Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας – Tρεις (3) θέσεις ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ)

Job Overview

 

To Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 [Ν. 70(Ι)/2016-εφεξής ο Νόμος], γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση τριών (3) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (ΠΙ), για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας.

Η ανάγκη εργοδότησης αφορά στην υλοποίηση του ευρωπαϊκού έργου «Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου -CYberSafety IV». Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο «Enhancing trust in digital transformation under the Digital Europe Programme (DIGITAL)». Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες για το έργο, στην ιστοσελίδα https://cybersafety.cy/.

 

(1) Απαιτούμενα Προσόντα

i. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν που να επιτρέπει διορισμό στη Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία ή Πτυχίο Ψυχολογίας ή Πτυχίο Κοινωνιολογίας ή Πτυχίο Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου. (Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

ii. Πρόσφατη εμπειρία τουλάχιστον έξι (6) μηνών (χρειάζεται να υποβληθεί σχετική βεβαίωση) σε τουλάχιστον μια (1) από τις πιο κάτω περιοχές:

o Διδακτική εμπειρία εκπαίδευσης ενηλίκων

o Διδασκαλία μαθητών/μαθητριών

o Ερευνητική εμπειρία

iii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας (όπως καθορίζονται από τα κριτήρια της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας, βλ. Σημειώσεις).

iv. Να μην έχει καταδικαστεί σε οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης για κακούργημα ή για αδίκημα ατιμωτικό ή ηθικής αισχρότητας.

v. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

(2) Επιπρόσθετα προσόντα

i. Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Μάστερ) στις Επιστήμες της Αγωγής ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ή Πληροφορική ή Σπουδές Επικοινωνίας ή Σπουδές Διαδικτύου ή Σπουδές Πολυμέσων ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική.

ii. Διδακτορικός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ή Πληροφορική ή Σπουδές Επικοινωνίας ή Σπουδές Διαδικτύου ή Σπουδές Πολυμέσων ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική.

iii. Πρόσφατη εμπειρία σε υπηρεσίες Γραμμής Βοήθειας ή/και Καταγγελιών, οι οποίες παρέχουν συμβουλευτική ή ψυχολογική ή τεχνολογική υποστήριξη και βοήθεια σε παιδιά ή εφήβους ή εκπαιδευτικούς ή γονείς (π.χ. Γραμμή Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, Γραμμή 1456 Περσέας, κ.ά.).

iv. Ανάπτυξη και συγγραφή εκπαιδευτικού ή/και επιμορφωτικού υλικού σε θέματα ασφαλούς χρήσης και δημιουργικής αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών (π.χ. διαδικτυακός εκφοβισμός, πολύωρη ενασχόληση στο διαδίκτυο, διαδικτυακή αποπλάνηση, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, παιδική σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση παιδιών, ακατάλληλο περιεχόμενο, παραπληροφόρηση, ηλεκτρονικά παιχνίδια, παιδεία για τα μέσα, κ.ά.)

v. Πρόσφατη διδακτική εμπειρία (διδασκαλία μαθημάτων ή σεμιναρίων ή εργαστηρίων ή διαλέξεων σε μαθητές ή εκπαιδευτικούς ή γονείς) σε θέματα ασφαλούς χρήσης και δημιουργικής αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών.

vi. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου (π.χ. Erasmus+, Διαρθρωτικά ταμεία κ.λπ.)

vii. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης πέραν του ενός ευρωπαϊκού έργου (με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών για το καθένα).

 

(3) Καθήκοντα και Ευθύνες

Οι ευθύνες και τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα άτομα που θα προσληφθούν είναι αυτά που σχετίζονται με την υλοποίηση, προώθηση και διαχείριση των δράσεων του ευρωπαϊκού έργου Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου CYberSafety IV καθώς και των άμεσα σχετιζόμενων θεματικών περιοχών και δράσεων του ΠΙ/ΥΠΑΝ και της Εθνικής Στρατηγικής για ένα καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά στην Κύπρο συμπεριλαμβανομένων και των πιο κάτω:

i. Υπηρεσίες Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480, του Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου Κύπρου CYberSafety (μέσω τηλεφωνικής γραμμής, διαδικτυακής φόρμας, ανταλλαγής σύγχρονων μηνυμάτων (live chat), επικοινωνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (email), κ.λπ.).

