40+6 κρατικά σχέδια για τοκετό και επιχειρείν μέχρι αγορά αυτοκίνητου

Έρευνα του Insider για το είδος των επιδομάτων, των βοηθημάτων και των χορηγιών, που καταβάλλει το κράτος σε πολίτες. Από επίδομα ασθένειας και βοηθήματα τοκετού, μέχρι και χορηγίες, όπως η πρόσφατη για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων.

Με μια σειρά επιδομάτων, βοηθημάτων, καθώς και χορηγιών μπορούν να επωφεληθούν οι Κύπριοι πολίτες, ανάλογα με την οικογενειακή, την εργασιακή και την οικονομική τους κατάσταση. Κάποια από αυτά είναι θεσμοθετημένα εδώ και πολλά χρόνια ενώ κάποια άλλα, όπως ορισμένα σχέδια που προκηρύσσει κατά καιρούς η Κυπριακή Δημοκρατία έχουν ημερομηνία λήξης. Το Insider κατέγραψε 46 επιδόματα, βοηθήματα και χορηγίες που προσφέρει σήμερα το κράτος, παραθέτοντας και κάποιες από τις βασικές προϋποθέσεις και κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι πολίτες.

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

Tα επιδόματα για την οικογένεια στην Κύπρο αφορούν το επίδομα τέκνου και μονογονεϊκής οικογένειας. Το επίδομα τέκνου χορηγείται στις οικογένειες με νόμιμη και συνεχή διαμονή στην Κύπρο για τουλάχιστον τα τελευταία πέντε έτη. Παράλληλα, οι μονογονεϊκές οικογένειες που λαμβάνουν το επίδομα τέκνου δικαιούνται και το επίδομα μονογονεϊκής οικογένειας για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.

Ως μονογονεϊκή οικογένεια θεωρείται μια οικογένεια όπου ο γονέας, ο οποίος δε συζεί με σύζυγο/σύντροφο/άτομο, ζει με τουλάχιστον ένα εξαρτώμενο τέκνο γεννημένο εντός ή εκτός γάμου, και ζει μόνος, διότι είναι άγαμος, χήρος ή διαζευγμένος ή διότι ένας εκ των δύο γονέων θεωρείται αγνοούμενος από το δικαστήριο ή διότι εκτελεί ποινή φυλάκισης άνω των έξι μηνών.

Μια οικογένεια δικαιούται το επίδομα τέκνου εφόσον το ετήσιο μεικτό εισόδημά της δεν υπερβαίνει:

• τα €49.000 για τις οικογένειες με ένα εξαρτώμενο τέκνο

• τα €59.000 για τις οικογένειες με δύο εξαρτώμενα τέκνα.

• τα €59.000 συν €5.000 ανά εξαρτώμενο τέκνο για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο τέκνα

Επιπρόσθετα, το επίδομα τέκνου δεν χορηγείται εάν η συνολική αξία των οικογενειακών περιουσιακών στοιχείων, όπως ακίνητα, μετοχές, ομόλογα, κινητές αξίες και καταθέσεις, υπερβαίνει τα €1.200.000.

ΜΗΤΡΟΤΗΤΑ

Οι παροχές λόγω μητρότητας στην Κύπρο καλύπτουν το επίδομα μητρότητας, το επίδομα πατρότητας, το βοήθημα τοκετού και το ειδικό βοήθημα τοκετού για άγαμες μητέρες.

Το επίδομα μητρότητας καταβάλλεται στις ασφαλισμένες μισθωτές, στις αυτοτελώς εργαζόμενες και στις προαιρετικά ασφαλισμένες γυναίκες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίες περιμένουν παιδί ή έχουν υιοθετήσει παιδί μαζί με τον σύζυγό τους, ηλικίας μέχρι 12 ετών ή έχουν αποκτήσει παιδί μέσω παρένθετης μητέρας. Το επίδομα καταβάλλεται για 18 εβδομάδες, αρχής γενομένης μεταξύ της ένατης και της δεύτερης εβδομάδας πριν την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού ή για 16 εβδομάδες σε περίπτωση υιοθεσίας ή για 14 εβδομάδες σε περίπτωση παρένθετης μητέρας, αρχής γενομένης δύο εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού. Σε περίπτωση πολλαπλών γεννήσεων, δίνεται παράταση τεσσάρων εβδομάδων ανά παιδί στην περίοδο των 18 εβδομάδων. Σε περίπτωση απόκτησης παιδιού μέσω παρένθετης μητέρας, το επίδομα καταβάλλεται για 18 εβδομάδες, αρχής γενομένης δύο εβδομάδες πριν από την εβδομάδα του αναμενόμενου τοκετού ή από την εβδομάδα του πραγματικού τοκετού, ανάλογα με την επιλογή της αιτήτριας.

