Θέση Υγειονομικού Λειτουργού – Δήμος Ύψωνα – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 10, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΔΗΜΟΣ ΥΨΩΝΑ
ΚΕΝΗ ΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Ο Δήμος Ύψωνα δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης του Υγειονομικού Λειτουργού (Θέση Πρώτου Διορισμού). Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, η μισθολογική κλίμακα, τα καθήκοντα, οι ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως ακολούθως :
1. Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα:

  • Α8: €17946, 18823, 19700,20577, 21454, 22331, 23208, 24085, 24962, 25839, 26716, 27593,
  • A10: €25112, 26313, 27514, 28715, 29916, 31117, 32318, 33519, 34720.
  • Α11 :€29684, 30885, 32086, 33287, 34488, 35689, 36890, 38091, 39292.

2. Καθήκοντα και ευθύνες:
2.1 Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με2.1.1 Την υγιεινή του περιβάλλοντος (έλεγχος αποχετεύσεων, εντόμων, σκυβάλων, εστιών συγκέντρωσης ακαθαρσιών και άλλων ανθυγιεινών καταστάσεων, διερεύνηση παραπόνων για οχληρία κλπ),
2.1.2 τον έλεγχο τροφίμων και υδατοπρομηθειών,
2.1.3 την επιθεώρηση δημόσιων και ιδιωτικών υποστατικών σχετικά με την υγειονομική τους κατάσταση (υποστατικά παρασκευής και πώλησης τροφίμων, κέντρα αναψυχής, καφενεία, σχολεία, κολυμβητικές δεξαμενές κλπ) και την έκδοση υγειονομικών πιστοποιητικών-βεβαιώσεων για την υγειονομική τους κατάσταση και την έκδοση αδειών πώλησης οινοπνευματωδών ποτών και αδειών λειτουργείας,
2.1.4 τη διερεύνηση και λήψη μέτρων για παρεμπόδιση της μετάδοσης μολυσματικών ασθενειών, την καταπολέμηση εντόμων και τρωκτικών επιβλαβών για την υγεία του ανθρώπου,
2.1.5 τη διαφώτιση των δημοτών επί θεμάτων δημόσιας και περιβαλλοντικής υγείας,
2.1.6 την εκπαίδευση, προγραμματισμό, εποπτεία και συντονισμό εργατικού και άλλου κατώτερου προσωπικού,
2.1.7 την οργάνωση και έλεγχο της συλλογής σκυβάλων, καθαρισμού των δρόμων, πεζοδρομίων και όλων των ανοικτών χώρων, δημοτικών αποχωρητηρίων καθώς και εξασφάλιση και διατήρηση της γενικής καθαριότητας τους Δήμου,
2.1.8 την οργάνωση και επίβλεψη εργασιών στο χώρο απόρριψης σκυβάλων μέχρι την τελική λειτουργία των νέων μονάδων διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων,
2.1.9 την εξέταση από υγειονομικής πλευράς αιτήσεων για την έκδοση πολεοδομικών αδειών, αδειών οικοδομής και διαχωρισμού οικοπέδων.
2.2 Μεριμνά για τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή και τήρηση στοιχείων.
2.3 Εκδίδει και φροντίζει για την επίδοση εξωδίκων, ειδοποιήσεων και γραπτών καταγγελιών
2.4 Επιλαμβάνεται παραπόνων του κοινού επί θεμάτων που αφορούν τον κλάδο και ενεργεί αναλόγως.
2.5 Εφαρμόζει ή/και βοηθά στην εφαρμογή του περί Δήμου Νόμων και των Δημοτικών Κανονισμών ως και άλλων νομοθεσιών σχετικών με τα καθήκοντά του.
2.6 Βοηθά στην τήρηση ή και τηρεί πρακτικά Δημοτικών Επιτροπών και υπηρεσιακών συσκέψεων και προωθεί και διεκπεραιώνει τις αποφάσεις που λαμβάνονται.
2.7 Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα προσόντα:
3.1 Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στην Δημόσια Υγιεινή, ή στην Υγιεινή Περιβάλλοντος ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών
(Σημ.: Ο όρος πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
3.2 Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
3.3 Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

Σημειώσεις για τα καθήκοντα και ευθύνες και τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης:
1. Οι υποψήφιοι πρέπει να επιτύχουν σε γραπτή εξέταση σύμφωνα με την σχετική νομοθεσία.
2. Οι διοριζόμενοι θα πρέπει να επιτύχουν στις εξετάσεις πάνω στον περί Δήμων Νόμο και τους σχετικούς Κανονισμούς και τον περί Γενικών Αρχών Διοικητικού Δικαίου Νόμο μέσα σε 2 χρόνια ή σε 4 εξεταστικές περιόδους από το διορισμό τους.
3. Οι υπάλληλοι που θα διοριστούν μετά την 01/01/2021, θα εργάζονται όταν απαιτείται από τις ανάγκες της υπηρεσίας και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημοτικής Υπηρεσίας, το σύνολο όμως των ωρών εργασίας δεν θα υπερβαίνει τον καθορισμένο αριθμό ωρών την βδομάδα.
4. Η ανέλιξη των υπαλλήλων στην αμέσως ψηλότερη κλίμακα των συνδυασμένων κλιμάκων της θέσης τους θα γίνεται νοουμένου ότι οι υπάλληλοι έχουν επιτύχει στις εξετάσεις που αναφέρονται στη Σημείωση (3).
5. Ανάλογα με τα χρόνια υπηρεσίας και την πείρα του υπαλλήλου, αναμένεται από αυτόν να εκτελεί τα καθήκοντά του σε αυξημένο βαθμό ευθύνης και δύναται να ανατεθούν σε αυτόν πιο υπεύθυνα καθήκοντα, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο έλεγχος εργασίας, η καθοδήγηση και η εκπαίδευση κατώτερου προσωπικού, καθώς και επιθεώρηση παραλιών σε περίπτωση παραλιακού Δήμου.
6. Υφιστάμενοι Υγειονομικοί που κατέχουν πτυχίο σε διαφορετικό θέμα των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.1 δικαιούνται μετονομασίας στη νέα θέση Υγειονομικού Λειτουργού.
7. Ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, οι υπάλληλοι θα τυγχάνουν ειδικής εκπαίδευσης και θα παρακολουθούν επιμορφωτικά μαθήματα σχετικά με τα καθήκοντά τους.

