Θέση Γενικού Διευθυντή

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: August 9, 2019
  • Location cyprus, limassol
  • Industry for the position Business Supplies and Equipment
  • Company Συμβουλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού
Job Description

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συμπληρώσουν το έντυπο «Αίτηση για Διορισμό Γενικού Διευθυντή στο Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας».

Όλες οι αιτήσεις πρέπει να συμπληρώνονται ιδιοχείρους από τον αιτητή κατάλληλα και, να περιέχονται σε αυτές με ακρίβεια όλα τα ζητούμενα στοιχεία, να τεκμηριώνονται με τα αναγκαία πιστοποιητικά, δηλαδή , αντίγραφα των απαιτούμενων πιστοποιητικών, εκπαιδευτικών, επαγγελματικών ή άλλων προσόντων που προνοούνται στην ανωτέρω παράγραφο Β, περιλαμβανομένων και βεβαιώσεων απασχόλησης εκεί όπου απαιτείται πείρα.

Το Συμβούλιο έχει δικαίωμα να ζητήσει από τους αιτητές να προσκομίσουν πιστοποιητικό ισοτιμίας ή/και αντιστοιχίας των τίτλων σπουδών τους από το Κυπριακό Συμβούλιο Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών (ΚΥΣΑΤΣ).

Οι αιτητές θα πρέπει να κατέχουν τα απαιτούμενα για τη θέση προσόντα κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Για την πλήρωση της θέσης θα διεξαχθεί γραπτή και προφορική εξέταση. Μόνο οι επιτυχόντες υποψήφιοι στη γραπτή εξέταση θα ειδοποιηθούν για προφορική εξέταση. Όλες οι αιτήσεις θα θεωρηθούν άκρως εμπιστευτικές.

Οι αιτήσεις με όλα τα αναγκαία πιστοποιητικά, πρέπει να υποβληθούν προς το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού -Αμαθούντας, οδός Φραγκλίνου Ρούσβελτ 76, Κτίριο A, Τ.Θ. 50622, 3608 Λεμεσός, όχι αργότερα από τις 13 Σεπτεμβρίου 2019, μέχρι τις 14.30. Αιτήσεις που θα υποβληθούν μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα λαμβάνονται υπόψη.

Αιτητές που θα αποστείλουν τις αιτήσεις τους ταχυδρομικώς παρακαλούνται όπως στην αριστερή άνω γωνία του φακέλου να αναγράφουν τις λέξεις “ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΣΤΟ ΣΑΛΑ” – ΘΕΣΗ: «ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ», κατέχουν. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται μέσω του εγκεκριμένου εντύπου του Συμβουλίου, δεν θα εξετάζονται.

Για έντυπα αιτήσεων και άλλες σχετικές πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να αποτείνονται στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.sbla.com.cy ή στα Γραφεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση ή στο τηλέφωνο 25881900 κατά τις εργάσιμες ώρες.

Καμιά αίτηση δεν θα γίνει δεκτή μετά από τις 13 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 14.30 (τελευταία ημερομηνία και ώρα υποβολής των αιτήσεων).

Επίσης δε θα γίνονται δεκτές αιτήσεις που δεν είναι κατάλληλα συμπληρωμένες και δε συνοδεύονται από τα αναγκαία πιστοποιητικά.

 

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Business Administration, jobs.