Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ζητεί προσφορές για αγορά υπηρεσιών – Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: June 2, 2021
  • Apply Before: July 2, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Financial Services
  • Company Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου
Job Description

Το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ζητεί προσφορές για αγορά υπηρεσιών για θέματα που αφορούν τις εργασίες του Κεντρικού Αποθετηρίου – Μητρώου του, για μέγιστη περίοδο πέντε ετών, σύμφωνα με τους όρους του Διαγωνισμού. Τα Έγγραφα Διαγωνισμού βρίσκονται καταχωρημένα στην ιστοσελίδα του ΧΑΚ (https://www.cse.com.cy/el-GR/profile/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%B5%CF%82/ – ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 02,12.02.0027) και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων (e-procurement). Επισημαίνεται ότι μόνο προσφορές που θα καταχωρηθούν μέσω του συστήματος eprocurement θα εξεταστούν (Τελευταία ημερομηνία υποβολής προσφορών: 2/7/2021).

311315

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Finance, Financial investments, jobs.