Χαμηλότοκα δάνεια σε επιχειρήσεις για ενίσχυση ρευστότητας

Χιλιάδες φερέγγυες μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αυτοεργοδοτούμενοι, οικονομικά «θύματα» του κορωνοϊού θα μπορούν να πάρουν ρευστότητα από τις τράπεζες με χαμηλότοκα επιτόκια, με την κάλυψη κυβερνητικών εγγυήσεων.

Με το νομοσχέδιο που ρυθμίζει τις κυβερνητικές εγγυήσεις προς πιστωτικά ιδρύματα για παραχώρηση δανείων συνολικού ύψους μέχρι €2δισ. σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους, η κυβέρνηση προσπαθεί να πετύχει δύο πράγματα.

Πρώτον να δοθεί ρευστότητα στον επιχειρηματικό κόσμο που οι εργασίες του έχουν πληγεί από την επιδημία του κορωνοϊού και κατά προέκταση να μετριαστούν οι επιπτώσεις στην πραγματική οικονομία. Κατά δεύτερον να διευκολύνει τις τράπεζες να ανοίξουν τη στρόφιγγα της υπερβάλλουσας ρευστότητας που διαθέτουν αλλά με ευνοϊκούς όρους, υπό την κάλυψη των κυβερνητικών εγγυήσεων. Είναι το δεύτερο πακέτο που ετοιμάζει η κυβέρνηση ενώ το πρώτο, ύψους €700 εκατ., ανακοινώθηκε στις 15 Μαρτίου. Από αυτά, τα €450 εκατ. έχουν καθαρή δημοσιονομική επίπτωση, ενώ τα €250 εκατ. δεν έχουν. Τα δυο μέτρα της κυβέρνησης ύψους €2,7 δισ. αντιστοιχούν περίπου στο 8% του ΑΕΠ της χώρας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο της κυβέρνησης για εγγυήσεις που συζητείται ακόμη με τις τράπεζες, θα δοθεί παραχώρηση κρατικών εγγυήσεων μέχρι και €2 δισ. προς τις τράπεζες για παραχώρηση δανείων σε επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενους. Τη μερίδα του λέοντος €1,7 δισ. θα πάρουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι και €300 εκατ. για μεγάλες επιχειρήσεις. Η περίοδος του Σχεδίου, σύμφωνα με το ΚΥΠΕ, καλύπτει νέα δάνεια που θα εκδοθούν από τις 2 Απριλίου 2020 μέχρι και την 31η  Δεκεμβρίου 2020 και η κυβερνητική εγγύηση θα καλύπτει τις ζημιές για την περίοδο μέχρι 6 έτη από την ημερομηνία έκδοσης του δανείου. Η διάρκεια του δανείου θα είναι μέχρι 6 χρόνια. Η κυβερνητική εγγύηση καλύπτει τις ζημιές που θα προκύψουν στα δάνεια που θα παραχωρηθούν με βάση το σχέδιο, με καθορισμένο ανώτατο όριο κάλυψης ζημιών (90% η Δημοκρατία και 10% οι τράπεζες).
Χαμηλότοκα επιτόκια
Τα επιτόκια θα κυμαίνονται αναλόγως αν υπάρχει εξασφάλιση και της διάρκειας του δανείου. Επίσης, υπάρχει κατηγοριοποίηση αναλόγως αν ο δανειολήπτης είναι αυτοτελώς εργαζόμενος, μικρομεσαία επιχείρηση και μεγάλη επιχείρηση. Θα κυμαίνονται από 0,75% για ένα δάνειο με εξασφάλιση διάρκειας ενός έτους για έναν αυτοτελώς εργαζόμενο και θα φτάνουν μέχρι και 1% για διάρκεια έξι χρόνων. Για μία μικρομεσαία επιχείρηση, τα επιτόκια θα κυμαίνονται από 1% για ένα δάνειο ενός έτους και θα φτάνουν μέχρι 1,5% για έξι έτη. Για μεγάλες επιχειρήσεις ένα δάνειο με εξασφάλιση ενός έτους θα φέρει επιτόκιο 1% και φτάνει μέχρι 2% για έξι έτη. Για δάνεια χωρίς εξασφάλιση θα υπάρχει μια έκτακτη επιβάρυνση της τάξης του 0,5%.
Πόσα δάνεια θα δώσει η κάθε τράπεζα
Το σχέδιο προνοεί ως μέγιστη παραχώρηση δανείων κατά πιστωτικό ίδρυμα, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 25% των συνολικών εγχώριων καταθέσεων, εξαιρουμένων των διατραπεζικών καταθέσεων, του πιστωτικού ιδρύματος κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019. Ωστόσο, το πιο πάνω όριο δύναται να αναθεωρηθεί στη βάση των δηλώσεων συμμετοχής στο Σχέδιο από τα πιστωτικά ιδρύματα. Οι δικαιούχες τράπεζες θα πρέπει να δηλώσουν στο Υπουργείο Οικονομικών μέχρι τις 30 Απριλίου 2020 τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο. Για δάνεια που παραχωρούν πριν τη δήλωση της συμμετοχής τους δεν καλύπτονται από το Σχέδιο.