ii. Εκπαιδεύσεις/επιμορφώσεις (βιωματικά εργαστήρια, σεμινάρια, διαλέξεις, παρουσιάσεις κ.ά.), τόσο διά ζώσης όσο και εξ αποστάσεως, σε ομάδες εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.

iii. Ανάπτυξη και διάχυση υποστηρικτικού, επιμορφωτικού και ενημερωτικού υλικού.

iv. Διοργάνωση ημερίδων, συνεδρίων, εργαστηρίων, διαγωνισμών και εκστρατειών ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης.

v. Ενημέρωση, διαχείριση και προώθηση των σχετικών ιστοσελίδων-εφαρμογών του έργου (και των αντίστοιχων σελίδων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης).

vi. Διαχείριση και συντονισμός του έργου, συμπεριλαμβανομένης της διεκπεραίωσης σχετικής αλληλογραφίας και επικοινωνίας με τους εταίρους του έργου και τους αρμόδιους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό καθώς και της ετοιμασίας και υποβολής Τεχνικών και Οικονομικών Εκθέσεων.

vii. Διεξαγωγή έρευνας, ανάλυση δεδομένων και σύνταξη έκθεσης αποτελεσμάτων και εισηγήσεων.

viii. Συμμετοχή σε συντονιστικές ή/και επιμορφωτικές συναντήσεις στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

 

(4) Κριτήρια Αξιολόγησης και Μοριοδότησης υποψηφίων (οι οποίοι/ες ικανοποιούν τα Απαιτούμενα Προσόντα) όπως καθορίστηκαν από την Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων

Επιπρόσθετα Προσόντα Μονάδες (0-20) Παρατηρήσεις
i. Μεταπτυχιακός τίτλος (τουλάχιστον επιπέδου Master) στις Επιστήμες της Αγωγής ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ή Πληροφορική ή Σπουδές Επικοινωνίας ή Σπουδές Διαδικτύου ή Σπουδές Πολυμέσων ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική. 0-2 • Μεταπτυχιακός τίτλος (κάτοχος): 2

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί αντίγραφο του/των τίτλου/των.

ii. Διδακτορικός τίτλος στις Επιστήμες της Αγωγής ή Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή Αξιοποίηση των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση ή Πληροφορική ή Σπουδές Επικοινωνίας, ή Σπουδές Διαδικτύου ή Σπουδές Πολυμέσων ή Ψυχολογία ή Κοινωνιολογία ή Συμβουλευτική. 0-3 • Διδακτορικός τίτλος (κάτοχος): 3

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί αντίγραφο του/των τίτλου/των.

iii. Πρόσφατη Εμπειρία σε σχετικές υπηρεσίες Γραμμής Βοήθειας ή/και Καταγγελιών, οι οποίες παρέχουν συμβουλευτική ή ψυχολογική ή τεχνολογική υποστήριξη και βοήθεια σε παιδιά ή εφήβους ή εκπαιδευτικούς ή γονείς. 0-4
 • • Εμπειρία ίση ή πέραν του ενός (>1) έτους: 1
 • • Εμπειρία ίση ή πέραν των δύο (>2) ετών: 2
 • • Εμπειρία ίση ή πέραν των τριών (>3) ετών: 3
 • • Εμπειρία ίση ή πέραν των τεσσάρων (>4) ετών: 4

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί βεβαίωση εμπειρίας του/της αιτητή/αιτήτριας από τον/την συντονιστή/συντονίστρια της Γραμμής ή άλλο αρμόδιο φορέα με αναφορά στον ρόλο του/της αιτητή/αιτήτριας και τις προσφερόμενες υπηρεσίες της Γραμμής.

iv. Ανάπτυξη και συγγραφή εκπαιδευτικού ή/και επιμορφωτικού υλικού σε θέματα ασφαλούς χρήσης και δημιουργικής αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών. 0-3
 • • Μία συγγραφή/δημοσίευση: 1
 • • Δύο συγγραφές/δημοσιεύσεις: 2
 • • Πέραν των δύο συγγραφών/δημοσίευσης: 3

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί αντίγραφο του υλικού σε έντυπη μορφή ή ηλεκτρονική αναφορά και πρόσβαση σε αυτό μέσω ηλεκτρονικού συνδέσμου, στο οποίο να είναι εμφανής ο ρόλος του/της αιτητή/αιτήτριας ως δημιουργού/συνδημιουργού.

