Παγκόσμια Τράπεζα: Η θέση της Κύπριας σε 8 τομείς

Insider

Η Κύπρος βαθμολογείται με 94,4 από τα 100 στον δείκτη της Παγκόσμιας Τράπεζας «γυναίκες, επιχειρήσεις και δίκαιο» για το 2023.

Η έκθεση περιλαμβάνει στοιχεία από 190 χώρες, αξιολογώντας τη νομοθεσία και τους κανονισμούς σε οχτώ τομείς που σχετίζονται με τη συμμετοχή των γυναικών στην οικονομία: κινητικότητα, χώρος εργασίας, μισθός, γάμος, γονεϊκότητα, επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία και συντάξεις.

Σημειώνεται ότι τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η έρευνα είναι ενήμερα μέχρι 1η Οκτωβρίου 2022, και επομένως δεν λαμβάνουν υπόψη τη νομοθεσία για πληρωμένη γονική άδεια που ψηφίστηκε στην Κύπρο στις 6 Οκτωβρίου, δίνοντας έτσι χαμηλότερο βαθμό στην Κύπρο στον τομέα της γονεϊκότητας. 

Συγκεκριμένα, η Κύπρος βαθμολογήθηκε με 100/100 στους τομείς κινητικότητα, χώρος εργασίας, γάμος, επιχειρηματικότητα, περιουσιακά στοιχεία και συντάξεις. Αυτό σημαίνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία στην Κύπρο δεν κάνει διάκριση ανάμεσα στα δύο φύλα, σε αυτούς τους τομείς. Τα θέματα που εξετάζει η Παγκόσμια Τράπεζα αναφορικά με την κινητικότητα αφορούν τη δυνατότητα των γυναικών να κυκλοφορούν ελεύθερα εντός και εκτός της χώρας, όπως ισχύει και για τους άντρες. Τα θέματα που αφορούν τον χώρο εργασίας εξετάζουν κατά πόσο υπάρχει η νομοθετική ρύθμιση για απαγόρευση των διακρίσεων στον χώρο εργασίας, αν υπάρχει νομοθεσία σχετική με τη σεξουαλική παρενόχληση στον χώρο εργασίας και αν αυτή τιμωρείται αστικά και ποινικά.

Επιπλέον, όσον αφορά τον γάμο, η Παγκόσμια Τράπεζα εξετάζει κατά πόσο μια γυναίκα μπορεί να είναι επικεφαλής του νοικοκυριού, αν υπάρχει νομοθεσία σχετική με τη βία στην οικογένεια, αν μια γυναίκα μπορεί να ζητήσει διαζύγιο, όπως ένας άντρας και αν δικαιούται να ξαναπαντρευτεί.

Αναφορικά με την επιχειρηματικότητα, εξετάζεται κατά πόσο επιτρέπεται με τον ίδιο τρόπο όπως στους άντρες, στις γυναίκες να ανοίγουν τραπεζικό λογαριασμό, να έχουν πρόσβαση σε πιστώσεις, να συνάπτουν συμβάσεις και να εγγράφουν εταιρείες. Για τα περιουσιακά στοιχεία, εξετάζεται αν υπάρχει το ίδιο δικαίωμα στην ακίνητη περιουσία, αν τα παιδιά, ανεξαρτήτως φύλου έχουν τα ίδια κληρονομικά δικαιώματα, αν διασφαλίζεται νομοθετικά η ίση διαχείριση περιουσιακών στοιχείων εντός του γάμου και εάν ο νόμος προβλέπει την αποτίμηση των μη χρηματικών εισφορών.

Για τις συντάξεις εξετάζεται αν το έτος συνταξιοδότησης είναι ίδιο για άντρες και γυναίκες και κατά πόσο η άδεια μητρότητας υπολογίζεται ως συντάξιμη.