Όροι και Προϋποθέσεις Συμμετοχής – Υποτροφίες EUC

  1. Το kariera.com.cy ουδεμία σχέση έχει με τη διαδικασία, τη λήψη αποφάσεων και τις υποτροφίες.
  2. Η επικοινωνία με τον νικητή θα γίνει τηλεφωνικά και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στα στοιχεία που ο ίδιος έχει δηλώσει.
  3. Στην περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με τον νικητή ή ο νικητής αρνηθεί ή αδρανήσει να παραλάβει την υποτροφία του ή εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, η αντίστοιχη υποτροφία θα δοθεί σε κάποιον από τους επιλαχόντες, με βάση τη σειρά ανάδειξης.
  4. Η υποτροφία είναι προσωπική και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα, ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάστασή της. Επίσης η υποτροφία ισχύει για νέα εγγραφή που έχει πραγματοποιηθεί μετά το πέρας του διαγωνισμού και όχι για φοίτηση που ήδη πραγματοποιείται. Οι υποτροφίες είναι συγκεκριμένες και δεν μπορούν να εξαργυρωθούν με χρήματα ούτε να ανταλλαχτούν. Στις υποτροφίες δεν περιλαμβάνεται οτιδήποτε δεν αναφέρεται ρητά στους παρόντες όρους συμμετοχής. Ρητά δηλώνεται ότι οποιαδήποτε έξοδα απαιτούνται για την παραλαβή και την χρήση των υποτροφιών, καθώς επίσης και τυχόν νόμιμοι φόροι ή κρατήσεις υπέρ τρίτων ή άλλα τέλη επιβαρύνουν αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τον Συμμετέχοντα. Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται ο Διοργανωτής για τυχόν άμεσες ή έμμεσες ή παρεπόμενες ζημιές, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση, κακή απόδοση ή οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα. Ο Διοργανωτής δεν έχει καμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα συμβεί και/ή ζημιά και/ή βλάβη σωματική ή υλική ήθελε προκληθεί σε αυτούς, κατά τη χρήση των υποτροφιών, ή από οποιαδήποτε άλλη αιτία. Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία υποχρέωση για οποιουδήποτε φόρους θα πρέπει να πληρωθούν εν σχέση με τις υποτροφίες. Η πληρωμή των οποιοδήποτε φόρων εν σχέση με τις υποτροφίες είναι εξ’ ολοκλήρου ευθύνη και υποχρέωση των νικητών.H εξαργύρωση και η χρήση των υποτροφιών διέπεται από τους όρους και προϋποθέσεις του European University Cyprus.
  5. Η συμμετοχή προϋποθέτει και συνεπάγεται ρητή αποδοχή και συναίνεση του συμμετέχοντος στους όρους συμμετοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Διοργανωτή, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, η συμμετοχή τους θα ακυρώνεται άμεσα. Ρητά διευκρινίζεται ότι από τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό εξαιρούνται οι υπάλληλοι του Phileleftheros Public Company Limited, N& M Mediamorfosis Limited, Proteas Press Limited, Cyweekly Limited και Πρακτορείο Τύπου Κρόνος ΔΕ Λιμιτεδ, οι συγγενείς αυτών α’ και β’ βαθμού και οι σύζυγοί τους, οι φοιτητές που έχουν ήδη εγγραφεί σε οποιοδήποτε πρόγραμμα του European University Cyprus.
  6. Ο Διοργανωτής διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώσει τα ονόματα και να δημοσιεύσει φωτογραφίες των νικητών στον δικτυακό του τόπο, σε οποιοδήποτε έντυπό τους ή/και σε μέσα μαζικής ενημέρωσης και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως ενδεικτικά της παραλαβής των υποτροφιών.
  7. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων όρων.
  8. Το kariera.com.cy δεν συλλέγει και δεν διατηρεί κανένα δεδομένο προσωπικού χαρακτήρα.
  9. Για οποιαδήποτε πληροφορία, ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό ο όποιος ενδιαφερόμενος μπορεί να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στην διεύθυνση [email protected] ή να καλέσει τον αριθμό 22744444/22744000 από Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή μεταξύ των ωρών 09:00 μέχρι 17:30.