Νέο Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΥΕΠΚΑ), μέσω της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ), ανακοίνωσε την τρίτη πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από υπηρεσίες/οργανισμούς στο πλαίσιο του «Ειδικού Σχεδίου Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα» (στο εξής «Σχέδιο»).

Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση επαγγελματικής κατάρτισης και εργασιακής πείρας των ανέργων με την παράλληλη παροχή δυνατότητας σε Υπηρεσίες/Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, στις Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΑΤΑ), στις Mη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ), καθώς και στα Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα να αξιοποιήσουν κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με την εφαρμογή προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης και απόκτησης εργασιακής πείρας, διάρκειας τεσσάρων μηνών (16 εβδομάδων).

Επισημαίνεται ότι οι υπηρεσίες/οργανισμοί που υπέβαλαν αίτηση με τις προηγούμενες προσκλήσεις, μπορούν να υποβάλουν νέα αίτηση προσφέροντας συμπληρωματικές ευκαιρίες κατάρτισης σε ανέργους, με την προϋπόθεση να μην ξεπεράσουν τον μέγιστο αριθμό προσφερόμενων ευκαιριών κατάρτισης.  Για τις ευκαιρίες κατάρτισης που έχουν ήδη προσφερθεί από υπηρεσίες/οργανισμούς και δεν έγινε δυνατό να μετουσιωθούν σε τοποθετήσεις, θα γίνει νέα προσπάθεια συνταιριάσματός τους με ανέργους.

Για τη συμμετοχή των υπηρεσιών/οργανισμών στο Σχέδιο ισχύουν προϋποθέσεις όπως ορίζονται στον Οδηγό Πολιτικής και Διαδικασιών του Σχεδίου.  Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν από την ιστοσελίδα της ΑνΑΔ http://eseka.anad.org.cy ή να απευθύνονται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού στο τηλέφωνο 22390300.

Οι αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 17 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 10:00 μέχρι τις 3 Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00 μόνο σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ στη διεύθυνση http://eseka.anad.org.cy.