Πόσες ημέρες άδεια δικαιούμαι το χρόνο;

Πέραν του μισθού, του ωραρίου και των διάφορων ωφελημάτων, αναπόσπαστο μέρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων είναι και η ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών. Πόση άδειο δικαιούμαστε; Πότε και από ποιον καταβάλλεται η πληρωμένη άδεια και τι ισχύει για τις άδεις ασθενείας. Όλα καταγράφονται σε σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και δεν αφήνει ιδιαίτερα περιθώρια για παρερμηνείας.

Πόση άδεια δικαιούμαι;

Κάθε εργοδοτούμενος που εργάστηκε 48 εβδομάδες δικαιούται ετήσια άδεια με απολαβές για τέσσερις εργάσιμες εβδομάδες. Δηλαδή, οι εργοδοτουμένοι που έχουν πενθήμερη εβδομάδα εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια 20 εργάσιμες ημέρες και οι εργοδοτουμένοι που έχουν εξαήμερη εβδομάδα εργασίας δικαιούνται ετήσια άδεια 24 εργάσιμες ημέρες. Προσωρινή απουσία εργοδοτουμένου από την εργασία του λόγω ατυχήματος, ασθένειας, μητρότητας, γονικής άδειας ή άδειας για λόγους ανωτέρας βίας θεωρείται ως περίοδος υπηρεσίας.

Η άδεια των τεσσάρων εβδομάδων μειώνεται ανάλογα αν ο εργοδοτούμενος εργάστηκε τον προηγούμενο χρόνο για περίοδο μικρότερη των 48 εβδομάδων. Σε περίπτωση εργοδοτουμένων που δικαιούνται, με βάση τον νόμο, συλλογική σύμβαση, έθιμο ή ειδική συμφωνία, ετήσια άδεια μεγαλύτερη των τεσσάρων εβδομάδων, ο περί Ετησίων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμος κατοχυρώνει το δικαίωμα αυτό σε μεγαλύτερη περίοδο άδειας.

 

Ποιες μέρες δεν υπολογίζονται στην άδεια

Κατά τον υπολογισμό της ετήσιας άδειας, οι πιο κάτω ημέρες δεν λογίζονται ως ετήσια άδεια:

  • δημόσιες αργίες καθιερωμένες με νόμο, έθιμο ή σύμβαση,
  • άδεια λόγω μητρότητας, γονική άδεια ή άδεια για λόγους ανωτέρας βίας,
  • ημέρες ανικανότητας για εργασία λόγω ατυχήματος ή ασθένειας,
  • ημέρες απεργίας ή ανταπεργίας,
  • οποιαδήποτε περίοδος προειδοποίησης για τερματισμό απασχόλησης σύμφωνα με τον περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμο.