Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – Θέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 30, 2021
  • Apply Before: May 30, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Government Administration
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
ΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ (Κλ. Α8)

To Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν.70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική διάρκεια, όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι τις 31 Μαρτίου 2022.
Η ανάγκη αφορά πρωτίστως στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου CYberSafety III (συγχρηματοδότηση Connecting Europe Facility).

Εκπαιδευτικός Λειτουργός (Κλ. Α8)

(1) Απαιτούμενα Προσόντα
i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν σε θέματα συναφή με Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Επιστήμες της Αγωγής ή Πληροφορική ή Επικοινωνίας & Σπουδών Διαδικτύου.
ii. Πρόσφατη εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην παροχή εκπαίδευσης ή/και επιμόρφωσης ή/και υποστήριξης σε θέματα ασφαλούς χρήσης και δημιουργικής αξιοποίησης του Διαδικτύου σε μαθητές, ή εκπαιδευτικούς ή γονείς, περιλαμβανομένων τουλάχιστον δύο (2) εκ των πιο κάτω θεμάτων (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση εργοδότη/εργοδοτών):
1. διαδικτυακός εκφοβισμός,
2. πολύωρη ενασχόληση στο διαδίκτυο,
3. διαδικτυακή αποπλάνηση (grooming),
4. μέσα κοινωνικής δικτύωσης,
5. παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών,
6. ακατάλληλο περιεχόμενο,
7. παραπληροφόρηση,
8. ηλεκτρονικά παιχνίδια,
9. παιδεία για τα μέσα.

iii. Συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ενός χρηματοδοτούμενου/ συγχρηματοδοτούμενου έργου (π.χ. Erasmus+, Διαρθρωτικά Ταμεία, Connecting Europe Facility κ.ά.) για περίοδο ίσης ή πέραν του ενός έτους (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση από τον υπεύθυνο
του έργου, στην οποία να καθορίζεται ο ρόλος του υποψηφίου).
iv. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, βλ. Σημειώσεις).
v. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητα.
vi. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
(2) Επιπρόσθετα προσόντα
i. Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ) στις Επιστήμες της Αγωγής ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ή Πληροφορική ή Σπουδές Επικοινωνίας ή Σπουδές Διαδικτύου ή Σπουδές Πολυμέσων ή Κοινωνικές Επιστήμες ή Ψυχολογία.
ii. Πρόσφατη Εμπειρία σε σχετικές υπηρεσίες Γραμμής Βοήθειας ή / και Καταγγελιών, οι οποίες παρέχουν συμβουλευτική ή ψυχολογική ή τεχνολογική υποστήριξη και βοήθεια σε παιδιά ή εφήβους ή εκπαιδευτικούς ή γονείς (π.χ. Γραμμή Βοήθειας & Καταγγελιών 1480, Γραμμή 1456 Περσέας, κ.ά.).
iii. Ανάπτυξη και συγγραφή εκπαιδευτικού ή/και επιμορφωτικού υλικού σε τουλάχιστον ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρεται η προκήρυξη (βλέπε Απαιτούμενα Προσόντα, σημείο ii).
iv. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συντονισμό χρηματοδοτούμενου /συγχρηματοδοτούμενου έργου (π.χ. Erasmus+, Διαρθρωτικά Ταμεία, Connecting Europe Facility κ.ά.) για περίοδο ίση ή πέραν του ενός έτους, συμπεριλαμβανομένης πρόσφατης εμπειρίας στην ετοιμασία και υποβολή τεχνικών ή και οικονομικών αναφορών για έργο.
v. Πρόσφατη διδακτική εμπειρία (διδασκαλία μαθημάτων ή σεμιναρίων ή εργαστηρίων ή διαλέξεων σε μαθητές ή εκπαιδευτικούς ή γονείς) σε τουλάχιστον ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρεται η προκήρυξη (βλέπε Απαιτούμενα Προσόντα, σημείο ii).
vi. Πρόσφατη ερευνητική εμπειρία σε τουλάχιστον ένα από τα θέματα στα οποία αναφέρεται η προκήρυξη (βλέπε Απαιτούμενα Προσόντα, σημείο ii).
vii. Δεξιότητες χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή για τη διαχείριση/ανανέωση διαδικτυακών περιβαλλόντων ή ιστοσελίδων, για χρήση λογισμικών διαδικτυακής επικοινωνίας για σκοπούς εξ αποστάσεως διδασκαλίας / εκπαίδευσης και για χρήση λογισμικών πακέτων ανάλυσης δεδομένων έρευνας.

 

Δείτε εδώ όλες τις πληροφορίες

306029

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.