Ανάσα για χιλιάδες άνεργους από ΑνΑΔ

Tόπο πιάνουν τα σχέδια κατάρτισης των εργαζομένων που εφαρμόζει η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΑνΑΔ). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των μελετών αξιολόγησης που διεξήγαγε η Αρχή, χιλιάδες άνεργοι επωφελήθηκαν των σχεδίων κατάρτισης ανέργων, με στόχο την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της Κύπρου.

Αναλυτικά, από την εφαρμογή του σχεδίου στελέχωσης επιχειρήσεων με αποφοίτους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το οποίο έχει ως στόχο τη βελτίωση της οργάνωσης και διεύθυνσης των επιχειρήσεων και οργανισμών μέσα από τη στελέχωσή τους και την κατάρτιση νέων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και παράλληλα την ομαλή ένταξη των νέων αποφοίτων σε κατάλληλες θέσεις εργασίας, τα δύο προηγούμενα χρόνια επωφελήθηκαν περίπου 2 χιλ. πρόσωπα.

Το 2019, 777 νέοι απόφοιτοι επωφελήθηκαν από το σχέδιο και το κόστος ανήλθε στα €4,65 εκατ. Πέρσι, άλλοι 1.166 νέοι απόφοιτοι επωφελήθηκαν από το σχέδιο και οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν στα €6,96 εκατ. Το σχέδιο παρέχει κίνητρα σε επιχειρήσεις για να προσφέρουν θέσεις εργασίας, πρακτική κατάρτιση και εργασιακή πείρα διάρκειας έξι μηνών σε αποφοίτους ηλικίας κάτω των 30 ετών. Καταβάλλεται χορήγημα στον εργοδότη, που υπολογίζεται στη βάση των επιλέξιμων δαπανών, με ανώτατο ποσό επιχορήγησης €1.100 μηνιαίως, για περίοδο έξι μηνών και ο εργοδότης πρέπει να συνεχίσει την εργοδότηση του συμμετέχοντα για δύο πρόσθετους μήνες. Η ΑνΑΔ έχει καθορίσει στα €950 τον μήνα το κατώτατο όριο ακαθάριστου μισθού.

Από τη μελέτη αξιολόγησης των επιδράσεων του σχεδίου για το 2017, διαπιστώνεται πως αυτό είχε καταλυτική επίδραση στην απασχολησιμότητα του ανθρώπινου δυναμικού. Η συντριπτική πλειοψηφία (93,5%) των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σχέδιο παρέμειναν εργαζόμενοι περίπου 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Πρόσθετα, σχεδόν 8 στους 10 από αυτούς (78,8%) εξακολουθούσαν να εργάζονται στην επιχείρηση/οργανισμό όπου εργάζονταν στο πλαίσιο του Σχεδίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (96,2%) ήταν είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο, ενώ το 96,9% έμειναν πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τη μάθηση που είχαν μέσα από την εργασιακή πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου. Αξίζει να σημειωθεί πως τώρα διεξάγεται μελέτη για την επίδραση που είχε το σχέδιο την περίοδο 2018-2019.

Άλλοι 201 άνεργοι καταρτίστηκαν

Στο μεταξύ, άλλοι 201 άνεργοι έχουν επωφεληθεί από το Σχέδιο κατάρτισης μακροχρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Με το σχέδιο δίνονται ευκαιρίες σε μακροχρόνια ανέργους να ενταχθούν στην απασχόληση και να αποκτήσουν γνώσεις για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας. Κατά το 2019, συνολικά 92 άνεργοι επωφελήθηκαν από το Σχέδιο και οι δαπάνες ανήλθαν στις €335 χιλ. Εξάλλου, το 2020 άλλοι 109 άνεργοι επωφελήθηκαν από το Σχέδιο και οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν στις €409 χιλ. Το ανώτατο ποσό επιχορήγησης του εργοδότη είναι €1.000 το μήνα, για περίοδο τεσσάρων μηνών, με τον όρο ο εργοδότης να συνεχίσει να εργοδοτεί τον άνεργο για άλλους δύο μήνες. Το κατώτατο όριο του ακαθάριστου μισθού έχει καθοριστεί στα €870 τον μήνα.

Από τη μελέτη αξιολόγησης του σχεδίου για την περίοδο 2016-2018 διαπιστώθηκε πως το 88,5% των συμμετεχόντων συνέχισαν να εργάζονται για άλλους 7 μήνες μετά την ολοκλήρωση του σχεδίου. Παράλληλα, 8 στους 10 εξακολουθούσαν να εργάζονται στην επιχείρηση/οργανισμό όπου εργάζονταν στο πλαίσιο του Σχεδίου. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (93,4%) ήταν είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τη συμμετοχή τους στο Σχέδιο, ενώ το 92,7% έμειναν πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από τη μάθηση που είχαν μέσα από την εργασιακή πείρα που αποκτήθηκε στο πλαίσιο του Σχεδίου. Τώρα, η ΑνΑΔ διεξάγει μελέτη για τις επιδράσεις που είχε το Σχέδιο το 2019.

Εκμάθηση ρωσικής γλώσσας

Όσον αφορά τα προγράμματα κατάρτισης ανέργων το 2019, τα αξιοποίησαν 348 άνεργοι με κόστος €167 χιλ. Πέρσι, μετά από σχετικό διαγωνισμό ανατέθηκε σε ανάδοχο η οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης ανέργων για εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας, με προτεραιότητα στους ανέργους της ξενοδοχειακής και επισιτιστικής βιομηχανίας. Με βάση μελέτη αξιολόγησης των επιδράσεων του σχεδίου για την περίοδο 2016-2018, διαπιστώθηκε ότι οι μισοί (49,7%) από τους συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σχέδιο ήταν εργαζόμενοι περίπου 6 μήνες μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Επίσης, πέραν των μισών (52,8%) απασχολουμένων συμμετεχόντων εξακολουθούσαν να βρίσκονται στην επιχείρηση/οργανισμό όπου είχαν τοποθετηθεί στο πλαίσιο του Σχεδίου. Συνολικά, σχεδόν 7 στους 10 συμμετέχοντες (66,9%) ήταν είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από το Σχέδιο, ενώ η πλειοψηφία τους (85,1%) ήταν πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από το περιεχόμενο κατάρτισης.

Με τα προγράμματα κατάρτισης παρέχεται η ευκαιρία στους ανέργους να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες, ανάλογα με τις ανάγκες που παρατηρούνται στην αγορά εργασίας.

725 άνεργοι στα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα

Παράλληλα, τα δύο προηγούμενα χρόνια έχουν αξιοποιήσει τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης 725 άνεργοι, με κόστος €155 χιλ. Το 2019, συνολικά 344 άνεργοι και το 2020 άλλοι 381 άνεργοι έχουν επωφεληθεί των προγραμμάτων. Με τα πολυεπιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης παρέχονται ευκαιρίες κατάρτισης των ανέργων μέσω της συμμετοχής τους σε προγράμματα κατάρτισης που εφαρμόζονται από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Το σχέδιο, κατά την περίοδο 2017-2018 έχει συμβάλει σε κάποιο βαθμό, συμφώνα με την μελέτη αξιολόγησης των επιδράσεων, στην ένταξη των ανέργων στην απασχόληση και την έξοδό τους από τους καταλόγους των ανέργων. Το 39% των συμμετεχόντων που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το Σχέδιο ήταν απασχολούμενοι για περίοδο 7 μηνών από την ολοκλήρωση της συμμετοχής τους στο Σχέδιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των συμμετεχόντων (92,2%) ήταν είτε πολύ ικανοποιημένοι ή ικανοποιημένοι από το Σχέδιο.

Άλλα δύο σχέδια λόγω της COVID-19

Στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκάλεσε η πανδημία του κορωνοϊού, η ΑνΑΔ, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εργασίας υλοποιεί και άλλα δύο σχέδια κατάρτισης ανέργων. Τα δύο νέα σχέδια προστέθηκαν στα υπόλοιπα τέσσερα που ήδη αξιοποιούνται. Το πρώτο νέο σχέδιο αφορά το Ειδικό Σχέδιο Επαγγελματικής Κατάρτισης Ανέργων σε Οργανισμούς του Δημόσιου και ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς και Ιδρύματα Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα. Συγκεκριμένα, την 1η Φεβρουαρίου, συνολιλά1,032 άνεργοι αναμένεται να τοποθετηθούν σε οργανισμούς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για να αποκτήσουν επαγγελματική κατάρτιση και πείρα. Το σχέδιο θα διαρκέσει 4 μήνες και ο άνεργος θα λαμβάνει επίδομα κατάρτισης €125 εβδομαδιαίως από την ΑνΑΔ και οδοιπορικά ύψους €25 την εβδομάδα. Επίσης, το ποσό αυτό αυξάνεται στα €40 την εβδομάδα αν ο άνεργος τοποθετείται σε άλλη επαρχία από την επαρχία διαμονής του. Σημειώνεται ότι η τοποθέτηση του ανέργου δεν αποτελεί εργοδότησή του και δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή από την υπηρεσία/οργανισμό. Μέσα από σχετικό κατάλογο ανέργων που εξάντλησαν το ανεργιακό επίδομα, ο οποίος δόθηκε στην ΑνΑΔ από το Υπουργείο Εργασίας, στάλθηκαν επιστολές σε 2.908 ανέργους για να υποβάλουν αίτηση για συμμετοχή στο Σχέδιο. Παράλληλα, η ΑνΑΔ προέβη σε 2η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων μόνο από υπηρεσίες/οργανισμούς, η οποία παρέμεινε ανοιχτή μέχρι τις 14 Δεκεμβρίου 2020 και θα προβεί σε 3η πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων από υπηρεσίες/οργανισμούς.

Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πέντε τομείς

Το δεύτερο ειδικό σχέδιο αφορά Κατάρτιση Εργοδοτουμένων σε Ορισμένους Οικονομικούς Τομείς που έχουν επηρεαστεί από την πανδημία. Το Σχέδιο στοχεύει στην απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων, καθώς και στην αναβάθμιση υφιστάμενων γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων σε πέντε τομείς. Οι δικαιούχοι θα αποκτήσουν γνώσεις για αντιμετώπιση και διαχείριση κρίσεων και ανάπτυξη της επιχειρησιακής συνέχειας και για ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες. Επίσης, θα καταρτιστούν για τον τομέα της ασφάλειας και υγείας στην εργασία, την εκτίμηση κινδύνων στον εργασιακό χώρο, για τις βασικές αρχές υγιεινής τροφίμων και ατομικής υγιεινής και για περιβαλλοντικά θέματα. Να σημειωθεί πως, για εργοδότες που εφαρμόζουν τα συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα κατάρτισης, η ΑνΑΔ παρέχει χορήγημα το οποίο ανέρχεται στα €12 την ώρα, ανά συμμετέχοντα. Για τη συμμετοχή στο πιο πάνω σχέδιο υποβλήθηκαν 15 αιτήσεις για υλοποίηση 51 προγραμμάτων κατάρτισης.

Από τον περασμένο Μάρτιο, η ΑνΑΔ εφαρμόζει μεθόδους εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης από τους οργανωτές προγραμμάτων κατάρτισης. Η ΑνΑΔ επέκτεινε την προθεσμία παραλαβής αιτήσεων για καταβολή χορηγήματος/ επιχορήγησης/χορηγίας. Όσον αφορά στα «Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης», οι εγκριθείσες προδιαγραφές, καθώς και τα εγκριθέντα προγράμματα κατάρτισης χωρίς να είναι απαραίτητη η υποβολή αιτήσεων από τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Τα κέντρα υπέβαλαν νέες προδιαγραφές και προγράμματα για την περίοδο Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2020. Επίσης, έγιναν ρυθμίσεις σχετικά με τη συμμετοχή επιχειρήσεων σε Σχέδια της ΑνΑΔ την περίοδο για την οποία εντάχθηκαν σε Ειδικά Σχέδια του Υπουργείου Εργασίας για αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την πανδημία του κορωνοϊού.

Δράσεις για ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας

Αξίζει να σημειωθεί πως η ΑνΑΔ, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Καινοτομίας θα αναλάβουν δράσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας. Προτεραιότητα για την Αρχή είναι η προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων, με στόχο την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν λόγω των ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Η ΑνΑΔ εγκρίνει και επιχορηγεί δραστηριότητες κατάρτισης, στις οποίες, μεταξύ άλλων θεμάτων, περιλαμβάνονται οι νέες τεχνολογίες και ψηφιακές δεξιότητες.

Εξάλλου, μέσω του Σύστηματος Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΕΠ) παρέχεται η δυνατότητα σε όσα άτομα το επιθυμούν να τύχουν αξιολόγησης των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους στη βάση ενός προτύπου, ανεξάρτητα του τρόπου απόκτησης τους, σε πραγματικές συνθήκες εργασίας ή/και συνθήκες προσομοίωσης, με σκοπό την πιστοποίηση των επαγγελματικών τους προσόντων. Από την εφαρμογή του προγράμματος, 3.087 πρόσωπα έχουν πιστοποιήσει τις γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητές τους και έχουν αποκτήσει πιστοποιητικό επαγγελματικών προσόντων. Από το σύνολο των πιστοποιήσεων, οι 309 έγιναν το 2020, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.