Υποτροφίες για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στο Cybersecurity

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει, 5 υποτροφίες ύψους €23,265 για το Εξ Αποστάσεως Μεταπτυχιακό πρόγραμμα στο Cyber Security.

Το Μεταπτυχιακό στο Cyber Security του EUC  εξοπλίζει τους φοιτητές με τις κατάλληλες τεχνικές δεξιότητες και γνώσεις  που απαιτεί η διαχείριση της παραβατικότητας που σημειώνεται καθημερινά στον κυβερνοχώρο.

Οι φοιτητές εκπαιδεύονται σε θέματα σχετικά με την κατανόηση του νόμου, τη διαχείριση κινδύνων, την ηθική ηλεκτρονικής πειρατείας και της κρυπτογράφησης και πραγματοποιώντας συναφείς έρευνες στα εργαστήρια και τα ερευνητικά κέντρα του Τμήματος,  αποκτούν επαρκείς επαγγελματικές δεξιότητες που τους επιτρέπουν να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν πολιτικές και πρακτικές ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε διδακτορικό επίπεδο εμβαθύνοντας στον εν λόγω τομέα.

 

Κριτήρια Εισδοχής:

Οι υποψήφιοί θα πρέπει να είναι κάτοχοι προπτυχιακού τίτλου σπουδών από Αναγνωρισμένο Πανεπιστήμιο.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση εισδοχής η οποία θα πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Επίσημο φωτοαντίγραφο του πτυχίου (Bachelor Degree)
  2. Επίσημο φωτοαντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας (Τranscript)
  3. Απολυτήριο Λυκείου
  4. Βιογραφικό σημείωμα
  5. Μια συστατική επιστολή
  6. Πιστοποιητικά για το επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας
  7. Μια μικρή φωτογραφία

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται απευθείας στο Γραφείο Εισδοχής του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (Κτίριο Διοίκησης) ή συμπληρώνοντας την on-line αίτηση, που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου (www.euc.ac.cy) ή ταχυδρομικώς στην Τ.Θ. 22006, 1516 Λευκωσία.

Η τελευταία ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι η 23η Αυγούστου 2022.

Διαδικασία αξιολόγησης:

Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Υποτροφιών του Πανεπιστημίου και οι επιτυχόντες θα ενημερωθούν μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στις 28 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  επικοινωνήσετε στο Γραφείο Εισδοχής, τηλέφωνο: 22713000 ή στο e-mail: [email protected].