Άδεια φροντίδας μέχρι πέντε εργάσιμες και ευελιξία

Αδάμος Αδάμου  

Πέραν της άδειας πατρότητας και της γονικής άδειας, η νομοθεσία που προωθείται προβλέπει επίσης και άδεια φροντίδας. Συγκεκριμένα, άρθρο του προσχεδίου του νομοσχεδίου προβλέπει πως ο εργαζόμενος θα δικαιούται να λαμβάνει άδεια φροντίδας χωρίς, όμως, αποδοχές, πέντε εργάσιμων ημερών ετησίως, εφόσον τεκμηριωθεί η ανάγκη προς τούτο.

Η άδεια αυτή θα μπορεί να λαμβάνεται εφάπαξ ή τμηματικά. Προβλέπεται επίσης πως ο εργαζόμενος που προτίθεται να κάνει χρήση της άδειας φροντίδας οφείλει να ειδοποιήσει τον εργοδότη του έγκαιρα, προσκομίζοντας και τα κατάλληλα δικαιολογητικά. Σύμφωνα με το προσχέδιο του νόμου, το Υπουργείο Εργασίας θα μπορεί να εκδώσει διάταγμα στο οποίο θα καθορίζονται οι σοβαροί ιατρικοί για σκοπούς άδειας φροντίδας.

Το προσχέδιο προβλέπει περαιτέρω πως ο εργαζόμενος δικαιούται επίσης να απουσιάσει από την εργασία χωρίς αποδοχές, επτά εργάσιμες ημέρες ετησίως, για λόγους ανωτέρας βίας που συνδέονται με επείγοντες οικογενειακούς λόγους, οι οποίοι αφορούν ασθένεια ή ατύχημα που καθιστούν απαραίτητη την άμεση παρουσία του εργαζόμενου. Το δικαίωμα σε απουσία για λόγους ανωτέρας βίας είναι δυνατό επίσης να εξασκείται εφάπαξ ή τμηματικά.

Όπως γράψαμε ξανά, με την ευρωπαϊκή οδηγία και με τα όσα προωθούνται, οι εργαζόμενοι, οι οποίοι είναι γονείς τέκνου ηλικίας μέχρι οκτώ ετών, θα έχουν επίσης δικαίωμα να ζητήσουν ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας για λόγους φροντίδας, νοουμένου ότι έχουν συμπληρώσει συνεχή απασχόληση έξι μηνών στον ίδιο εργοδότη. Ως ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας καταγράφεται η δυνατότητα των εργαζομένων να προσαρμόζουν τη μορφή απασχόλησης τους, μεταξύ άλλων με τη χρήση ρυθμίσεων τηλεργασίας, ευέλικτου ωραρίου εργασίας ή με την εφαρμογή μειωμένου ωραρίου εργασίας.

Ο εργοδότης θα εξετάζει το αίτημα για ευέλικτες ρυθμίσεις και θα ενημερώνει γραπτώς τον εργαζόμενο για την απόφασή του εντός ενός μήνα από την υποβολή του αιτήματος.

Με το προσχέδιο νομοσχεδίου διασφαλίζεται ότι ρόλο στην εφαρμογή του νόμου και στην παρακολούθηση του θα έχει η Υπηρεσία Επιθεωρήσεων του Υπουργείου Εργασίας. Σε περίπτωση παραβίασης της νομοθεσίας και καταδίκης εργοδότη προβλέπεται χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 7.500 ευρώ.

Για σκοπούς καλύτερης εφαρμογής των διατάξεων του νόμου, το Υπουργικού Συμβούλιο θα μπορεί να εκδίδει κανονισμούς.