Άδεια από τον πρώτο μήνα εργοδότησης

Αδάμος Αδάμου/Insider

Μπορεί τυπικά να γινόταν, αλλά πλέον θα μπορεί κανείς και με το νόμο να αιτηθεί άδεια μετ’ απολαβών από τον πρώτο μήνα απασχόλησής του σε μια επιχείρηση. Έως σήμερα, για να κατοχυρώσει κανείς, βάσει του νόμου, άδεια μετ’ απολαβών, έπρεπε να έχει εργαστεί τουλάχιστον δεκατρείς εβδομάδες στον ίδιο εργοδότη, πρόνοια που ερχόταν σε σύγκρουση με σχετική ευρωπαϊκή Οδηγία της 23ης Νοεμβρίου 1993 περί ορισμένων πλευρών της διευθέτησης του χρόνο εργασίας.

Οι αλλαγές στη νομοθεσία πέρασαν  την περασμένη εβδομάδα κατά συντριπτική πλειοψηφία από τη Βουλή και με μία μόνη αρνητική ψήφο.

Συγκεκριμένα, η Ολομέλεια του Σώματος ενέκρινε τροποποίηση του περί Ετήσιων Αδειών μετ’ Απολαβών Νόμου, απαλείφοντας τη σχετική διάταξη και συγκεκριμένα διέγραψε από τη νομοθεσία το «νοείται ότι όταν εργοδοτούμενος εργάσθη ολιγωτέρας των δεκατριών εβδομάδων εργασίας εντός του έτους αδείας, ούτος δεν δικαιούται εις άδειαν δυνάμει του παρόντος Νόμου». Πρόκειται για την ίδια νομοθεσία που προβλέπει πως η ετήσια άδεια είναι τουλάχιστον 4 εβδομάδες και συγκεκριμένα τουλάχιστον 20 εργάσιμες ημέρες/έτος για πενθήμερη εργασία και τουλάχιστον 24 εργάσιμες ημέρες/έτος για εξαήμερη εργασία.

Το θέμα της απάλειψης της διάταξης που συζητήθηκε βάσει του σχετικού νομοσχεδίου που ετοίμασε η Κυβέρνηση στο Συμβούλιο Κεντρικού Ταμείου Αδειών και με τη σύμφωνη γνώμη των κοινωνικών εταίρων προωθήθηκε στη Βουλή και συζητήθηκε στις 14 Μαρτίου και στις 4 Απριλίου στην Επιτροπή Εργασίας της Βουλής, πριν προωθηθεί και ψηφιστεί σε νόμο την περασμένη Πέμπτη.

Με την έγκρισή του αίρεται στην ουσία μια αδικία που υπήρχε σε βάρος των εργαζομένων καθώς, στην περίπτωση που δεν συμπλήρωναν τις 13 εβδομάδες οι εργαζόμενοι, τότε η άδεια που είχαν συσσωρεύσει χανόταν ή εξαφανιζόταν, είτε προς όφελος του Ταμείου Αδειών, είτε του εργοδότη τους – ακόμα και εάν είχαν συμπληρώσει 12 εβδομάδες εργασία.

Στην περίπτωση του Ταμείου Αδειών, οι εισφορές του εργοδότη έμεναν στο ταμείο, ενισχύοντας άλλες δραστηριότητες του και στην περίπτωση εργοδότη που τηρεί δικό του σχέδιο αδειών, στην ουσία ο εργαζόμενος, εφόσον δεν συμπλήρωσε 13 εβδομάδες, αποχωρούσε χωρίς όφελος και με τον εργοδότη να μην έχει καμία επίπτωση.

Πλέον και με τη δημοσίευση της νομοθεσίας οι εργαζόμενοι θα κατοχυρώνουν άδεια από την πρώτη μέρα εργασίας τους, θα δικαιούται την άδεια αυτή ακόμα και σε περίπτωση που δεν συμπληρώνουν 13 εβδομάδες και να την απολαύσουν, αναλογικά, από τον πρώτο μήνα απασχόλησης τους.

Επιπρόσθετα, με τις αλλαγές που εγκρίθηκαν, η Κύπρος θα υιοθετήσει πλήρως έστω και με μεγάλη καθυστέρηση σχετική ευρωπαϊκή οδηγία του 1993! Όπως αναφερόταν για το θέμα στην σχετική έκθεση της Επιτροπής Εργασίας, η προτεινόμενη για διαγραφή διάταξη, η οποία απαγορεύει τη λήψη άδειας από εργαζόμενο που εργάστηκε λιγότερες από δεκατρείς εβδομάδες στο έτος άδειας, «συγκρούεται τόσο με πρόνοιες της Οδηγίας 93/104/ΕΚ, οι οποίες μεταφέρθηκαν στην εθνική νομοθεσία με το άρθρο 8 του περί Οργάνωσης του Χρόνου Εργασίας Νόμου, το οποίο προβλέπει ότι όλοι οι εργαζόμενοι δικαιούνται ετήσια άδεια με αποδοχές τουλάχιστον τεσσάρων εβδομάδων, όσο και με την Απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση C-173/99».