Έρχεται νόμος για το ποιος θα είναι «άνεργος»

 Αδάμος Αδάμου /Insider

Μητρώο εγγεγραμμένων ανέργων με διάφορες υποκατηγορίες, με προφανή στόχο την στόχευση της κοινωνικής πολιτικής της κυβέρνησης αλλά και την απεξάρτηση από αυτήν όσων αρνούνται αδικαιολόγητα να δουλέψουν, επιχειρείται από το υπουργείο Εργασίας, στο πλαίσιο του διαλόγου που διεξάγεται στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Για τις αλλαγές που προωθούνται, οι κοινωνικοί εταίροι, δηλαδή οι συντεχνίες και οι εργοδοτικές οργανώσεις, έχουν εδώ και καιρό ενώπιον τους έγγραφο εργασίας και συγκεκριμένο προσχέδιο νομοσχεδίου για τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης του Τμήματος Εργασίας, για το οποίο η υπουργός Εργασίας ζήτησε γραπτώς τις απόψεις των μελών του Εργατικού Συμβουλευτικού Σώματος μέχρι το τέλος του μήνα.

Το προσχέδιο καθορίζει μεταξύ άλλων ποιος θα μπορεί να αναγνωρίζεται ως άνεργος, για σκοπούς εγγραφής σε σχετικό μητρώο που θα δημιουργηθεί στο Τμήμα Εργασίας του υπουργείου Εργασίας, αλλά καθορίζει και ποιος θα χαρακτηρίζεται εκούσια άνεργος, ο οποίος δεν θα έχει δικαίωμα εγγραφής στο σχετικό μητρώο, παρά μόνο μετά την παρέλευση εξαμήνου.

Όπως προκύπτει, πάντως, από τα όσα προτείνει το υπουργείο Εργασίας, στο μητρώο που θα δημιουργηθεί θα υπάρχουν περίπου 10 κατηγορίες ανέργων, πλην όμως η κοινωνική πολιτική του κράτους για στήριξη όσων αναζητούν εργασία θα αφορά μόνο την πρώτη κατηγορία, το πρώτο μέρος του συγκεκριμένου μητρώου. Οι αλλαγές που προωθούνται δεν αποκλείεται να συνδέονται και με σκέψεις της κυβέρνησης όσον αφορά το χρονικό περιθώριο της στήριξης που παρέχεται στους άνεργους, αν και το θέμα δεν φαίνεται να συζητήθηκε, για την ώρα τουλάχιστον, στο Εργατικό Συμβουλευτικό Σώμα.

Μητρώο ανέργων

Βάσει του προσχεδίου νομοσχεδίου που προωθήθηκε στους κοινωνικούς εταίρους, ο διευθυντής του Τμήματος Εργασίας θα τηρεί «Μητρώο Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης», στο οποίο θα εγγράφονται τα ονόματα των προσώπων τα οποία αναζητούν εργασία μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες για τα πρόσωπα αυτά, τις οποίες ο διευθυντής θεωρεί αναγκαίες. Το εν λόγω Μητρώο θα αποτελείται από διάφορα μέρη, δέκα στον αριθμό, τα οποία καταγράφονται στο προσχέδιο.

Όπως προκύπτει, πάντως, το πρώτο μέρος του σχετικού Μητρώου, στο οποίο θα μπορούν να εγγράφονται και πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα και σε άλλη μέρη του Μητρώου, θα αποτελεί την ουσιαστική κατηγορία ανέργων για σκοπούς άσκησης κοινωνικής πολιτικής και όχι μόνο. Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος του μητρώου θα εγγράφονται πρόσωπα τα οποία είναι άνεργα, όπως καθορίζεται στην προτεινόμενη νομοθεσία, ήτοι: Πρόσωπο το οποίο αποδεικνύει ότι για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων είναι άνεργος και ικανός και διαθέσιμος για εργασία και αναζητεί ενεργά εργασία, στη βάση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων του ή ότι είναι άνεργος και τυγχάνει επαγγελματικής εκπαίδευσης με βάση σχέδιο εγκεκριμένο από τον διευθυντή (σ.σ. του Τμ. Εργασίας).

Στο δεύτερο μέρος του Μητρώου, θα εγγράφονται πρόσωπα «τα οποία χωρίς επαρκείς και ικανοποιητικούς λόγους δεν αποδέχθηκαν εργασία που τους προσφέρθηκε, την οποία ήταν ικανοί και είχαν τις δεξιότητες να εκτελέσουν ή και αρνήθηκαν να συμμετάσχουν σε προγράμματα ή σχέδια κατάρτισης τα οποία εγκρίνονται από τον υπουργό ή και είναι εκουσίως άνεργοι».

Τα μέρη του Μητρώου Ανέργων που δεν θα «δίνουν» επίδομα

Σε άλλες κατηγορίες του Μητρώου Ανέργων, θα εγγράφονται μεταξύ άλλων πρόσωπα που εργάζονται αλλά αναζητούν καλύτερη ή άλλη εργασία, πρόσωπα που αναζητούν εργασία και είναι άνω των 55 ετών, πρόσωπα που έχει διαπιστωθεί ότι απασχολούνταν σε αδήλωτη εργασία ή και πρόσωπα τα οποία συμμετείχαν σε πρόγραμμα ή σχέδιο κατάρτισης.

Αν και το σχετικό Μητρώο θα αποτελείται από 10 μέρη, όπως αναφέρθηκε, αυτό που θα «μετρά» για το υπουργείο Εργασίας θα είναι το πρώτο μέρος. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο εργασίας, «για σκοπούς παροχής ωφελημάτων ή και υπηρεσιών ή και άλλων παροχών προνομιακού τόπου, που παρέρχονται σε άνεργους βάσει νόμου ή και σχεδίου ή και έργου ή και απόφασης Υπουργικού Συμβουλίου ή και βάσει άλλης ρύθμισης, θεωρείται ότι ο όρος «άνεργος» περιλαμβάνει μόνο τα πρόσωπα που είναι εγγεγραμμένα στο μέρος I του μητρώου».

Το προσχέδιο του νόμου προβλέπει περαιτέρω πως πρόσωπο που θεωρείται εκουσίως άνεργο δεν δύναται να εγγραφεί στο Μητρώο Ανέργων, σε οποιοδήποτε μέρος, για περίοδο μέχρι έξι μήνες, εάν μεταξύ άλλων έχει απωλέσει την εργασία του λόγω υπαιτιότητας του ή την έχει εγκαταλείψει εκούσια, χωρίς εύλογη αιτία, αρνείται ή παραλείπει να αποδεχτεί θέση εργασίας ή και αρνείται ή παραλείπει, χωρίς εύλογη αιτία, να τύχει επαγγελματικής εκπαίδευσης. Στο προσχέδιο, πάντως, προβλέπονται και διαδικασίες έντασης οποιασδήποτε απόφασης ληφθεί με τα όσα προτείνονται και την έκδοση διαταγμάτων από τον υπουργό Εργασίας σχετικά με την εγγραφή στο Μητρώο και τη θέσπιση της νομοθεσίας γενικότερα.