Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Follow

This company has no active jobs

Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Company Information

About Us

 ΟΡΑΜΑ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στοχεύει να εδραιωθεί ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό Πανεπιστήμιο, με διεθνή παρουσία και αναγνώριση, κυρίως στη νοτιοανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο, στο οποίο η ποιότητα σπουδών και έρευνας, η πολυσχιδής πολιτισμική και κοινωνική προσφορά και η εξωστρέφεια αποτελούν σταθερές ιδρυματικές αξίες και να συνεισφέρει ουσιαστικά στην επίτευξη του στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

 ΑΠΟΣΤΟΛΗ

 • Η προσφορά εξ αποστάσεως ποιοτικής τριτοβάθμιου επιπέδου εκπαίδευσης και κατάρτισης και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης σε όλους ανεξάρτητα από ηλικία, τόπο και χρόνο μελέτης.
 • Η προαγωγή της επιστήμης και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης μέσω της έρευνας και η διάδοσή της μέσω της διδασκαλίας και των επιστημονικών εκδηλώσεων.
 • Η προαγωγή της Διά Βίου Μάθησης και της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
 • Η ανάπτυξη τεχνολογικής υποδομής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
 • Η στενή συνεργασία με την κοινωνία, τον παραγωγικό ιστό και την αγορά εργασίας και την Πολιτεία, ώστε να υποστηριχθεί η βιώσιμη ανάπτυξη και η ευημερία της Κύπρου.

 ΑΞΙΕΣ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στηρίζεται στη(ν):

 • Καινοτομία
 • Ευελιξία
 • Προσαρμοστικότητα
 • Μεθοδικότητα και Στρατηγικό Σχεδιασμό
 • Τεχνολογία και στις Εφαρμογές της

προσφέρει:

 • Υψηλής ποιότητας σπουδές
 • Επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών του
 • Αξιόπιστο ερευνητικό έργο
 • Αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στις υπηρεσίες
 • Αμεσότητα στις διαδικασίες
 • Κοινωνικό έργο

και δίνει έμφαση σε αξίες και αρχές όπως η:

 • Αριστεία, ποιότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία στις υπηρεσίες, στην εκπαιδευτική δραστηριότητα και στις οργανωτικές διαδικασίες
 • Εξωστρέφεια και θεσμοθέτηση νέων συνεργειών με άλλα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς
 • Συνεργασία ως μέρος της συνολικής οργανωτικής προσέγγισης, καθώς και σεβασμό μεταξύ όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας
 • Βιωσιμότητα και οικονομική ευρωστία
 • Προσφορά στο κοινωνικό σύνολο

Subscribe to our newsletter