Δικαιούχοι

Στο σχέδιο εμπίπτουν επιχειρήσεις και αυτοτελώς εργαζόμενοι ανεξαρτήτως τομέα, που δεν ήταν προβληματικές και δεν αντιμετώπιζαν δυσκολίες στις 31.12.2019, αλλά στη συνέχεια αντιμετωπίζουν δυσκολίες ως αποτέλεσμα της επιδημίας του κορωνοϊού. Το κυβερνητικό σχέδιο έρχεται να καλύψει και την έκδοση τρεχούμενων λογαριασμών, που δεν θα υπερβαίνει το 50% του ποσού που παραχωρείται προς αυτοτελώς εργαζόμενο, στο 25% προς ΜμΕ και στο 15% προς μεγάλη επιχείρηση.

H κυβερνητική εγγύηση θα καλύπτει μέχρι την πρώτη εκταμίευση του ανάλογου ποσού και θα λαμβάνονται για σκοπούς υπολογισμού της απαίτησης οποιαδήποτε πληρωμή από τον δικαιούχο ή ανάκτηση εξασφαλίσεων, αναφέρεται.

Ποσά δανείου

Το ποσό του αρχικού κεφαλαίου του δανείου δεν υπερβαίνει: το διπλάσιο του ετήσιου μισθολογικού κόστους της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζόμενου (συμπεριλαμβανομένων των κοινωνικών επιβαρύνσεων, καθώς και του κόστους του προσωπικού που εργάζεται στον τόπο των επιχειρήσεων, αλλά επίσημα περιλαμβάνεται στη μισθοδοσία των υπεργολάβων) για το 2019 ή για το τελευταίο διαθέσιμο έτος. Στην περίπτωση επιχειρήσεων ή αυτοτελώς εργαζομένων που δημιουργήθηκαν την ή μετά την 1η Ιανουαρίου 2019, το ανώτατο δάνειο δεν πρέπει να υπερβαίνει τον υπολογιζόμενο ετήσιο μισθό για τα δύο πρώτα έτη λειτουργίας του ή το 25% του συνολικού κύκλου εργασιών της επιχείρησης ή του αυτοτελώς εργαζόμενου κατά το 2019. Σε αιτιολογημένες περιπτώσεις και βάσει σχεδίου που καθορίζει τις ανάγκες ρευστότητας του δικαιούχου, το ποσό του δανείου μπορεί να αυξηθεί για να καλυφθούν οι ανάγκες ρευστότητας από την ημερομηνία χορήγησης του δανείου για τους επόμενους 18 μήνες σε σχέση με μικρομεσαία επιχείρηση και αυτοτελώς εργαζόμενο και στους 12 μήνες για μεγάλη επιχείρηση.

Πηγή: Phlenews