Δυσεύρετοι οι ειδικοί τεχνολογίας και πληροφορικής

Αυξημένη είναι η ζήτηση, από τις επιχειρήσεις, εξειδικευμένου προσωπικού που ασχολείται με τη χρήση τεχνολογιών  πληροφορικής και επικοινωνιών. Η έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας δείχνει ότι η πλειοψηφία των μεγάλων επιχειρήσεων (81,5%) εργοδοτούν εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα τεχνολογίας και πληροφορικής (ΤΠΕ), ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις μικρές επιχειρήσεις ανέρχεται στο 19,8%. Το 10,7% των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπαλλήλους προσέλαβε ή προσπάθησε να προσλάβει εξειδικευμένο προσωπικό σε θέματα ΤΠΕ το 2019. Το 4,4% των επιχειρήσεων δυσκολεύτηκε να πληρώσει αυτές τις θέσεις.

Η έλλειψη σχετικών προσόντων (εκπαίδευση / κατάρτιση) που σχετίζονται με τις ΤΠΕ και η έλλειψη σχετικής εργασιακής εμπειρίας των αιτούντων ήταν οι δύο από τις κύριες δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι επιχειρήσεις. Το 2019, το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρείχαν οποιοδήποτε είδος εκπαίδευσης σε εξειδικευμένο ή μη εξειδικευμένο προσωπικό ανήλθε στο 11,7% και 22,6% αντίστοιχα. Στις μεγάλες επιχειρήσεις τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 42,0% σε εξειδικευμένο προσωπικό και 56,8% σε μη εξειδικευμένο. Κατά το 2019, η πλειοψηφία των επιχειρήσεων με 10 ή περισσότερους υπάλληλους προτίμησαν να αναθέσουν σε εξωτερικούς προμηθευτές τις διάφορες λειτουργίες ΤΠΕ, παρά σε εργαζόμενους της επιχείρησης τους. Το 83,6% των επιχειρήσεων ανέθεσε σε εξωτερικούς προμηθευτές τις διάφορες λειτουργίες ΤΠΕ, όπως συντήρηση των υποδομών ΤΠΕ, υποστήριξη για το λογισμικό γραφείου, ανάπτυξη/ υποστήριξη λογισμικού/ συστημάτων, ανάπτυξη/ υποστήριξη εφαρμογών διαδικτύου, ασφάλεια και προστασία δεδομένων. Μόνο το 33,4% των επιχειρήσεων χρησιμοποίησε εργαζόμενους της επιχείρησης ή υπαλλήλους των μητρικών ή θυγατρικών επιχειρήσεων για την εκτέλεση τέτοιων λειτουργιών. Η χρήση εξωτερικών προμηθευτών ανέρχεται σε 83% στις μικρές επιχειρήσεις, σε 87,7% στις μεσαίες και σε 82,7% στις μεγάλες επιχειρήσεις.