Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Δημόσιας Υγείας (ΜΡΗ)

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, 5 υποτροφίες ύψους €23,265 για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας.

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας παρέχει στους φοιτητές προηγμένη θεωρητική και πρακτική κατάρτιση σε όλο το φάσμα της Δημόσιας Υγείας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να βελτιώνουν τα πρότυπα ποιότητας και τις λειτουργικές δομές στον τομέα της υγείας.  Οι φοιτητές αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και διοικητικές δεξιότητες προκειμένου να επιφέρουν οργανωτικές μεταρρυθμίσεις στον τομέα της υγείας, με βάση τα ποιοτικά πρότυπα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Κριτήρια Εισδοχής:

Οι υποψήφιοί θα πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Επίσημο φωτοαντίγραφο του πτυχίου (Bachelor Degree)
  2. Επίσημο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (Τranscript)
  3. Απολυτήριο Λυκείου
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Μια συστατική επιστολή
  6. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (εάν υπάρχει)
  7. Μια μικρή φωτογραφία

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Διοίκησης) ή συμπληρώνοντας την on-line αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.euc.ac.cy) ή ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η Αυγούστου 2022.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών του Πανεπιστημίου και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο: 22713000 ή στο e-mail: [email protected].