Το επίδομα πατρότητας καταβάλλεται σε όλους τους ασφαλισμένους μισθωτούς και στους αυτοτελώς εργαζόμενους, όπως και στους προαιρετικά ασφαλισμένους άντρες στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, των οποίων η σύζυγος γέννησε ή απέκτησε παιδί μέσω παρένθετης μητρότητας ή έχουν υιοθετήσει παιδί. Το επίδομα καταβάλλεται για δύο συνεχείς εβδομάδες, αρχής γενομένης μεταξύ της εβδομάδας του τοκετού και των επόμενων 16 εβδομάδων ή μεταξύ της εβδομάδας του τοκετού και της ολοκλήρωσης της άδειας μητρότητας σε περίπτωση πολλαπλού τοκετού για φυσικούς γονείς ή μεταξύ της εβδομάδας της υιοθεσίας και των επόμενων 16 εβδομάδων σε περίπτωση υιοθεσίας.

Το βοήθημα τοκετού καταβάλλεται επιπλέον μετά τη γέννηση κάθε παιδιού, εφόσον η μητέρα ή ο σύζυγός της πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις ή όποια άλλη προϋπόθεση μπορεί να υπάρχει σχετικά με το ειδικό βοήθημα τοκετού για άγαμες μητέρες.

Το ειδικό βοήθημα τοκετού για άγαμες μητέρες χορηγείται, υπό συγκεκριμένους όρους, σε αιτήτριες που δεν έχουν λάβει την αντίστοιχη βοήθεια από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

 ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

Η παροχή μακροχρόνιας κοινωνικής φροντίδας καλύπτει τις παροχές (σε χρήμα και σε είδος) για κατ’ οίκον φροντίδα, ημερήσια φροντίδα, ιδρυματική φροντίδα και φροντίδα ανάπαυλας.

Δικαιούχοι είναι όλοι όσοι διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο και λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα (ΕΕΕ), καθώς και άτομα που δεν δικαιούνται το ΕΕΕ αλλά δεν διαθέτουν επαρκές εισόδημα για να καλύψουν τις ανάγκες τους για κοινωνική φροντίδα και πληρούν όλες τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία περί ΕΕΕ. Το νομοθετικό πλαίσιο (νομοθεσία περί ΕΕΕ) δεν προβλέπει υποχρεωτικές περιόδους απασχόλησης, εισφορών ή οικονομικής δραστηριότητας.

ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΘΕΝΕΙΑ

Οι παροχές εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών αφορούν το επίδομα σωματικής βλάβης (αποζημίωση λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας) και τις παροχές αναπηρίας.

Το επίδομα σωματικής βλάβης χορηγείται σε όσους εργάζονται ως μισθωτοί ανεξαρτήτως ηλικίας. Για την καταβολή του επιδόματος, ο εργαζόμενος θα πρέπει να μην είναι ικανός να εργαστεί εξαιτίας εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής ασθένειας και δεν θα πρέπει να λαμβάνει πλήρη μισθό ή αμοιβή από τον εργοδότη κατά το χρονικό διάστημα που δεν εργάζεται.

Οι παροχές αναπηρίας καταβάλλονται στους εργαζομένους για μόνιμες βλάβες που προκλήθηκαν από εργατικό ατύχημα ή από επαγγελματική ασθένεια. Οι παροχές αναπηρίας περιλαμβάνουν τη σύνταξη αναπηρίας σε περίπτωση που ο ιατρικός σύμβουλος αποφανθεί ότι ο βαθμός αναπηρίας που προκλήθηκε από το ατύχημα είναι τουλάχιστον 20% ή το βοήθημα αναπηρίας σε περίπτωση που ο ιατρικός σύμβουλος αποφανθεί ότι ο βαθμός αναπηρίας που προκλήθηκε από το ατύχημα είναι μεταξύ 10% και 19%. Αν ο βαθμός αναπηρίας είναι κάτω του 10% σε περίπτωση ατυχήματος, ο εργαζόμενος δεν δικαιούται καμία παροχή αναπηρίας. Σε περίπτωση επαγγελματικής ασθένειας, ο βαθμός αναπηρίας από 1 έως 19% θεωρείται ισοδύναμος με το 20%.

