Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δέκα (10) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Εργατικού Λειτουργού

Job Overview

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση δέκα (10) εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου, για την εκτέλεση καθηκόντων Εργατικού Λειτουργού [Κλ. Α2, Α5 και A7(ii)] στο Τμήμα Εργασίας στο πλαίσιο υλοποίησης Έργου τακτής προθεσμίας το οποίο θα συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ειδικότερα, η ανάγκη πρόσληψης περιλαμβάνεται στο Έργο «Ενίσχυση και Εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ), 2021-2027» και σκοπεύει στην ενίσχυση των υπηρεσιών που προσφέρονται σε αιτητές ασύλου και εργοδότες που αιτούνται έγκρισης για απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού.

 

1. Απαιτούμενα Προσόντα:

α) Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης.

β) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

γ) Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

δ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

 

2. Τα κριτήρια αξιολόγησης και η μοριοδότηση των υποψηφίων έχουν ως ακολούθως:

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΟΡΙΑ
1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης σχολής μέσης εκπαίδευσης [παρ. 1.1(β)]. 10 – 20

(Τα μόρια που θα δοθούν, θα εξαρτηθούν από το βαθμό του Απολυτηρίου, π.χ. εάν ο βαθμός του απολυτήριου είναι 12 θα δοθούν 12 μόρια)

2. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν 4
3. Δίπλωμα αναγνωρισμένης Σχολής Ανώτερης Εκπαίδευσης 2

 

3. Σημειώσεις:

α. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοβαθμούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια με την ακόλουθη σειρά:

– Ειδικά Κριτήρια (ανάπηροι)

– Βαθμός απολυτηρίου σχολής μέσης εκπαίδευσης (προτεραιότητα σε υποψηφίους με υψηλότερη βαθμολογία)

– Ηλικία (προτεραιότητα σε υποψήφιους με μεγαλύτερη ηλικία)

β. Για τον υπολογισμό του μέσου όρου της βαθμολογίας των αναγνωρισμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας ξενόγλωσσων σχολών, όπου δεν υπάρχει απολυτήριο, καταμετρούνται οι επιτυχίες στις εξετάσεις των δύο επιπέδων, μία φορά για κάθε μάθημα, παίρνοντας την πιο ψηλή βαθμολογία ανεξαρτήτως επιπέδου και λαμβανομένου υπόψη ότι Α=20, Β=18, C=15, D=12 και Ε=10.

γ. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής ή και η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας, διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Ε.Δ.Υ) σε αντίστοιχες θέσεις του Δημοσίου. Ο σχετικός κατάλογος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα της ΕΔΥ http://www.psc.gov.cy/psc/psc.nsf/page31_gr/page31_gr?OpenDocument.

δ. Διπλώματα ή Τίτλοι Σπουδών Σχολών και Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων Ανώτερης Εκπαίδευσης θα βαθμολογούνται ως πανεπιστημιακού επιπέδου μόνο όταν συνοδεύονται από Πιστοποιητικό Ισοτιμίας που εκδόθηκε από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥ.Σ.Α.Τ.Σ.).

ε. Οι προσληφθέντες τοποθετούνται στην Κλίμακα Α2.

 

4. Τα καθήκοντα που θα εκτελούν τα πρόσωπα που θα προσληφθούν είναι η εξυπηρέτηση αιτητών ασύλου και εργοδοτών που αιτούνται έγκριση για απασχόληση ξένου εργατικού δυναμικού στα πλαίσια των καθηκόντων που καθορίζονται στα σημεία (α), (β), (γ), (δ), (ε), (στ) και (ζ) του Σχεδίου Υπηρεσίας Εργατικού Λειτουργού του Τμήματος Εργασίας το οποίο είναι αναρτημένο στην Ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dl).

Οι προσληφθέντες είναι δυνατό να τοποθετηθούν σε οποιαδήποτε Επαρχία και δύναται να μετακινούνται, ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Εργασίας.

 

5. Ο ετήσιος βασικός μισθός θα είναι στην Κλίμακα Α2.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 του περί Προϋπολογισμού του 2022 Νόμου και του σχετικού Παραρτήματος – Μισθολογικές Κλίμακες του υπό αναφορά Νόμου, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεων του απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο.

 

6. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την αίτησή τους σε έντυπη μορφή, ως ακολούθως:

(α) Μπορούν να προμηθευτούν την Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία μέσω της ιστοσελίδας του Τμήματος Εργασίας (www.mlsi.gov.cy/dl) ή από τα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Εργασίας και από τα Κεντρικά Γραφεία Εργασίας στη Λευκωσία.

(β) Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη Αίτηση για Απασχόληση Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία και τα απαραίτητα πιστοποιητικά/βεβαιώσεις/στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο ιδιοχείρως στα Κεντρικά Γραφεία Εργασίας στη Λευκωσία (Οδός Κλήμεντος 9, 1061 – Λευκωσία), με παραλαβή του αποκόμματος απόδειξης της αίτησης, μεταξύ των ωρών 08.00 – 14.30, είτε με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Τμήμα Εργασίας, 1480 Λευκωσία.

Στο εξωτερικό μέρος του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται «Αίτηση για 10 θέσεις ΕΟΧ Εργατικών Λειτουργών στο Τμήμα Εργασίας».

(γ) Τελευταία ημερομηνία παραλαβής των αιτήσεων είναι η 03/02/2023, ώρα 14.30. Τελευταία ημερομηνία αποστολής των αιτήσεων μέσω ταχυδρομείου είναι η ίδια με πιο πάνω 03/02/2023 (ημερομηνία σφραγίδας ταχυδρομείου).

(δ) Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από τα απαραίτητα πιστοποιητικά δεν θα γίνονται αποδεκτές και δεν θα εξετάζονται. Αποτελεί ευθύνη του υποψηφίου η αποστολή των απαραίτητων πιστοποιητικών/τεκμηρίων μαζί με την αίτηση.

(ε) Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο τηλέφωνο 22400804 και 22400806 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση director @dl.mlsi.gov.cy.

 

7. Καταρτισμός Πίνακα Υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων που θα παραληφθούν, θα ετοιμαστεί (προκαταρκτικός) Πίνακας υποψηφίων κατά σειρά προτεραιότητας, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης, όπως αυτά περιγράφονται στην παρούσα Προκήρυξη, ο οποίος θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι με βάση τις πρόνοιες του Νόμου 70(Ι)/2016 {άρθρο 6 (6 α)}, πρόσωπο που υπέβαλε αίτηση έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση επί της σειράς κατάταξής του στον προκαταρκτικό Πίνακα και πληροφορίες θα δοθούν στη σχετική δημοσίευσή του που θα γίνει στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας.

 

8. Διάρκεια Απασχόλησης

α. Η παρούσα διαδικασία εμπίπτει στις πρόνοιες του άρθρου 4(2)(δ) του Νόμου 70(Ι)2016, σύμφωνα με την οποία επιτρέπεται η πρόσληψη εργοδοτούμενων ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας, για τόση χρονική περίοδο, όσον είναι αναγκαία για την ολοκλήρωση του έργου.

β. Η διάρκεια απασχόλησης των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου που θα προσληφθούν για την υλοποίηση του Έργου τακτής προθεσμίας θα είναι για περίοδο 24 μηνών με δυνατότητα ανανέωσης ανά διετία, μέχρι το κλείσιμο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων 2021-2027 (31/12/2029) και εφόσον κατά την αξιολόγησή τους θα κρίνονται ως επαρκείς και νοουμένου ότι τηρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) του άρθρου 9 του Νόμου 70(Ι) του 2016.

γ. Επιπλέον, με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται για έργο τακτής προθεσμίας δεν θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης, ότι σε περίπτωση που τα Έργα ολοκληρωθούν πριν τη λήξη της σύμβασης ή/ και κατά την ετήσια αξιολόγησή του ο εργοδοτούμενος ορισμένου χρόνου κριθεί ανεπαρκείς, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2016.

δ. Τα πρόσωπα που θα προσληφθούν θα κληθούν να υπογράψουν σύμβαση απασχόλησης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για εκτέλεση έργου τακτής προθεσμίας.

Apply for this job

Contact Us