ν. Πρόσφατη διδακτική εμπειρία (διδασκαλία μαθημάτων ή σεμιναρίων ή εργαστηρίων ή διαλέξεων σε μαθητές ή εκπαιδευτικούς ή γονείς) σε θέματα ασφαλούς χρήσης και δημιουργικής αξιοποίησης των διαδικτυακών τεχνολογιών . 0-3
 • • Εμπειρία ίση ή πέραν του ενός (>1) έτους: 1
 • • Εμπειρία ίση ή πέραν των δύο (>2) ετών: 2
 • • Εμπειρία ίση ή πέραν των τριών (>3) ετών: 3

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί βεβαίωση/ πιστοποίηση (ή και άλλες σχετικές αναφορές) από τον συντονιστή του έργου/ προγράμματος ή άλλο αρμόδιο φορέα, με αναφορά στον ρόλο του/της αιτητή/αιτήτριας και τη διδακτική εμπειρία στα εν λόγω θέματα καθώς και το ακροατήριο στο οποίο αφορούσε.

vi. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου π.χ. Erasmus+, Διαρθρωτικά ταμεία κ.λπ. 0-3
 • • Διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 1 έτος: 1
 • • Διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 2 έτη: 2
 • • Διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης ευρωπαϊκού έργου για διάρκεια μέχρι και 3 έτη: 3

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί βεβαίωση συμμετοχής του/της αιτητή/αιτήτριας από τον/την συντονιστή/συντονίστρια του έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα (με αναφορά στον ρόλο του/της αιτητή/αιτήτριας), καθώς και τα στοιχεία του/των έργου/ων (τίτλος, χρονική περίοδος -από-μέχρι-, πλαίσιο χρηματοδότησης, συνολικός προϋπολογισμός, συντονιστής έργου σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο χώρας, ιστοσελίδα έργου ή αναφορά σε άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό).

vii. Πρόσφατη εμπειρία στη διαχείριση ή συμμετοχή στην ομάδα υλοποίησης πέραν του ενός ευρωπαϊκού έργου (με χρονική διάρκεια τουλάχιστον έξι μηνών για το καθένα). 0-2
 • • Διαχείριση ή συμμετοχή σε δύο Ευρωπαϊκά έργα: 1
 • • Διαχείριση ή συμμετοχή σε πέραν των δύο Ευρωπαϊκών έργων: 2

Υποβολή στοιχείων: Να υποβληθεί βεβαίωση συμμετοχής του/της αιτητή/αιτήτριας από τον/την συντονιστή/συντονίστρια του έργου ή άλλο αρμόδιο φορέα (με αναφορά στον ρόλο του/της αιτητή/αιτήτριας), καθώς και τα στοιχεία του/των έργου/ων (τίτλος, χρονική περίοδος -από-μέχρι-, πλαίσιο χρηματοδότησης, συνολικός προϋπολογισμός, συντονιστής έργου σε επίπεδο έργου και σε επίπεδο χώρας, ιστοσελίδα έργου ή αναφορά σε άλλο σχετικό πληροφοριακό υλικό).

Σημειώσεις:

1) Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8, μειωμένη κατά 10% σύμφωνα με τον περί Προϋπολογισμού Νόμο. Σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο της απασχόλησης.

2) Με τον όρο πρόσφατη εμπειρία, νοείται η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το διάστημα των επτά (7) τελευταίων ετών.

3) Θα μοριοδοτείται η κατοχή ενός μόνο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού τίτλου, ανεξάρτητα αν ο υποψήφιος κατέχει περισσότερους.

4) Θα επιλεγούν οι τρεις (3) πρώτοι υποψήφιοι με την ψηλότερη βαθμολογία.

5) Σε περίπτωση ισοβαθμίας τότε θα διενεργηθεί κλήρωση μεταξύ των ισοβαθμούντων. Η κλήρωση θα γίνει από την τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης παρουσία των υποψηφίων.

6) Τα επίπεδα γνώσης γλώσσας θα πρέπει να αποδεικνύονται σύμφωνα με τα καθορισμένα από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας αποδεκτά τεκμήρια, όπως αυτά αναλύονται στη σελίδα

http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument

7) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.

8) Τα καθήκοντα των θέσεων δυνατό να συνεπάγονται απασχόληση εκτός συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών εργασίας την εβδομάδα. Σημειώνεται ότι η παροχή των υπηρεσιών της Γραμμής Βοήθειας και Καταγγελιών 1480 γίνεται: Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, 09:00-13:00 & 15:00-18:00 και Σάββατο, 10:00-13:00. Το ΠΙ/ΥΠΑΝ δύναται να τροποποιήσει τις ώρες και μέρες αναλόγως των αναγκών.