Σημειώνεται ότι, δεν υφίστανται ασφαλιστικές προϋποθέσεις για την καταβολή του επιδόματος σωματικής βλάβης ή των παροχών αναπηρίας. Αρκεί ο εργαζόμενος να ήταν υπάλληλος την ημέρα που επήλθε το ατύχημα ή η επαγγελματική ασθένεια και το ατύχημα να συνέβη ενόσω ο εργαζόμενος τελούσε τα καθήκοντά του.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Το επίδομα ασθενείας καταβάλλεται στους μισθωτούς εργαζομένους, στους αυτοτελώς εργαζόμενους, καθώς και στους προαιρετικά ασφαλισμένους που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίοι είναι ηλικίας μεταξύ 16 και 63 ετών και είναι ανίκανοι για εργασία. Τα άτομα που δεν πληρούν τις ασφαλιστικές προϋποθέσεις για τη χορήγηση θεσμοθετημένης σύνταξης στα 63, δικαιούνται να λάβουν παροχή μέχρι την απαιτούμενη ημερομηνία, όμως σε καμία περίπτωση μετά την ηλικία των 65.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Η σύνταξη ανικανότητας καλύπτει τη βασική και τη συμπληρωματική σύνταξη ανικανότητας, οι οποίες καταβάλλεται στους ασφαλισμένους μισθωτούς και αυτοτελώς εργαζόμενους, καθώς και στους προαιρετικά ασφαλισμένους στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, οι οποίοι απέχουν από την εργασία τους για τουλάχιστον 156 ημέρες και φαίνεται ότι θα παραμείνουν μόνιμα ανίκανοι για εργασία, π.χ. αδυνατούν να εξασφαλίσουν, στα πλαίσια μιας δραστηριότητας που μπορούν θεωρητικά να ασκήσουν υπό κανονικές συνθήκες, εισόδημα άνω του ενός τρίτου του ποσού που κερδίζει γενικά ένα υγιές άτομο με το ίδιο μορφωτικό επίπεδο που ασκεί την ίδια δραστηριότητα στην ίδια περιοχή, ή, στην περίπτωση ατόμων ηλικίας μεταξύ 60 και 63 ετών, σε όσους αδυνατούν να εξασφαλίσουν εισόδημα που ξεπερνά το 50 % του ποσού αυτού.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΛΟΓΩ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ

Οι συμπληρωματικές παροχές λόγω αναπηρίας καλύπτουν:

το επίδομα βαριάς κινητικής αναπηρίας,

το επίδομα φροντίδας σε τετραπληγικά ή παραπληγικά άτομα,

τη χορηγία τυφλών,

το επίδομα διακίνησης

το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για την απόκτηση αναπηρικού αυτοκινήτου,

το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για την προμήθεια τροχοκαθισμάτων,

το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας σε άτομα με αναπηρίες για την προμήθεια τεχνικών μέσων, οργάνων και άλλων βοηθημάτων,

το σχέδιο επιχορήγησης των οργανώσεων των ατόμων με αναπηρίες,

το σχέδιο επιχορήγησης κοινωνικών συνοδών για ενήλικα άτομα με πολύ σοβαρές αναπηρίες.

και το σχέδιο παροχής της Ευρωπαϊκής κάρτας αναπηρίας στην Κύπρο.

ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

Η θεσμοθετημένη σύνταξη και το εφάπαξ ποσό θεσμοθετημένης σύνταξης.

ΠΑΡΟΧΕΣ ΕΠΙΖΩΝΤΩΝ

Οι παροχές επιζώντων καλύπτουν τη σύνταξη χηρείας, το επίδομα ορφάνιας και το βοήθημα κηδείας.

ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ (ΕΕΕ)

Για το ΕΕΕ ο αιτών πρέπει να είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας, πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήκοος τρίτης χώρας, ο οποίος έχει καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος στη Δημοκρατία. Επίσης, πρέπει να έχει, κατά την αμέσως προηγούμενη περίοδο των 5 ετών που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης, νόμιμη και συνεχή διαμονή στη Δημοκρατία. Ο δικαιούχος θα πρέπει να διατηρεί τη νόμιμη και συνεχή διαμονή του στην Κύπρο καθ’ όλη τη διάρκεια λήψης του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, διαφορετικά παύει να δικαιούται το επίδομα. Επιπρόσθετα, το συνολικό εισόδημα των μελών της οικογενειακής μονάδας πρέπει να είναι χαμηλότερο των συνολικών αναγκών που αξιολογούνται βάσει του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Παράλληλα, ούτε ο αιτών, ούτε κάποιο άλλο μέλος της οικογενειακής μονάδας μπορεί να κατέχει ακίνητη ιδιοκτησία αξίας άνω των €100.000. Δεν λαμβάνεται υπόψη η ιδιόκτητη κατοικία του αιτητή, εφόσον δεν ξεπερνά τα 300 τ.μ. Οι τραπεζικές καταθέσεις του αιτητή και οποιουδήποτε μέλους της οικογένειάς του δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις €5.000, αυξανόμενο κατά €1.000  για κάθε επιπλέον μέλος της οικογενειακής μονάδας. Η αξία άλλων χρηματικών περιουσιακών στοιχείων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις €5.000. Να σημειωθεί ότι, δε λαμβάνονται υπόψη οποιεσδήποτε αποζημιώσεις που λήφθηκαν ως αποτέλεσμα τραυματισμού ή βλάβης που προκλήθηκε από ατύχημα. Τα μηνιαία ποσά που αντιστοιχούν στο καλάθι διαβίωσης είναι: €480 για τον αιτητή/δικαιούχο, €240 για το/τη σύζυγο και για κάθε μέλος της οικογένειας ηλικίας άνω των 14 ετών, €144  για κάθε μέλος της οικογένειας ηλικίας κάτω των 14 ετών. Το επίδομα ενοικίου καταβάλλεται είτε όταν ο δικαιούχος ζει σε ενοικιαζόμενη κατοικία είτε σε ιδιόκτητη κατοικία για την οποία καταβάλλει τόκους. Το ύψος του επιδόματος ενοικίου υπολογίζεται σύμφωνα με τη σύνθεση της οικογένειας και της επαρχίας διαμονής.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

H κοινωνική σύνταξη αποσκοπεί στην παροχή σύνταξης σε όλους τους κατοίκους της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους και δεν δικαιούνται σύνταξη ή άλλη παρόμοια πληρωμή από κάποια άλλη πηγή.

ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

To επίδομα είναι ένα μέτρο στήριξης για τα νοικοκυριά των συνταξιούχων, το ετήσιο συνολικό εισόδημα των οποίων είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Οι προϋποθέσεις για το επίδομα είναι οι ακόλουθες:

• Τα εξαρτώμενα παιδιά πρέπει να είναι ηλικίας κάτω των 18 ετών (μέχρι 23 ετών για τα παιδιά που είναι φοιτητές/μαθητές πλήρους φοίτησης, μέχρι 25 ετών για άγαμους γιους κατά την περίοδο υπηρεσίας στην Εθνική Φρουρά ή ανεξαρτήτου ηλικίας, εάν το παιδί είναι άγαμο και υποφέρει από σοβαρή ασθένεια).

• Το συνολικό εισόδημα του νοικοκυριού δεν πρέπει να υπερβαίνει το όριο της φτώχειας. Σύμφωνα με έρευνα της Στατιστικής Υπηρεσίας, το όριο της φτώχειας για ένα νοικοκυριό αποτελούμενο από ένα μόνο άτομο είναι €10.324.

ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Το επίδομα ανεργίας καταβάλλεται σε ασφαλισμένους μισθωτούς ή σε προαιρετικά ασφαλισμένα άτομα που εργάζονται στην υπηρεσία Κύπριου εργοδότη στο εξωτερικό, ηλικίας από 16 έως 63 ετών, οι οποίοι είναι άνεργοι. Το όριο ηλικίας μπορεί να παραταθεί μέχρι τα 65 έτη, εάν το ασφαλισμένο άτομο δεν δικαιούται θεσμοθετημένη σύνταξη. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι δεν δικαιούνται επίδομα ανεργίας. Άνεργος, ο οποίος εξάντλησε το δικαίωμα του σε επίδομα ανεργίας (δηλαδή, ο οποίος πληρώθηκε επίδομα για 156 ημέρες) μπορεί να επανακτήσει το δικαίωμα, εάν μετά την εξάντληση του δικαιώματος του, εργαστεί για τουλάχιστον 26 εβδομάδες και καταβάλει εισφορές, οι οποίες στο σύνολο τους να μην είναι λιγότερες από 26 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών. Εάν ο άνεργος είναι πάνω από 60 ετών και δεν δικαιούται σύνταξη από οποιοδήποτε επαγγελματικό σχέδιο, μπορεί να επανακτήσει το δικαίωμα του σε επίδομα ανεργίας, αφού εργαστεί για τουλάχιστον 13 εβδομάδες αντί για 26 και αφού καταβάλει εισφορές επί των ασφαλιστέων αποδοχών, το σύνολο των οποίων να μην είναι λιγότερο από 26 φορές το εβδομαδιαίο ποσό των βασικών ασφαλιστέων αποδοχών.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΣΤΙΣ ΒΒ

Δικαιούχοι του σχεδίου χορηγιών «Ενίσχυση Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα) σε Περιοχές Εντός των Βρετανικών Βάσεων» είναι:

Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που τους τελευταίους 6 μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους διαμένουν νόμιμα σε περιοχές εντός των Βρετανικών Βάσεων ή σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία και θέλουν να δραστηριοποιηθούν εντός των Βρετανικών Βάσεων και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.

Άνεργοι ή μισθωτοί.

Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55.

Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται σε 70% για τους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για τους άνδρες ηλικίας 30-50 και τις γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα είναι 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, το ηλεκτρονικό εμπόριο και τον τουρισμό.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Δικαιούχοι του σχεδίου «Ενίσχυση Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας (Νεανική και Γυναικεία Επιχειρηματικότητα)»  είναι:

Νέοι και νέες, άνδρες και γυναίκες που διαμένουν νόμιμα σε περιοχές που ασκείται αποκλειστικός έλεγχος από την Κυπριακή Δημοκρατία τους τελευταίου έξι μήνες και έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε εργασία.

Άνεργοι ή μισθωτοί

Νέοι και νέες ηλικίας 18-29, άνδρες 30-50 και γυναίκες 30-55

Δεν ασκούσαν επιχειρηματική δραστηριότητα τους τελευταίους έξι μήνες πριν την υποβολή της αίτησης τους, δηλαδή δεν ήταν αυτοεργοδοτούμενοι ή δεν είχαν συμμετοχή σε ενεργή επιχείρηση πέραν του 25%

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται 70% στους νέους ηλικίας 18-29 ενώ για άνδρες ηλικίας 30-50 και γυναίκες ηλικίας 30-55 η ένταση της χορηγίας θα ανέρχεται στο 60%. Η χορηγία υπολογίζεται πάνω στο κόστος των επιλέξιμων δαπανών της επένδυσης (εξοπλισμός, κτίρια – αγορά, κτίρια – ανέγερση, κτίρια – ανακαίνιση/ διαμόρφωση χώρων, προβολή-προώθηση) με ανώτατο επιλέξιμο προϋπολογισμό ανά επιχείρηση τις €120.000 για δραστηριότητες που αφορούν τη μεταποίηση, τις υπηρεσίες, ηλεκτρονικό εμπόριο και τουρισμό.

ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Για το Σχέδιο Χορηγιών για ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κατοικίες για το έτος 2021 δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα. Το Σχέδιο παρέχει χορηγία για θερμομόνωση οροφών, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών ή συνδυασμό των δύο σε υφιστάμενες κατοικίες. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες του σχεδίου είναι οι εξής:

Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών: Προνοεί χορηγία 30% επί των επιλέξιμων δαπανών της κάθε αίτησης, με μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση τα €1.500.

