Θέση Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: September 6, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Education
  • Company Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας
Job Description

Γίνονται δεκτές αιτήσεις από εκπαιδευτικούς λειτουργούς για την πλήρωση μίας (1) θέσης Επιθεωρητή Ειδικών Μαθημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, για την Ειδική Εκπαίδευση, στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (θέση προαγωγής). Οι μισθοδοτικές κλίμακες της θέσης είναι Α12: €44.978, 47.080, 49.182, 51.284, 53.386, 55.488, 57.590, 59.692 και Α13(ΙΙ): €53.258, 55.360, 57.462, 59.564, 61.666, 63.768, 65.870, 67.972, 70.074 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Η δημοσίευση της εν λόγω θέσης γίνεται ύστερα από την απόφαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί της Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο

και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2.Καθήκοντα και Ευθύνες

Σύμφωνα με σχετικές οδηγίες ή/και με βάση το οικείο πρόγραμμα:

(1) (α) Aναλαμβάνει την επιθεώρηση και καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης στο θέμα της ειδικότητάς του και συνεργάζεται με το διευθυντή και τον οικείο επιθεωρητή για

ειδικότερα θέματα που αφορούν το σχολείο.

(β) Μετέχει ενεργά στην οργάνωση και διεξαγωγή εκπαιδευτικών συνεδρίων και επιμορφωτικών μαθημάτων για το διδακτικό προσωπικό.

(2) Αναλαμβάνει διοικητικά ή/και άλλα ειδικά καθήκοντα, π.χ. συντονισμό, προγραμματισμό, ανάπτυξη προγραμμάτων, εκπαιδευτικές μελέτες, έρευνες, εξετάσεις κτλ.

(3) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

3.Απαιτούμενα Προσόντα

(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε συναφές θέμα, και Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης˙ ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σχετικό με την Ειδική Εκπαίδευση,

ή

(β) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε οποιαδήποτε ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης (συμπεριλαμβανομένης της Ψυχολογίας και της Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας), και Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε δεύτερη ειδικότητα της Ειδικής Εκπαίδευσης, ή Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, διάρκειας ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σχετικό με την Ειδική Εκπαίδευση ή στις Επιστήμες της Αγωγής ή στα Παιδαγωγικά ή σε συναφές θέμα.

(2) Δημόσια Εκπαιδευτική Υπηρεσία τριών ετών στη θέση Διευθυντή Σχολείων Ειδικής Εκπαίδευσης.

(3) Εξαίρετη υπηρεσία με βάση τις δύο τελευταίες υπηρεσιακές εκθέσεις.

(4) Ενημερότητα πάνω στις σύγχρονες εξελίξεις στον τομέα του, τα προβλήματα και τις τάσεις της Δημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο και σε άλλες χώρες.

(5) Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.

Σημ.:Η ειδικότητα θα καθορίζεται κατά τη δημοσίευση της θέσης, ανάλογα με τις ανάγκες της δημοτικής εκπαίδευσης.

4. Αιτήσεις από ενδιαφερομένους πρέπει να υποβληθούν στην Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας μόνο σε ηλεκτρονική μορφή, με τη συμπλήρωση του εντύπου ΕΕΥ 14 – Αίτηση για Προαγωγή, στην ιστοσελίδα της Επιτροπής, στη διεύθυνση www.eey.gov.cy. Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι από 6 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα, το αργότερο μέχρι τη 1 μ.μ.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Psychologists, Teachers, Teachers / Academics, jobs.