Θέση Λειτουργού Αδειοδότησης – Εθνική Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: October 16, 2020
  • Apply Before: November 6, 2020
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΑΙΓΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΖΙΝΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Γίνονται δεκτές αιτήσεις προς σύναψη σύμβασης εργοδότησης για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Λειτουργού Αδειοδότησης.

1. Καθήκοντα και Ευθύνες
(α) Διαχειρίζεται την εκτέλεση των εργασιών αδειοδότησης σε συμφωνημένα χρονοδιαγράμματα σύμφωνα με τις μεθόδους και διαδικασίες της Αρχής για κάθε τύπο αίτησης.
(β) Επικοινωνεί με τους αιτητές διασφαλίζοντας πάντοτε ασφαλή διαχείριση όλων των φακέλων και σχετικών πληροφοριών.
(γ) Διερευνά την καταλληλόλητα των αιτητών και εκδίδει τις σχετικές άδειες.
(δ) Ελέγχει, σε συνεργασία με άλλους λειτουργούς, ότι οι όροι των εκδιδόμενων αδειών και οι διατάξεις του σχετικού Νόμου και των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών πληρούνται πάντοτε.
(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του/ της ανατεθούν.

2. Απαιτούμενα Προσόντα
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να κατέχουν τα ακόλουθα προσόντα:
(α) Δίπλωμα / Πτυχίο από εκπαιδευτικό ίδρυμα Ανώτερης ή Ανώτατης εκπαίδευσης.
(β) Πείρα σχετική με τη διερεύνηση καταλληλόλητας αιτητών για άδεια θα αποτελεί πλεονέκτημα.
(γ) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.
Σημείωση: Η γνώση γλωσσών θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

3. Διάρκεια Συμβολαίου
Η εν λόγω θέση αφορά σε σύμβαση ορισμένης χρονικής διάρκειας η οποία θα έχει ως έναρξη την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου και λήξη την ημερομηνία ενός (1) έτους μετά την έναρξη λειτουργίας του αδειοδοτημένου ολοκληρωμένου καζίνου – θέρετρου (αναμένεται να λειτουργήσει περί τα μέσα του 2022).

4. Απολαβές
ΕUR 17.000 (Ευρώ Δεκαεπτά Χιλιάδες) μικτά ετησίως. Σημειώνεται ότι ισχύουν οι διατάξεις του περί της Μείωσης των Απολαβών και των Συντάξεων των Αξιωματούχων, Εργοδοτουμένων και Συνταξιούχων της Κρατικής Υπηρεσίας και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Νόμου του 2012 (168(I)/2012).

5. Αιτήσεις
Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά με την αποστολή στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] βιογραφικού σημειώματος και συνοδευτικής επιστολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη θέση που να περιγράφει την καταλληλότητα του υποψηφίου.
Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία των απαιτούμενων προσόντων και της πείρας ως αναφέρονται ανωτέρω. Αιτήσεις οι οποίες δε θα συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία που προνοούνται δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Οι ενδιαφερόμενοι για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στο 25573800.
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 6η Νοεμβρίου 2020. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα ληφθούν υπόψη.
Η ορθή υποβολή της αίτησης συνιστά αποκλειστική ευθύνη των υποψηφίων.

Έλεγχοι
Στα πλαίσια της τελικής επιλογής θα ζητηθούν προσωπικές συστάσεις, λευκό ποινικό μητρώο, επιβεβαίωση μη ύπαρξης συγκρουόμενων συμφερόντων με την Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου και έλεγχος πρωτότυπων πιστοποιητικών και αποδεικτικών στοιχειών όπως προνοούνται στο σημείο 2 πιο πάνω.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.