Υπεύθυνος Περιβαλλοντικής Παρακολούθησης

Job Overview

Ανακοινώνεται η πρόθεση πρόσληψης ενός ατόμου για εργασία στην Κύπρο με κατ’ ελάχιστη εμπειρία πέντε ετών, σε θέματα διαχείρισης και παρακολούθησης εφαρμογής περιβαλλοντικών όρων, εκπόνησης μελετών εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων έργων και σχεδίων, περιβαλλοντικής αξιολόγησης και άλλων συναφών μελετών.

Θα συνεκτιμηθεί η συμμετοχή σε εργασίες πεδίου για εφαρμογή σχεδίων διαχείρισης περιβάλλοντος και προγραμμάτων περιβαλλοντικής παρακολούθησης, σε χερσαίο και θαλάσσιο περιβάλλον.

Στα απαιτούμενα προσόντα συμπεριλαμβάνονται σχετικό πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν (Μεταπτυχιακός τίτλος επιπέδου Master θα αποτελεί πλεονέκτημα), ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής, πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών και λειτουργικών προγραμμάτων, άδεια οδήγησης οχήματος. Γνώση σε εξειδικευμένα λογισμικά όπως σχεδιαστικά και ανάλυσης Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών θα θεωρείται επιπρόσθετο προσόν που θα ληφθεί υπόψη.

Μισθός αναλόγως προσόντων.

Αποστολή βιογραφικών σημειωμάτων συνοδεία αντιγράφων διπλωμάτων στις ακόλουθες διευθύνσεις:

Apply for this job
Company Information

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies