Υπεύθυνος Παροχής Υποστήριξης Εργασιών

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 12, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Consumer Services
  • Company ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ 70
Job Description

ΚΥΡΙΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

 

Εκθέσεις/ Εκδηλώσεις

-Διεξαγωγή έρευνας σε σχέση με τα τρέχοντα προγράμματα του κέντρου, σε συνεργασία με τη διευθύντρια, τους επιμελητές / συντονιστές

– Σύνταξη σχετικών κειμένων σε στενή συνεργασία με τη διευθύντρια και τους επιμελητές και δημιουργούς

– Συγγραφή, επιμέλεια και διανομή επικοινωνιακού υλικού (δελτία τύπου, ενημερωτικά δελτία, φυλλάδια κλπ)

– Προετοιμασία αιτήσεων για διεκδίκηση επιχορηγήσεων υπό την καθοδήγηση της διευθύντριας και διερεύνηση ενδεδειγμένων χρηματοδοτικών προγραμμάτων και ευκαιριών

– Διευθέτηση τεκμηρίωσης εκθέσεων και εκδηλώσεων

Επικοινωνία και Τύπος

– Συντονισμός γραπτής και τηλεφωνικής επικοινωνίας

– Διαχείριση και προετοιμασία αλληλογραφίας

– Διαχείριση των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

– Ενημέρωση και διαχείριση ιστότοπου

– Διαχείριση και ενημέρωση της βάσης δεδομένων των στοιχείων επικοινωνίας

– Ανταπόκριση σε αιτήματα του Τύπου

– Συγκέντρωση σχετικών δημοσιευμάτων/αναφορών και αρχειοθέτησή τους.

 

Γραφειακά καθήκοντα

– Τήρηση και ενημέρωση αρχείου

– Παροχή υποστήριξης στη διευθύντρια σχετικά με θέματα προϋπολογισμού

– Τήρηση συστήματος αρχειοθέτησης δαπανών

– Κωδικοποίηση τιμολογίων και αποδείξεων και προετοιμασία μηνιαίων καταστάσεων προϋπολογισμού.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
– Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου (ΟΧΙ απαραίτητα στον τομέα των Τεχνών)
– Άριστες διοικητικές, επικοινωνιακές και οργανωτικές ικανότητες.
– Ικανότητα εργασίας σε ομάδα και διεκπεραίωσης οδηγιών
– Δυνατότητα αποδοτικής εργασίας υπό συνθήκες πίεσης
– Άριστη γραπτή και προφορική χρήση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας
– Ευχέρεια γραφής και επεξεργασίας κειμένων
– Σχετική ευελιξία ως προς το ωράριο εργασίας
– Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ

 

ΑΛΛΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
– Εξοικείωση με τα χρηματοδοτικά συστήματα και τα σχέδια επιχορηγήσεων
– Βασική γνώση προγραμμάτων επεξεργασίας βίντεο/ήχου
– Ικανότητα χρήσης προγραμμάτων επεξεργασίας γραφικών
– Βασικές γνώσεις λογιστικής
– Εξοικείωση με τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ Λευκωσία

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] μέχρι τις 31 Ιουλίου 2019.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Actors / Theatrologists, Advertising, Communication, Customer Service, Human Resources, Marketing / PR / Social Media, Phone Operators, Secretarial, Social / Political Sciences, jobs.