Εκπαίδευση προσωπικού: Κόστος ή επένδυση;

Του Τάσου Τουμασή/Forbes – Insider  

Με την παρέλευση του χρόνου τα επαγγέλματα εξελίσσονται ραγδαία, με τρόπο που οδηγεί συχνά τους εργαζόμενους να μην έχουν τις πλήρεις γνώσεις σχετικά με τα καθήκοντα τους. Γι’ αυτό τον λόγο, σήμερα η εκπαίδευση τους και ιδιαίτερα η εσωτερική εκπαίδευση  είναι σημαντικότερη από πότε. Πρέπει να είναι συνεχής, στοχευόμενη και αποτελεσματική και όχι περιστασιακή.

Πλανάται το διάλειμμα αν τελικά το ανθρώπινο δυναμικό ενός οργανισμού αποτελεί επένδυση ή κόστος. Η πραγματικότητα είναι ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί ένα σημαντικότατο κεφάλαιο για ένα οργανισμό. Από τη στιγμή που καταλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος του κόστους, η επιτυχία ή αποτυχία των πολιτικών που θα ακολουθήσει σχετικά με το προσωπικό του, είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την επιτυχία ή αποτυχία του οργανισμού.

Στην περίοδο που διανύουμε, η κρίση και ο οξύτατος ανταγωνισμός, αναγκάζει τους οργανισμούς να αλλάζουν και να προσαρμόζονται στις νέες και καμία φορά άγνωστες συνθήκες. Αυτό τους οδηγεί ώστε να αντιμετωπίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους ως κεφάλαιο και όχι ως κόστος.

Η εκπαίδευση παίζει ένα ζωτικής σημασίας ρόλο για τον οργανισμό, αφού χωρίς αυτή δεν θα είναι εφικτή η υλοποίηση των στόχων του.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Γενικότερα προτιμάται η εσωτερική εκπαίδευση, επειδή αυτή προσαρμόζεται στα χαρακτηριστικά του οργανισμού αλλά και στις ιδιαιτερότητές του. Είναι πιο στοχευμένη και με βάση τις ανάγκες του αλλά και τις απαιτήσεις του προσωπικού και της διοίκησης. Επιπλέον, θεωρείται ότι πετυχαίνει άμεσα τους προκαθορισμένους στόχους της, διότι ακριβώς προβαίνει σε διορθωτικές και βελτιωτικές ενέργειες, ανάλογα με τα ιδιαίτερα του χαρακτηριστικά. Τα οφέλη τόσο για τον εργοδότη όσο και για τον εργοδοτούμενο είναι πολλά.

Αρχικά, οδηγεί σε μείωση του κόστους μέσω της βελτίωσης της αποδοτικότητας των εργαζομένων με τελική συνέπεια τη βελτίωση της κερδοφορίας. Διασφαλίζεται η συνέπεια των εργαζομένων, γεγονός που οδηγεί σε αύξηση της παραγωγικότητας. Η αυξημένη αποτελεσματικότητα στην ολοκλήρωση των διαδικασιών έχει ως αποτέλεσμα τη βελτίωση της ροής των εργασιών μέσα σε έναν οργανισμό.

ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Συνεπεία της εκπαίδευσης, παρατηρείται βελτίωση στις διαπροσωπικές σχέσεις και της επικοινωνίας μέσα στον οργανισμό μέσα από αλυσιδωτές ενέργειες. Δημιουργούνται ικανά στελέχη από το εσωτερικό του οργανισμού. Εξυψώνεται το ηθικό των εργαζομένων, βελτιώνονται οι μεταξύ τους σχέσεις, ενισχύεται η δημιουργία δεσμών των εργαζομένων με τον οργανισμό. Αναπτύσσει και βελτιώνει τις σχέσεις εργαζομένου-εργοδότη και προϊσταμένου-υφισταμένου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της ανάγκης για εποπτεία και επίβλεψη των εργαζομένων. Συμβάλλει στην αποτελεσματική λήψη αποφάσεων και την επίλυση προβλημάτων και παρέχει πληροφόρηση για τις μελλοντικές ανάγκες σε όλους τους τομείς.

Ενισχύει την επικοινωνία όχι μόνο εντός του οργανισμού, αλλά και προς τα έξω. Βελτιώνει την εταιρική εικόνα και τον καθιστά ελκυστικότερο εργοδότη αλλά και την εικόνα του προς τους συνεργάτες και τρίτα πρόσωπα. Συμβάλλει στην κατανόηση και την παγίωση των αρχών και πολιτικών του προς κάθε εμπλεκόμενο.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ

Απώτερος σκοπός της εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη κουλτούρας. Στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης ώστε να βελτιώνει τη γνώση της εργασίας και τις ικανότητες σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού. Βελτιώνει συνολικά τις ικανότητες του οργανισμού με αποτέλεσμα τη βελτίωση της δυναμικής του. Η συνεχής κατάρτιση και αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα. Μέσα σε ένα περιβάλλον συνεχούς κατάρτισης και ανάπτυξης μπορούν να διαμορφωθούν νέες ιδέες, μερικές από τις οποίες μπορεί να αποφέρουν σημαντικά οικονομικά οφέλη σε ένα οργανισμό.

Ο εργαζόμενος αναγνωρίζει ότι η εκπαίδευση τον βελτιώνει και τον ενισχύει. Όσο καλύτερα εκπαιδευμένος είναι τόσο λιγότερο δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις της δουλειάς του. Ενισχύει την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του και αυξάνει την ικανοποίηση που λαμβάνει από την εργασία του. Τον βοηθά να παίρνει καλύτερες αποφάσεις και να λύνει αποτελεσματικά τα διάφορα προβλήματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά του.

ΑΥΞΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ

Σημαντικό κεφάλαιο είναι η αύξηση των τυπικών προσόντων του εργαζομένου, καθιστώντας τον απαραίτητο για τον οργανισμό στον οποίο απασχολείται, αλλά και ελκυστικότερο για άλλους εργοδότες. Ενισχύεται ώστε να αντιμετωπίζει αποτελεσματικότερα τις δυσκολίες προσαρμογής σε νέα αντικείμενα και νέες δραστηριότητες. Αυξάνει την προσαρμοστικότητα του στις νέες τεχνολογίες και μεθόδους και τον βοηθά στην περαιτέρω ανάπτυξη των ικανοτήτων του και στην επίτευξη των προσωπικών του στόχων.

Μέσα από την εκπαίδευση του εργαζομένου ενισχύεται η αναγνώριση, η αυτοπεποίθησή και η αυτοανάπτυξή του, που τον βοηθά να χειρίζεται τις διάφορες εντάσεις και τις συγκρούσεις μέσα στον εργασιακό χώρο.

Όταν μια επιχείρηση επενδύει σε προγράμματα κατάρτισης, δείχνει εκτίμηση στους εργαζομένους της. Οι εργαζόμενοι μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε γνώσεις και εργαλεία που δεν θα ήξεραν υπό άλλες συνθήκες, γεγονός που οδηγεί στο να αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση για την εργασία τους.

Οι εργαζόμενοι που λαμβάνουν την απαιτούμενη εκπαίδευση είναι πιο ικανοί να ασκούν το επάγγελμά τους, αφού κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ευθύνες και τον ρόλο τους, κάτι που τελικά ενισχύει και την εμπιστοσύνη που έχουν οι ίδιοι στους εαυτούς τους. Μέσα από αυτή τη διαδικασία βελτιώνεται η συνολική τους απόδοση, κάτι που τελικά ωφελεί τον οργανισμό.

ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε ένα οργανισμό έχουν κάποιες δεξιότητες που χρήζουν βελτίωσης και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης τους βοηθά να ενισχύσουν αυτές τις δεξιότητες. Επιπλέον, ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα φέρνει όλους τους εργαζομένους σε ένα ίδιο επίπεδο και δημιουργεί ένα συνολικά καταρτισμένο προσωπικό.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ

Η εκπαίδευση και η κατάρτιση του προσωπικού ενός οργανισμού έχει και κοινωνικές συνέπειες. Αποδεδειγμένα υπάρχει θετική επίδραση στην ένταξη των μειονεκτουσών ομάδων, των οποίων τα χαμηλά επίπεδα εκπαίδευσης και οι ανεπαρκείς προοπτικές στην αγορά εργασίας σημαίνουν ότι είτε κινδυνεύουν να αποκλεισθούν είτε έχουν ήδη αποκλεισθεί από την αγορά εργασίας. Προσφέρεται η ευκαιρία σε άτομα με χαμηλά προσόντα να αποκτήσουν νέες δεξιότητες. Παράλληλα, η εκπαίδευση στην εργασία αποφέρει γενικότερα οφέλη, όπως για παράδειγμα καλύτερη υγεία, μείωση της εγκληματικότητας και αύξηση της συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών. Για κάθε οργανισμό που θέλει να παραμείνει ανταγωνιστικός στην αγορά, τα προγράμματα ανάπτυξης εργαζομένων είναι σημαντικά. Αν και το να δαπανήσει χρήματα η επιχείρηση στους εργαζομένους αποτελεί κάποιες φορές ανασταλτικό παράγοντα, μόνο θετική εξέλιξη θα έχει.