Σεμινάρια Κατάρτισης « Ανάκαμψη και Επανεκκίνηση» και « Στρατηγικός Σχεδιασμός»

Τα δύο Σεμινάρια («Ανάκαμψη και Επανεκκίνηση» και «Στρατηγικός Σχεδιασμός») είναι αλληλένδετα και καλύπτουν όλες τις ανάγκες κατάρτισης και συμβουλευτικής στήριξης των  Μικρών Επιχειρήσεων για να μπορέσουν να ανακάμψουν, ξαναλειτουργήσουν  και θέσουν στέρεες βάσεις για το μέλλον μετά την πανδημία.

Τα δύο Προγράμματα επιχορηγούνται από την ΑΝΑΔ και διαρκούν συνολικά 14 ώρες (7 ώρες το καθένα). Τα Προγράμματα προσφέρονται σε δύο διαδοχικές εβδομάδες  (ένα Πρόγραμμα την εβδομάδα). Κάθε Πρόγραμμα διεξάγεται σε δύο διαδοχικές μέρες (3,5 ώρες παρακολούθησης την ημέρα). Ξεκινούμε με το Πρόγραμμα «Ανάκαμψη και Επανεκκίνηση» και ολοκληρώνουμε με το Πρόγραμμα «Στρατηγικός Σχεδιασμός». Και τα δύο Προγράμματα απευθύνονται σε ιδιοκτήτες και διευθυντικά στελέχη Μικρών Επιχειρήσεων.

Στο πρώτο Πρόγραμμα, οι καταρτιζόμενοι  θα έχουν τη δυνατότητα να εξετάσουν και επιλύσουν τα υφιστάμενα και πιεστικά προβλήματα ρευστότητας της επιχείρησης τους και να ετοιμάσουν (με τη βοήθεια του Εκπαιδευτή) Σχέδιο για τη  γρήγορη ανάκαμψη  και επανεκκίνηση της στους επόμενους 3 μήνες (13 εβδομάδες).  Οι ιδιάζουσες συνθήκες οικονομικής ύφεσης λόγω κορωνοϊού λήφθηκαν υπόψη κατά την ετοιμασία του Προγράμματος.  Οι   καταρτιζόμενοι θα μάθουν να υπολογίζουν τους Κύριους Δείκτες Απόδοσης (Μικτό Κέρδος, Καθαρό Κέρδος κ.α.) και να τους χρησιμοποιούν στην ετοιμασία Πίνακα Παρακολούθησης Ρευστότητας (Δείκτης Άμεσης Ρευστότητας, Δείκτης Κάλυψης Δανειακών Υποχρεώσεων, κ.ά.). Θα ετοιμάσουν επίσης (με την καθοδήγηση του Εκπαιδευτή) Πίνακα Δράσης 13 Εβδομάδων που θα  περιλαμβάνει τις Σημαντικές και Επείγουσες Δράσεις που πρέπει να υλοποιήσουν για την ανάκαμψη. Οι 5 Τομείς Δράσης καλύπτουν όλες τις πτυχές  της επιχείρησης (παραγωγή, εξυπηρέτηση πελάτη, μηχανήματα, διαδικασίες, ρευστότητα, άντληση κεφαλαίων, ανθρώπινο δυναμικό και ρευστότητα).

Στο δεύτερο Πρόγραμμα οι καταρτιζόμενοι θα ετοιμάσουν (με τη βοήθεια του Εκπαιδευτή) το Στρατηγικό Επιχειρηματικό Σχέδιο (ΣΤΕΣ) της επιχείρησης τους, δηλαδή θα καταγράψουν την πορεία που θα διασφαλίσει την μακροπρόθεσμη επιβίωση και ανάπτυξη της επιχείρησης τους (για τα επόμενα 3 χρόνια). Πέρα από τη μακροπρόθεσμη συνέχιση της λειτουργίας της επιχείρησης, η ετοιμασία  ενός ολοκληρωμένου ΣΤΕΣ αποτελεί προϋπόθεση για την εξασφάλιση χρηματοδότησης από τράπεζες (τόσο για υφιστάμενες όσο και νέες επιχειρήσεις).  Οι   καταρτιζόμενοι θα μάθουν τις κύριες πληροφορίες που πρέπει να συλλέγουν για να γνωρίζουν την πραγματική κατάσταση της επιχείρησης τους. Στη συνέχεια θα χρησιμοποιήσουν τους Πέντε Πίνακες Στρατηγικής  του Jack Welch και  τα Τέσσερα Πόδια  του Τραπεζιού της Επιχειρηματικότητας της Μεθόδου EVELTHON © (Συμβουλευτική Καθοδήγηση, Ανάκαμψη, Διάσωση Επιχειρήσεων). Θα εφαρμόσουν επίσης τη Μέθοδο Έξι Σίγμα για την αντιμετώπιση των αδυναμιών και τη Μέθοδο της Λιτής Παραγωγής για την ενίσχυση των δυνατοτήτων της επιχείρησης.