Θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή – Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 10, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση της θέσης Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Οργανισμού. Η πλήρωση της θέσης με βάση τον περί Θεατρικού Οργανισμού Κύπρου Νόμο Κ.Δ.Π. 229/74 ως έχει τροποποιηθεί, θα είναι με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου τριετούς διάρκειας, ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

Μισθοδοτική Κλίμακα:  Α13:  8438,78 x 333,18 – 10437,85 μειωμένο κατά 10%. Στον μισθό της θέσης προστίθενται οι εγκεκριμένες γενικές αυξήσεις 10%, 4%, 5,5%, 5,25%, 2,5%, 1%, 2%, 2%, 2,75%, 2,75%, 2% και 1%, 2%, 1.5%.  Επιπλέον καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.
Ακολουθούν τα σχετικά έγγραφα:

1.       Σχέδιο Υπηρεσίας (Πατήστε ΕΔΩ.)

2.       Έντυπο Αίτησης (Πατήστε ΕΔΩ.)

3.       Σημείωση επί των τυπικών προσόντων (Πατήστε ΕΔΩ.)

4.       Σύμβαση Ορισμένου Χρόνου (Πατήστε ΕΔΩ.)

 

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο αρχείο του Θ.Ο.Κ. διά χειρός, σε κλειστό φάκελο, μέχρι τις 03 Αυγούστου 2020 και ώρα 11.00 π.μ., μαζί με όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Actors / Theatrologists, Governmental / Europe / International Organizations, Musicians / Singers, jobs.