Θερμομόνωση οροφών υφιστάμενων κατοικιών σε συνδυασμό με εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering): Προνοεί χορηγία 35% επί των επιλέξιμων δαπανών για τη θερμομόνωση οροφής με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.800 και χρηματοδότηση €300 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.200. Το μέγιστο ποσό χορηγίας ανά αίτηση δύναται να ανέλθει στις €3.000.

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος με τη μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (Net Metering) σε υφιστάμενες κατοικίες. Το ύψος της χορηγίας ανέρχεται στα €250 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού συστήματος, με μέγιστο ποσό χορηγίας €1.000 (ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 3Α). Το ποσό αυξάνεται στα €750 ανά εγκαταστημένο kW φωτοβολταϊκού, για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, με μέγιστο ποσό χορηγίας €3.750.

Το ποσό της χορηγίας διπλασιάζεται για τις εγκαταστάσεις που γίνονται σε οικίες οι οποίες εμπίπτουν σε ορεινές περιοχές, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων.

ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Για το Σχέδιο Χορηγιών για εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών συστημάτων παραγωγής ζεστού νερού χρήσης σε κατοικίες για το έτος 2021 δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα οι κατηγορίες του σχεδίου είναι οι εξής:

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ολοκληρωμένου ηλιακού συστήματος θέρμανσης νερού χρήσης (κύλινδρός και ηλιακά πλαίσια). Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €350.

Εγκατάσταση ή αντικατάσταση ηλιακών πλαισίων μόνο. Το ποσό χορηγίας ανέρχεται στα €175.

Και σε αυτήν την περίπτωση το ποσό διπλασιάζεται για κατοικίες που εμπίπτουν στις ορεινές περιοχές.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΩ

Για το σχέδιο δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν φυσικά πρόσωπα που ζουν σε κατοικίες που ανεγέρθηκαν σε περιοχές που είναι εντός των Βρετανικών Βάσεων. Εξαίρεση αποτελούν οι περιπτώσεις ενεργειακής αναβάθμισης πολυκατοικιών, για τις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται μια ενιαία αίτηση από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Διαχειριστικής Επιτροπή της πολυκατοικίας, η οποία θα ενεργεί εκ μέρους όλων των ιδιοκτητών.

Η ένταση της χορηγίας ανέρχεται στο 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κάθε αίτησης και μπορεί να καλύψει δαπάνες που αφορούν θερμομόνωση του κελύφους της οικίας, αντικατάσταση κουφωμάτων, εγκατάσταση συστημάτων σκίασης καθώς επίσης και την εγκατάσταση ή/και αντικατάσταση τεχνικών συστημάτων (όπως π.χ. ηλιακά, φωτοβολταϊκά, κλιματιστικά, μπαταρίες αποθήκευσης, συστήματα ελέγχου κλπ). Για τις κατοικίες ευάλωτων καταναλωτών, η ένταση της χορηγίας αυξάνεται στο 80%.

ΦΟΡΤΙΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Το σχέδιο «Εγκατάσταση/επέκταση φωτοβολταϊκών συστημάτων και εγκατάσταση έξυπνων μετρητών σε οικίες για φόρτιση ηλεκτρικού οχήματος ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in» αφορά Φυσικά Πρόσωπα που πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

ο λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος της οικίας εκδίδεται στο όνομα τους.

είτε οι ίδιοι είτε άλλο άτομο που διαμένει μόνιμα μαζί τους και έχει πρώτου βαθμού συγγένεια με αυτούς, είναι ιδιοκτήτες ηλεκτρικού ή υβριδικού οχήματος τύπου plug-in. Για σκοπούς του παρόντος σχεδίου, ο πρώτος βαθμός συγγένειας περιλαμβάνει: Γονείς, παιδιά, σύζυγο, πεθερό/ά, γαμπρό/νύφη.

στην κατοικία τους υπήρχε εγκατεστημένο ή εγκαταστάθηκε ΦΒ σύστημα με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων (net-metering).

