Θέση Έκτακτου Επιστάτη – Δήμος Δερύνειας – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: June 19, 2020
 • Location cyprus, famagusta
 • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
 • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Ο Δήμος Δερύνειας δέχεται αιτήσεις για  πρόσληψη ενός έκτακτου Επιστάτη για 6 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης

1. Μισθοδοτική Κλίμακα

Κλίμακα Δ9 – Αρχικός βασικός μηνιαίος μισθός €367.23 πλέον τιμαριθμικό επίδομα.

2. Καθήκοντα και Ευθύνες

 • Οργανώνει και ελέγχει την εργασία του εργατικού προσωπικού για επίτευξη της καλύτερης αποδοτικότητας και παραγωγικότητας.
 • Εργάζεται μαζί με το υπόλοιπο εργατικό προσωπικό και παράλληλα εποπτεύει το προσωπικό της ομάδας του.
 • Ελέγχει τις παρουσίες του προσωπικού που απασχολείται κάτω από τις οδηγίες του και τηρεί σχετικό μητρώο.
 • Βοηθά τους ανωτέρους του στην εκτέλεση των καθηκόντων τους.
 • Επιλαμβάνεται σε συνεννόηση με τον Προϊστάμενό του παραπόνων του κοινού σε θέματα που αφορούν τον τομέα που εργάζεται και φροντίζει  ή και βοηθά για την επίλυσή τους.
 • Βοηθά στην πρακτική εκπαίδευση νέου προσωπικού.
 • Βοηθά στην τήρηση στατιστικών και άλλων στοιχείων για τις εργασίες τις οποίες είναι υπεύθυνος όπως ήθελε καθοριστεί από τους Προϊστάμενούς του.
 • Έχει την ευθύνη για την ασφαλή χρήση, φύλαξη και συντήρηση των μηχανημάτων, εργαλείων και γενικά όλου του εξοπλισμού που χρησιμοποιείται από το προσωπικό της ομάδας που εποπτεύει.
 • Εποπτεύει και μεριμνά για τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων ασφάλειας και υγείας στο χώρο εργασίας.
 • Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα που θα του ανατεθούν.

3. Απαιτούμενα Προσόντα

 • Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής Εκπαίδευσης
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, υπευθυνότητα και αξιοπιστία.
 • Προϋπηρεσία με συναφή καθήκοντα για τουλάχιστον 5 χρόνια.
 • Ικανότητα στην επίβλεψη και συντονισμό προσωπικού εργασίας.
 • Δυνατότητα καλής επικοινωνίας.
 • Χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.
 • Ο αιτητής θα πρέπει να έχει συμπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή να έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
 • Να είναι κάτοχος άδειας οδηγού αυτοκινήτου.
 • Ο αιτητής θα πρέπει να παρουσιάσει Πιστοποιητικό Υγείας.

4. Υποβολή αιτήσεων

 •  Οι αιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν το Έντυπο Αίτησης που επισυνάπτεται.
 •  Οι αιτήσεις πρέπει να τοποθετηθούν στο Κιβώτιο Προσφορών του Δήμου Δερύνειας, το αργότερο μέχρι την Τετάρτη 24 Ιουνίου 2020 και ώρα 3:00 μ.μ.
 •  Βρείτε το Έντυπο Αίτησης  ΕΔΩ

Οι αιτητές θα παρακαθήσουν σε προφορική συνέντευξη.

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.