Θέση Βοηθού Γραμματειακού Προσωπικού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: December 3, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Education
  • Company Σχολική Εφορεία Αγίου Ιωάννη
Job Description

Η Σχολική Εφορεία Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις από ενδιαφερόμενους/ες για πλήρωση μιας κενής θέσης Βοηθού Γραμματειακού Προσωπικού στο Δημοτικό Σχολείο Αγίου Ιωάννη Λευκωσίας.

Τα πιο κάτω πιστοποιητικά να προσκομιστούν με την αίτηση:

  • Αντίγραφο πιστοποιητικού γεννήσεως
  • Απολυτήριο σχολής μέσης εκπαίδευσης
  • Πιστοποιητικό υγείας
  • Πιστοποιητικό Λευκού Ποινικού Μητρώου
  • Πολύ καλή γνώση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Word,excel)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Αγίου Ιωάννη στην οδό Κυριάκου Μάτση 2, Άγιος Ιωάννης, 2611 Λευκωσία από 3/12/2019 ημέρα Τρίτη για εξασφάλιση της σχετικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, Δευτέρα-Παρασκευή, 17:30-19:30 και για ενημέρωση όσον αφορά τα καθήκοντα, το ωράριο εργασίας και τη μισθοδοσία.

Όλες οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν στη Σχολική Εφορεία το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 10/12/2019.

Τηλέφωνο επικοινωνίας κατά τις απογευματινές ώρες 99759718, 22634311.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Secretarial, Teachers, Teachers / Academics, jobs.