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΕ ΜΜΕ

Το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται στο 30% επί του κόστους του ενεργειακού ελέγχου. Το μέγιστο ποσό για κάθε ΜμΕ δύναται να ανέλθει στις €2.000. Αναμένεται ότι οι ΜμΕ που θα προβούν σε ενεργειακό έλεγχο αξιοποιώντας τις πρόνοιες του παρόντος σχεδίου, θα προχωρήσουν σε υλοποίηση των επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας που θα προτείνει ο ενεργειακός έλεγχος, αξιοποιώντας άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Το σχέδιο απευθύνεται σε ευάλωτα νοικοκυριά, τα οποία επιθυμούν να αντικαταστήσουν ηλεκτρικές συσκευές που προνοούνται από το σχέδιο, με καινούργιες ψηλής ενεργειακής απόδοσης. Οι χορηγίες κυμαίνονται από €300 έως €600, αναλόγως συσκευής. Επιλέξιμες συσκευές είναι τα ψυγεία/ψυγειοκαταψύκτες, τα πλυντήρια ρούχων και τα κλιματιστικά. Οι δικαιούχοι μπορούν να αντικαταστήσουν έως πέντε συσκευές και, συγκεκριμένα, έως τρία κλιματιστικά, ένα πλυντήριο και ένα ψυγείο. Το σχέδιο εμπίπτει στα αντισταθμιστικά μέτρα της κυβέρνησης για αναχαίτιση της αύξησης της τιμής του ρεύματος. 

ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΡΥΠΟΓΟΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Το «Σχέδιο Απόσυρσης Ρυπογόνων Οχημάτων και Παραχώρηση Κινήτρων για Εναλλακτικούς, Χαμηλών Εκπομπών Τρόπους Διακίνησης», αφορά τη χορηγία για απόσυρση οχημάτων από την κυκλοφορία και:

αντικατάσταση τους με καινούργια οχήματα με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (με όριο εκπομπών CO2 τα 50g/km), ή

την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου, ή

την παραχώρηση εισιτηρίων λεωφορείου.

Τα οχήματα που μπορούν να αποσυρθούν πρέπει να είναι κατηγορίας σαλούν, βαν ή διπλοκάμπινου, να ήταν εγγεγραμμένα στην Κύπρο για τα τελευταία επτά συνεχή χρόνια και η ημερομηνία κατασκευής τους να είναι άνω των 12 ετών. Θα πρέπει επίσης για το συγκεκριμένο όχημα να υπάρχει εν ισχύ άδεια κυκλοφορίας ή να ήταν δηλωμένο ως ακινητοποιημένο με ισχύουσα άδεια κυκλοφορίας εντός των τελευταίων 18 μηνών και να μην έχει ακυρωμένη εγγραφή την ημέρα έναρξης των αιτήσεων.

Τα ποσά που θα διατεθούν για σκοπούς απόσυρσης παλαιού οχήματος και αντικατάστασής του με καινούριο όχημα κυμαίνονται από €7.500 μέχρι €12.000. Όσον αφορά την απόσυρση παλαιού οχήματος και αντικατάστασής του με καινούριο ηλεκτρικό ποδήλατο η επιχορήγηση ανέρχεται στα €1.000 ενώ για την απόσυρση παλαιού οχήματος έναντι παροχής δωρεάν εισιτηρίων για χρήση στις τακτικές γραμμές λεωφορείων η επιχορήγηση θα ανέρχεται στα €750.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ

Το «Σχέδιο Επιχορήγησης για την Αγορά Ηλεκτρικών Οχημάτων» αφορά τη χορηγία για αγορά ηλεκτρικών οχημάτων ή την αγορά ηλεκτρικού ποδηλάτου (υποβοηθούμενης ποδηλάτησης), με τη μορφή χορήγησης «οικολογικής επιβράβευσης» για την αγορά οχημάτων μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων), με ταυτόχρονη προαιρετική, επιδοτούμενη απόσυρση παλαιών οχημάτων. Τα ποσά που θα διατεθούν για σκοπούς αγοράς καινούριου ηλεκτρικού οχήματος κυμαίνονται, από €9.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος, μέχρι €19.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος.

Συγκεκριμένα, για τα οχήματα ιδιωτικής χρήσης θα παρέχεται χορηγία €9.000 συν €1.000 για ταυτόχρονη απόσυρση, για ταξί €19.000 συν €1.000 για ταυτόχρονη απόσυρση, και για τα αναπηρικά ή τα οχήματα πολύτεκνης οικογένειας η επιχορήγηση θα ανέρχεται στα €11.000 συν €1.000 για απόσυρση παλαιού οχήματος.