4. Γραπτή και προφορική εξέταση :
4.1 Σύμφωνα με την πιο πάνω Σημείωση αρ. (1) του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης και της Πρόνοιας του Νόμου για Αξιολόγηση Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Ν. 6(Ι)/98 όπως έχει τροποποιηθεί, οι αιτητές θα κληθούν σε γραπτή εξέταση, σε ημερομηνία και τόπο που θα ανακοινωθεί αργότερα και που θα γνωστοποιηθεί με προσωπική επιστολή. Στην ίδια επιστολή θα περιληφθούν και πληροφορίες για τα θέματα και την εξεταστέα ύλη της γραπτής εξέτασης. Οι επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα και οποιεσδήποτε άλλες προϋποθέσεις διορισμού, θα κληθούν σε μεταγενέστερο χρόνο και σε προφορικές εξετάσεις ενώπιον τριμελούς επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου.
4.2 Ο αριθμός των επιτυχόντων υποψηφίων που θα κληθούν σε προφορική εξέταση (συνέντευξη), είναι τριπλάσιος από τον αριθμό των κενών θέσεων και με βάση τη σειρά κατάταξής τους.

5 . Προϋποθέσεις Διορισμού:
Σύμφωνα με τον Κανονισμό αρ. 19 των περί Δημοτικής Υπηρεσίας Κανονισμών του Δήμου Ύψωνα, κανένα πρόσωπο δεν διορίζεται στη Δημοτική Υπηρεσία εκτός εάν :
5.1 Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας και/ή της Ε.Ε.
5.2 Συμπληρώσει την ηλικία των δεκαεπτά (17) ετών και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
5.3 Κατέχει τα προσόντα τα οποία καθορίζονται στο Σχέδιο Υπηρεσίας για τη θέση στην οποία γίνεται ο διορισμός.
5.4 Δεν καταδικάστηκε για αδίκημα σοβαρής μορφής το οποίο ενέχει την έλλειψη τιμιότητας ή ηθική αισχρότητα.
5.5 Δεν έχει απολυθεί ή δεν έχουν τερματιστεί στο παρελθόν οι υπηρεσίες του από τη Δημοτική Υπηρεσία ή σε οποιαδήποτε Υπηρεσία της Δημοκρατίας ή σε Οργανισμό του Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό παράπτωμα.
5.6 Πιστοποιείται από Ιατρικό Λειτουργό ότι από πλευράς υγείας είναι κατάλληλος για την εν λόγω θέση ύστερα από ιατρική εξέταση που περιλαμβάνει και ακτινογράφηση του θώρακος.

6. Υποβολή Αιτήσεων:
6.1 Για έντυπα αιτήσεων και περισσότερες πληροφορίες επί του θέματος οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποτείνονται στο Δημαρχείο Ύψωνα, Λεωφ. Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ 120, Ύψωνας ή /και στο τηλέφωνο 25395600 (εσωτερικό 7) κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες και στην ιστοσελίδα του Δήμου http://www.ipsonas.org στις ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ.
6.2 Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στα Γραφεία του Δήμου Ύψωνα έναντι απόδειξης παραλαβής ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση, Δήμος Ύψωνα, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ αρ. 120, 4182 Ύψωνας, όχι αργότερα από τις 07 Αυγούστου 2020 και ώρα 12:00 μ.
6.3 Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με αντίγραφα των πιστοποιητικών των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο 3 ανωτέρω, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων για υπηρεσία με πλήρη στοιχεία για το είδος των καθηκόντων και τη χρονική περίοδο απασχόλησης. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν για έλεγχο όταν ζητηθούν.
Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται με τα απαιτούμενα αντίγραφα και απαραίτητα δικαιολογητικά ή εκπρόθεσμες αιτήσεις ή μη ορθά ή ελλιπώς συμπληρωμένες , δεν θα ληφθούν υπόψη.
6.4 Σε σχέση με τα επίπεδα γνώσης ελληνικής και αγγλικής γλώσσας, που ζητούνται στα απαιτούμενα προσόντα του Σχεδίου Υπηρεσίας, οι αιτητές πρέπει να επισυνάψουν τα αποδεκτά από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας τεκμήρια μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
6.5 Αιτητές οι οποίοι καλύπτονται από τις πρόνοιες του περί Πρόσληψης Ατόμων με Αναπηρίες στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις ) Νόμου του 2009 (Ν. 146(Ι)/09), καλούνται όπως το δηλώσουν στην αίτησή τους. Σε μεταγενέστερο στάδιο είναι δυνατό να ζητηθεί από τους αιτητές που έχουν δηλώσει στην αίτησή τους αναπηρία, να υποβάλουν τα πρωτότυπα πιστοποιητικά των θεραπόντων ιατρών τους στα οποία να περιγράφεται το είδος και η κατάσταση της αναπηρίας τους.
6.6 Οι αιτητές θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους ότι με την υποβολή της αίτησής τους αποδέχονται την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων για σκοπούς εξέτασης της αίτησής τους.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, Health and Safety, jobs.