Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής – Θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 20, 2020
  • Apply Before: December 4, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΥΦΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής δέχεται αιτήσεις για μια (1) θέση Λειτουργού Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών στη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, με σύμβαση διάρκειας ενός έτους, με δυνατότητα ανανέωσης για περίοδο δύο (2) συν δύο (2) ετών.

1. Μισθοδοσία:
Ο μηνιαίος ακάθαρτος μισθός της θέσης ανέρχεται στα €3.806. Επιπρόσθετα, θα καταβάλλεται 13ος μισθός. Η μισθοδοσία της θέσης καθορίζεται από το Υπουργείο Εξωτερικών. Από την πιο πάνω μισθοδοσία ο υπάλληλος θα καταβάλλει Κοινωνικές Ασφαλίσεις και φόρο εισοδήματος στην Κύπρο.

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
I. Εκπροσωπεί το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής στα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχοντας, μεταξύ άλλων, σε ομάδες εργασίας και άλλες προπαρασκευαστικές επιτροπές.
II. Παρακολουθεί τις εξελίξεις στους τομείς των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ψηφιακής οικονομίας, της κυβερνοασφάλειας, των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών σε σχέση με τις πολιτικές και δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υποβάλλει σχετικές μελέτες, σημειώματα, εισηγήσεις.
III. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα:
I. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σ’ ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό θεμάτων αυτών:
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Επιστήμη της Πληροφορικής.
(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
II. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας (προσκομίζοντας αποδεκτά τεκμήρια όπως αυτά ορίζονται από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας).
III. Μεταπτυχιακή πείρα διάρκειας δύο (2) τουλάχιστον ετών σ’ έναν τουλάχιστον από τους τομείς (ή συνδυασμό) των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ψηφιακής οικονομίας, της κυβερνοασφάλειας και των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών.
IV. Οι υποψήφιοι που κατέχουν προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) στον οικείο Κλάδο.

Οι υποψήφιοι με προσόντα σε κλάδο της Μηχανικής Επιστήμης που είναι εγκατεστημένοι:
– Σε κράτος μέλος της ΕΕ, ή
– Του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), ή
– Σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη διεθνή Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων (GPA) ή έχουν υπογράψει και κυρώσει συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την ΕΕ ή με την Κυπριακή Δημοκρατία, να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα οικεία επαγγελματικά μητρώα της χώρας που είναι εγκατεστημένοι και να έχουν ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος με τους όρους που προβλέπονται στη νομοθεσία της χώρας αυτής.
V. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική ικανότητα και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
VI. Πολύ καλή γνώση της Γαλλικής ή/ και της Γερμανικής Γλώσσας θα θεωρηθεί πλεονέκτημα.
VII. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε ένα από τα ακόλουθα θέματα: Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, Ηλεκτρολογική Μηχανική, Ηλεκτρονική Μηχανική, Μηχανική της Πληροφορικής, Επιστήμη της Πληροφορικής, Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων θα αποτελεί πλεονέκτημα.
VIII. Επαγγελματική πιστοποίηση CISSP (Certified Information Systems Security Professional) ή/ και CISM (Certified Information Security Manager) ή αντίστοιχη επαγγελματική πιστοποίηση θα αποτελεί πλεονέκτημα.
IX. Μεταπτυχιακή πείρα σε ευρωπαϊκά θέματα σχετικά με τις αρμοδιότητες του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (δηλ. των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της ψηφιακής οικονομίας, της κυβερνοασφάλειας και των διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών) θα αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση: Οι υποψήφιοι που κατέχουν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική, απαιτείται όπως επισυνάψουν και αναλυτική βαθμολογία μαθημάτων (transcript). Προσοντούχοι μπορεί να είναι όσοι υποψήφιοι έχουν κατεύθυνση στην Ηλεκτρονική Μηχανική και είναι μέλη του ΕΤΕΚ στην Ηλεκτρονική Μηχανική.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΑΙΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Βαρύτητα της πιο πάνω μοριοδότησης 30% επί της τελικής βαθμολογίας.
Οι προσοντούχοι υποψήφιοι που θα κληθούν σε προφορική εξέταση θα βαθμολογηθούν με άριστα το 10. Η προφορική εξέταση έχει βαρύτητα 70% επί της τελικής βαθμολογίας.

Σημειώσεις:
α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας (τελική βαθμολογία) υποψηφίων μετά από την προφορική εξέταση, θα γίνει κλήρωση ενώπιον των υποψηφίων που ισοβαθμούν.
β) Θα κληθούν σε προφορική εξέταση όσοι συγκεντρώσουν τουλάχιστον 2 μονάδες.
γ) Ο τελικός κατάλογος των υποψηφίων που θα καταρτιστεί, θα έχει ισχύ για 2 χρόνια από την ημερομηνία καταρτισμού του.

4. Επιλεξιμότητα
Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Πληροφορίες
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να αποτείνονται στη Διοίκηση του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο τηλέφωνο 22691912.

6. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο Ειδικό Έντυπο, το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από την ιστοσελίδα του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (www.dmrid.gov.cy). Το έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα, περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, διπλώματος ή πτυχίου, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, κ.ά.). Οι αιτήσεις θα πρέπει να αποσταλούν μέσω του Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 4/12/2020 στη διεύθυνση:
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής
Λεωφόρος Βύρωνος 29, 1096 Λευκωσία, Κύπρος.
1421 Λευκωσία

270503

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Computer Science, Governmental / Europe / International Organizations, IT, IT - System Engineer, IT – Programming, Software Developer, jobs.