Θα παρέχεται επίσης η επιλογή επιχορήγησης μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος και για αυτό τον σκοπό τα ποσά που θα διατεθούν ανέρχονται, από €4.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος, μέχρι €12.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος. Ενώ για την αγορά καινούργιου οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί σαν ταξί η επιχορήγηση θα ανέρχεται στις €19.000 συν €1.000 με ταυτόχρονη απόσυρση. Οι επαγγελματίες του χώρου θα μπορούν επίσης να επιχορηγηθούν για την αγορά μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος ταξί με το ποσό των €12.000 συν €1.000 με ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος. Η επιχορήγηση αγοράς μεταχειρισμένου ηλεκτρικού οχήματος για χρήση από πολύτεκνη οικογένεια ή από τους ανάπηρους ανέρχεται στα €7.000 συν €1.000 με την ταυτόχρονη απόσυρση παλαιού οχήματος.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης για τα ακόλουθα: την αγορά καινούριου ηλεκτρικού μεγάλου λεωφορείου με ποσό που ανέρχεται στα €100.000, την αγορά καινούριου ηλεκτρικού μικρού λεωφορείου με ποσό που ανέρχεται στα €40.000, την αγορά καινούριου ηλεκτρικού εμπορικού οχήματος με ποσό που ανέρχεται σε €20.000, καθώς επίσης την αγορά καινούριου ηλεκτρικού ποδηλάτου ή τετράτροχου μικρο-αυτοκινήτου, ή μοτοποδηλάτου, ή τρίκυκλου, ή μοτοσυκλέτας ή ελαφρού τετράκυκλου οχήματος.

ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

Η φοιτητική χορηγία παραχωρείται, υπό προϋποθέσεις, στη βάση εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων τα οποία είναι:

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας, της οποίας το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις €59.000,00 όταν αυτή έχει μέχρι και δύο εξαρτώμενα τέκνα.

Για τις οικογένειες με περισσότερα από δύο εξαρτώμενα τέκνα, το ετήσιο ακαθάριστο οικογενειακό εισόδημα μπορεί να υπερβεί τις €59.000,00 κατά €5.000 για κάθε πρόσθετο τέκνο πέραν του δευτέρου.

Δικαίωμα σε φοιτητική χορηγία έχει οικογένεια της οποίας η συνολική αξία των περιουσιακών της στοιχείων δεν υπερβαίνει το €1.200.000. Για τον υπολογισμό των περιουσιακών στοιχείων λαμβάνονται υπόψη τα χρηματοοικονομικά στοιχεία της οικογένειας σε τρέχουσες τιμές (π.χ. καταθέσεις, μετοχές, χρεόγραφα, ομόλογα) και η ακίνητη ιδιοκτησία της οικογένειας σε τιμές 1.1.2013, όπως αυτές έχουν υπολογιστεί από το κτηματολόγιο του κράτους.

Πέραν των πιο πάνω κριτηρίων, μεταξύ άλλων, η φοιτητική χορηγία παραχωρείται εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

Παραχωρείται σε οικογένεια φοιτητή/φοιτήτριας της οποίας τα μέλη κατά τη διάρκεια των πέντε ετών πριν από την έναρξη των σπουδών για τις οποίες ζητείται κρατική φοιτητική μέριμνα διέμεναν μόνιμα και νόμιμα στις περιοχές που ελέγχονται από τη Δημοκρατία, για περίοδο πενήντα τουλάχιστον μηνών.

Παραχωρείται για την απόκτηση ενός μόνο τίτλου σπουδών, στον κάθε κύκλο σπουδών (προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών). Στην περίπτωση φοιτητή/φοιτήτριας, που θα αποκτήσει περισσότερους από ένα τίτλο σπουδών σε κάθε κύκλο, καταβάλλεται συνολικά φοιτητική χορηγία που αντιστοιχεί στη διάρκεια που απαιτείται για την απόκτηση του τελευταίου τίτλου σπουδών, νοουμένου ότι ο τελευταίος τίτλος που θα αποκτήσει είναι ανωτέρου ακαδημαϊκού επιπέδου από τον προηγούμενο τίτλο σπουδών που έχει ήδη αποκτήσει στον ίδιο κύκλο σπουδών.