Θέση Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 25, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Engineering
  • Company Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων
Job Description

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ (ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ)

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με τις πρόνοιες του περί της Ρύθμισης της Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Αορίστου και Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμου 2016 (Ν. 70(Ι)/2016) προκύπτει ανάγκη για απασχόληση ενός Ηλεκτρολόγου Μηχανικού για κάλυψη αναγκών του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών έναντι μόνιμων κενών θέσεων. Η απασχόληση αφορά ανάγκες σε όλη την επικράτεια της Κύπρου. Η μισθολογική κλίμακα της θέσης είναι Α9. Τα καθήκοντα καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

(α) Ετοιμάζει μελέτες σχέδια, δελτία ποσοτήτων, εκτιμήσεις, και προδιαγραφές, αξιολογεί προσφορές και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις.

(β) Οργανώνει, κατευθύνει, ελέγχει και επιβλέπει την εκτέλεση ηλεκτρολογικών εργασιών, καθώς και τη λειτουργία εργαστηρίων.

(γ) Εποπτεύει, καθοδηγεί, ελέγχει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(δ) Εφαρμόζει τη σχετική νομοθεσία με τα καθήκοντα της θέσης.

(ε) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα, ή τίτλο ή ισότιμο προσόν στην Ηλεκτρολογική Μηχανική.

(Σημ. Ο όρος «πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Εγγραφή ως μέλους του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου στον οικείο κλάδο μηχανικής επιστήμης σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσας.

(5) Ελάχιστη αποδεδειγμένη εμπειρία τριών χρόνων στην ηλεκτρολογική μηχανική.

Σημ.: Αναφορικά με τους υποψήφιους – (i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης και (ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

4. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να αποταθείτε στην κα Κούλλα Αντωνίου στο τηλέφωνο 22800301. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να συμπληρώσουν το Ειδικό Έντυπο «Αίτηση Απασχόλησης Εργοδοτουμένων Ορισμένου Χρόνου στη Δημόσια Υπηρεσία», το οποίο μπορούν να προμηθευτούν από το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών ή από την ιστοσελίδα του Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (www.mof.gov.cy/papd).

6. Το Έντυπο πρέπει να συμπληρώνεται κατάλληλα και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών προηγούμενης και τρέχουσας απασχόλησης του αιτητή και να περιέχονται σε αυτό με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία περιλαμβανομένων και των ημερομηνιών απασχόλησης του αιτητή και να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά (αντίγραφα απολυτηρίου, αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία, βεβαιώσεις προηγούμενης σχετικής πείρας, αντίγραφο απόδειξης εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λευκό ποινικό μητρώο, βεβαίωση γνώσης γλωσσών, έγγραφη στο ΕΤΕΚ κ.ά.). Η εργασιακή πείρα πρέπει να επιβεβαιώνεται πέραν της υποβολής γενικών αποδεικτικών στοιχείων (π.χ. τα στοιχεία κοινωνικών ασφαλίσεων) και από την υποβολή βεβαίωσης από τους εργοδότες/οργανισμούς στους οποίους εργάσθηκε ο αιτητής, η οποία να αναφέρει τη θέση την οποία κατείχε (με ημερομηνίες, μήνα/έτος), τα καθήκοντα της θέσης, τα έργα στα οποία συμμετείχε με χρονική αναφορά στα βασικά στοιχεία όπως, η χρονική διάρκεια, το περιεχόμενο, η πηγή και το ποσό της χρηματοδότησης κτλ.) και το ρόλο που είχε σε αυτά, ώστε να τεκμηριώνεται επαρκώς η απόκτηση πείρας στην εξειδικευμένη κατεύθυνση της ηλεκτρολογικής μηχανικής που απαιτείται. Πείρα σε κατώτερη βαθμίδα από την απαιτούμενη του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού δεν θα αναγνωρίζεται. Τονίζεται ότι η απουσία αποδεικτικών για τα ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα ή με βάση τις απαιτήσεις του Εντύπου της αίτησης σημαίνει αποκλεισμό από τη διαδικασία. Τα πρωτότυπα θα παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

7. Οι αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν, έναντι απόδειξης παραλαβής στο Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών, Λεωφόρος Αγίου Ιλαρίωνος, Περιοχή ΣΟΠΑΖ, Καϊμακλί, στον 1ο όροφο στο Γραφείο αριθμός 110 της κ. Κούλλας Αντωνίου μεταξύ των ωρών 8:30 π.μ. και 2:30 μ.μ. ή να αποσταλούν μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή όχι αργότερα από τις 18 Οκτωβρίου 2019. Στο εξωτερικό του φακέλου να αναγράφεται «Αίτηση για τη θέση ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ».

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

ΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ

Γενικός βαθμός απολυτηρίου Λυκείου. 15 – μέχρι 18: 1 μονάδα. Μεγαλύτερο του 18 – μέχρι 20: 2 μονάδες

Μεταπτυχιακό/Master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 2 μονάδες

Πρόσθετο Μεταπτυχιακό/master σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα της θέσης: 1 μονάδα (Η κατοχή πέραν του 2ου Μεταπτυχιακού δεν λαμβάνονται υπόψη).

Διδακτορικό σε θέμα συναφές με τα απαιτούμενα προσόντα: 3 μονάδες (Μεταπτυχιακό στο ίδιο θέμα με το διδακτορικό δεν θα λαμβάνεται υπόψη).

Μεταπτυχιακή πείρα στην ηλεκτρολογική μηχανική σχετική με τα καθήκοντα της θέσης πέραν της ελάχιστης προ απαιτούμενης των τριών ετών: 1-8 μονάδες (1 μονάδα για κάθε συμπληρωμένο έτος με ανώτατο όριο τα οκτώ χρόνια).

Μεταπτυχιακή πείρα που αφορά σε μεγάλα ηλεκτρολογικά έργα που ολοκληρώθηκαν τα τελευταία 12 έτη: 1-8 μονάδες (1 μονάδα για κάθε συνολική αξία έργων €1 εκ. με ανώτατο όριο συνολικής αξίας έργων €8 εκ. Σημειώνεται ότι, εάν δεν περιλαμβάνεται τουλάχιστον ένα ηλεκτρολογικό έργο αξίας πέραν του €1 εκ. δεν θα δίδονται οποιεσδήποτε μονάδες ενώ ηλεκτρολογικά έργα κάτω των €200,000 δεν θα λαμβάνονται υπόψη).

Σημείωση:

(α) Σε περίπτωση ισοβαθμίας λαμβάνεται υπόψη η μεταπτυχιακή πείρα που αφορά σε ηλεκτρολογικά έργα και πιο συγκεκριμένα η συνολική αξία ηλεκτρολογικών έργων (ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα έργα που έχει εκτελέσει με αξία μεγαλύτερη των €200,000 έστω και αν συμπληρώνονται τα €8 εκ.).

(β) Εάν εφαρμόζοντας το κριτήριο (α) αμέσως πιο πάνω συνεχίζει να υπάρχει ισοβαθμία τότε λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος μεταπτυχιακής πείρας στην ηλεκτρολογική μηχανική (ο υποψήφιος θα πρέπει να υποβάλει αποδεικτικά στοιχεία για όλα τα έτη μεταπτυχιακής πείρας έστω και αν συμπληρώνονται τα 8 έτη).

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Electrical Engineers, Electricians, jobs.