9) Ο/Η αιτητής/αιτήτρια θα πρέπει να προσκομίσει μαζί με την έντυπη αίτησή του όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/στοιχεία ως απόδειξη των προσόντων της αίτησης του/της. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν σε περίπτωση που ζητηθούν για έλεγχο.

10) Σε περίπτωση μη λήψης των απαραίτητων πιστοποιητικών για τα προσόντα/τίτλους που θα δηλωθούν στην ηλεκτρονική ή/και στην έντυπη αίτηση, θα θεωρηθεί πως ο/η αιτητής/αιτήτρια δεν κατέχει το σχετικό απαιτούμενο προσόν ή προσόν που θα αποτελεί κριτήριο αξιολόγησης και ως εκ τούτου το προσόν, δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δεν θα αξιολογείται.

11) Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για τόση χρονική διάρκεια όση είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου. Η σύμβαση τερματίζεται αυτοδικαίως τηρουμένων των περί Τερματισμού Απασχολήσεων Νόμου, σε περίπτωση που η εργασία για την οποία προσληφθούν να εκτελέσουν παύει να υφίσταται πριν από την ολοκλήρωση του έργου.

12) Η περίοδος απασχόλησης των δύο (2) εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου, ήτοι μέχρι την 30ή Σεπτεμβρίου 2024.

13) Η περίοδος απασχόλησης ενός (1) εργοδοτούμενου/νης ορισμένου χρόνου θα είναι για χρονική περίοδο μέχρι δύο επιπρόσθετους μήνες, μετά τη λήξη της περιόδου υλοποίησης του Έργου, ήτοι μέχρι την 30ή Νοεμβρίου 2024, με σκοπό την ετοιμασία της Έκθεσης Ολοκλήρωσης του Έργου (Τεχνική και Οικονομική Αναφορά), όπως απαιτείται από τη Σύμβαση (Grant Agreement).

14) Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότηση προσωπικού ορισμένου χρόνου τερματίζεται αυτοδικαίως χωρίς καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης. Σημειώνεται ότι η θέση δεν ανανεώνεται και δεν καθιστά σε καμία περίπτωση προϋπηρεσία ή προϋπόθεση για οποιαδήποτε προκήρυξη μόνιμης θέσης.

 

Υποβολή αιτήσεων:

 • Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε δύο μέρη, ως εξής:

i. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν την ηλεκτρονική Αίτηση «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου CYberSafety IV», η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου (www.pi.ac.cy). Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα, να περιλαμβάνονται σε αυτή με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία και να συνοδεύεται από όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια.

ii. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εκτυπώσουν την συμπληρωμένη ηλεκτρονική τους Αίτηση «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου CYberSafety IV», να την υπογράψουν και μαζί με τα απαραίτητα πιστοποιητικά/ βεβαιώσεις/στοιχεία, πρέπει να την υποβάλουν σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως ή να την αποστείλουν με υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, στη Γραμματεία του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου, στη διεύθυνση Λεωφόρος Μακεδονίας 40, 2238 Λατσιά, Λευκωσία, μεταξύ των ωρών 08:30-14:30. Στον εξωτερικό φάκελο θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου για σκοπούς του ευρωπαϊκού έργου CYberSafety IV».

 • Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων σε ηλεκτρονική μορφή, είναι η Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023, η ώρα 14:30.
 • Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων σε έντυπη μορφή, είναι η Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2023, η ώρα 14:30 (ημερομηνία και ώρα σφραγίδας ταχυδρομείου ή εταιρείας ταχυμεταφοράς).
 • Τονίζεται ότι εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
 • Αιτήσεις οι οποίες δεν υποβάλλονται όπως περιγράφεται πιο πάνω (σε δύο μέρη: ηλεκτρονική και έντυπη μορφή) θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.
 • Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως και ορθώς συμπληρωμένες, δεν είναι υπογραμμένες και δεν συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά, θα απορρίπτονται και δεν θα εξετάζονται.

 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται στους πιο κάτω:

Χριστίνα Παπασολομώντος (τηλέφωνο 22402381, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected])

Μιχάλης Μάγος (τηλέφωνο 22402351, ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected])

Apply for this job

Contact Us