Θέση Λειτουργού – Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 5, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ (ΚΛ. Α8)

Το Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου του 2016 (Ν. 70(Ι)/2016 – εφεξής ο Νόμος), γίνονται δεκτές αιτήσεις για απασχόληση ενός (1) εργοδοτούμενου ορισμένου χρόνου για χρονική περίοδο μέχρι τις 30/04/2023, στα πλαίσια ενίσχυσης του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης και για την εκτέλεση του έργου τακτής προθεσμίας για τη λειτουργία του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Α8 και σε αυτή θα προστίθεται οποιαδήποτε εγκεκριμένη αύξηση και το τιμαριθμικό επίδομα που θα ισχύει κατά την περίοδο απασχόλησης.
Με βάση το άρθρο 10 του Ν. 70(Ι)/2016, εργοδοτούμενος ο οποίος προσλαμβάνεται δυνάμει των διατάξεών του, απασχολείται με μειωμένη κλίμακα εισδοχής κατά 10% για τους πρώτους είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την πρόσληψή του, όπως καθορίζεται στον εκάστοτε ετήσιο σε ισχύ περί Προϋπολογισμού Νόμο. Με τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων (24) μηνών απασχόλησης, ο εργοδοτούμενος τοποθετείται στην αρχική βαθμίδα της μισθοδοτικής κλίμακας της θέσης που αναφέρεται στο οικείο σχέδιο υπηρεσίας ή σε σημείωση που περιλαμβάνεται στον εκάστοτε σε ισχύ ετήσιο περί Προϋπολογισμού Νόμο.

1. Καθήκοντα και ευθύνες:
Εκτελεί καθήκοντα σχετικά με το Εθνικό Σημείο Επαφής, το ΕΔΜ και φροντίζει για την υλοποίηση του προγράμματος εργασίας του, μεταξύ άλλων:
i. Διαχειρίζεται και μεριμνά για την υλοποίηση του συγχρηματοδοτούμενου έργου για τη λειτουργία του Εθνικού Σημείου Επαφής του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, και υποβάλλει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή όλες τις απαραίτητες εκθέσεις και λογαριασμούς, αναφορικά με την υλοποίηση του έργου.
ii. Συμμετέχει και εκπροσωπεί το Εθνικό Σημείο Επαφής στις συνεδρίες του ΕΔΜ.
iii. Ετοιμάζει, ελέγχει και αποστέλλει στο ΕΔΜ τη συνεισφορά της Κύπρου για όλα τα παραδοτέα (outputs) του ΕΔΜ.
iv. Συμβάλλει στο συντονισμό του Εθνικού Δικτύου Μετανάστευσης, που αποτελείται από εμπλεκόμενους στην Κύπρο, με θέματα μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης.
v. Διοργανώνει το ετήσιο συνέδριο, την ετήσια συνάντηση και άλλες εκδηλώσεις στην Κύπρο, με σκοπό την ενημέρωση όλων των εμπλεκομένων σε θέματα μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης.
vi. Διαχειρίζεται την ιστοσελίδα και τα κοινωνικά δίκτυα του Εθνικού Σημείου Επαφής.
vii. Διεκπεραιώνει όλη την απαιτούμενη αλληλογραφία και ετοιμάζει σχετικά σημειώματα για τις δράσεις του Εθνικού Σημείου Επαφής και του ΕΔΜ.
viii. Μεριμνά ώστε το Εθνικό Σημείο Επαφής να παρέχει στο ΕΔΜ, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σε όλους τους ενδιαφερομένους, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, αντικειμενικές, αξιόπιστες και συγκρίσιμες πληροφορίες για τη μετανάστευση και το άσυλο στην Κύπρο.
Σημειώνεται πως για την εκτέλεση των πιο πάνω καθηκόντων απαιτείται η συχνή μετάβαση σε μηνιαία βάση στις Βρυξέλλες, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες ή/και σε τρίτες χώρες.

2. Απαιτούμενα προσόντα:
i. Οι αιτητές πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
ii. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες Κράτους Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.
iii. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Δημόσια Διοίκηση, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Διοίκηση Προσωπικού, Οικονομικές Επιστήμες, Πολιτικές Επιστήμες, Κλασικές επιστήμες, Νομικά (περιλαμβανομένου του Barrister-at-Law), Δημόσιες σχέσεις, Ψυχολογία, Φιλοσοφία, Φιλολογία, Ιστορία, Κοινωνιολογία, Διεθνείς Σχέσεις, Ευρωπαϊκές Σπουδές.
iv. Σημ.: Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέματα συναφή με τα καθήκοντα της θέσης, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους, αποτελεί πλεονέκτημα.
v. Πείρα σχετική με θέματα μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης τουλάχιστον δύο (2) ετών.
vi. Πείρα σχετική με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. σχετικού με θέματα μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης, τουλάχιστον ενός (1) έτους.
vii. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημειώσεις:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανώτατου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/201, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) Των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα,
απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
viii. Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.

3. Κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφίων και μοριοδότηση

4. Σημειώσεις
4.1. Σε περίπτωση υποψηφίων που ισοψηφούν, για τον καθορισμό προτεραιότητας θα χρησιμοποιούνται τα πιο κάτω κριτήρια, με τη σειρά που εμφανίζονται:
− Πείρα σχετική με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. σχετικού με θέματα μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης.
− Πείρα σχετική με θέματα μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης και ενασχόληση με Υπηκόους Τρίτων Χωρών.
− Προσόντα (δηλ. πρώτος κατατάσσεται αυτός που κατέχει Διδακτορικό, δεύτερος αυτός που κατέχει master κ.ο.κ.).
− Βαθμός πανεπιστημιακού διπλώματος (προτεραιότητα σε υποψήφιους με υψηλότερη βαθμολογία).
− Ημερομηνία γέννησης (προτεραιότητα στους υποψήφιους με την προγενέστερη ημερομηνία γέννησης).
4.2. Τυχόν πείρα σχετική με τη διαχείριση συγχρηματοδοτούμενου έργου από την Ε.Ε. σχετικού με θέματα μετανάστευσης, ασύλου και ένταξης, πέραν του ενός έτους θα προσμετράται και θα μοριοδοτείται μόνο ως τέτοια και δεν θα προσμετράται στο κριτήριο 4.
4.3. Υποψήφιοι που κατέχουν δύο ή περισσότερους πανεπιστημιακούς τίτλους συναφείς με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο πτυχίο με την υψηλότερη βαθμολογία.
4.4. Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με τον Πανεπιστημιακό τίτλο αλλά με το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα ή με το Διδακτορικό Δίπλωμα, θα αξιολογούνται με το «Λίαν Καλώς».
4.5. Υποψήφιοι που δεν καλύπτονται με τον Πανεπιστημιακό τίτλο αλλά κατέχουν δύο ή περισσότερα Μεταπτυχιακά Διπλώματα συναφή με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης, θα αξιολογούνται με το «Λίαν Καλώς» για το ένα από τα Μεταπτυχιακά Διπλώματα και για το άλλο θα λαμβάνουν τα μόρια που αντιστοιχούν στο Μεταπτυχιακό Δίπλωμα.
4.6. Τίτλοι σπουδών που εκδόθηκαν από Ιδιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Κύπρο τα οποία αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακά ιδρύματα, και στον τίτλο σπουδών αναγράφεται η προηγούμενη ονομασία του Ιδρύματος, θα πρέπει να συνοδεύονται με αναγνώριση από το ΚΥΣΑΤΣ.
4.7. Η πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας διαπιστώνεται με βάση τα αποδεκτά τεκμήρια που κατέχει ο υποψήφιος και που απαιτεί η Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
4.8. Πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης είναι η πείρα που αποκτήθηκε μετά την απόκτηση των ακαδημαϊκών προσόντων. Η πείρα που αποκτήθηκε κατά τη διάρκεια των σπουδών δεν επιμετρείται.
4.9. Η απασχόληση των εργοδοτουμένων ορισμένου χρόνου θα είναι για ένα χρόνο με δικαίωμα ανανέωσης ανά έτος μέχρι τις 30.04.2023, εφόσον κατά την αξιολόγησή τους οι εργοδοτούμενοι ορισμένου χρόνου κριθούν επαρκείς και νοουμένου ότι πληρούνται οι πρόνοιες της παραγράφου (β) του εδαφίου (2) άρθρου 9 του Νόμου Ν. 70(Ι)/2016. Με τη λήξη της απασχόλησης η εργοδότησή τους τερματίζεται αυτοδικαίως, χωρίς την καταβολή αποζημίωσης ή την τήρηση οποιασδήποτε άλλης διατύπωσης.
4.10. Με βάση τον υπό αναφορά Νόμο, τα άτομα που προσλαμβάνονται, δε θα μετατρέπονται σε εργοδοτούμενους αορίστου χρόνου. Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που το έργο ολοκληρωθεί πριν τη λήξη της σύμβασης ή/και κατά την ετήσια αξιολόγηση του ο εργοδοτούμενος κριθεί ανεπαρκής, τότε τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967 έως 2003.
4.11. Αιτήσεις από μέρους των ενδιαφερομένων θα πρέπει να υποβληθούν στον ειδικό ηλεκτρονικό τύπο που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Τμήματος Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, www.moi.gov.cy/crmd. Οι συμπληρωμένες αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.moi.gov.cy/crmd όχι αργότερα από την Παρασκευή, 26 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 14:00. Εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται αποδεκτές.
4.12. Οι αιτήσεις θα πρέπει να συμπληρώνονται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία τα οποία να τεκμηριώνονται με τα επισυναπτόμενα αναγκαία πιστοποιητικά ή άλλα τεκμήρια, διαφορετικά οι αιτήσεις δε θα γίνονται αποδεκτές. Τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.
4.13. Η απαιτούμενη πείρα θα τεκμηριώνεται με κατάλληλη βεβαίωση από τον εργοδότη, η οποία θα αναφέρει με σαφήνεια τη χρονική διάρκεια της εργοδότησης, καθώς και τα καθήκοντα που εκτελούσε ο αιτητής
4.14. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Έλενα Αντωνιάδου (τηλ. 22804407 – email: [email protected]) ή στον κ. Μιχάλη Μπέη (τηλ. 22403936 – email: [email protected]).

284087

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.