβάλων, τη διαδικασία κατεδαφίσεων κηρυσσομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο ετοιμόρροπων οικοδομών. Οι αιτητές θα κληθούν σε γραπτή εξέταση με προσωπική επιστολή, στην οποία θα αναγράφεται η ημερομηνία και ο τόπος διεξαγωγής των γραπτών εξετάσεων καθώς επίσης η εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης.

Στον Δήμο Τσερίου γίνονται δεκτές αιτήσεις μέχρι τις 10 Ιουλίου για μια μόνιμη θέση τεχνικού μηχανικού (Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1)) και μια μόνιμη θέση υγειονομικού επιθεωρητή (Κλίμακα Α5 (2η βαθμίδα) Α7-Α8(1)). Οι θέσεις είναι πρώτου διορισμού. Οι υποψήφιοι που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα, θα κληθούν να παρακαθίσουν σε γραπτές ή/και προφορικές εξετάσεις, όπως ήθελε καθοριστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο Τσερίου.

To υπουργείο Εσωτερικών (Επαρχιακή Διοίκηση Λεμεσού) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της ρύθμισης της απασχόλησης εργοδοτουμένων Αορίστου και εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου, εκτελεστικού Μηχανικού, για τo έργo «Ανέγερση Αστεροσκοπείου στα Αγρίδια», το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από το Πρόγραμμα Interreg και για άλλο συναφές έργο. Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η Α9. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν μέχρι τις 10 Ιουλίου. Στα καθήκοντα και τις ευθύνες είναι η  Οργάνωση, επίβλεψη και έλεγχος εκτέλεσης εργαστηριακών δοκιμών υλικών στο εργαστήριο, επίβλεψη χωρομετρικών εργασιών και έλεγχος χωρομετρικών σχεδίων, έλεγχος πιστοποιητικών πληρωμής και επιμέτρησης ποσοτήτων, έλεγχος κατασκευαστικών σχεδίων.

Θεανώ Θειοπούλου