Θέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών – Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: April 23, 2021
  • Apply Before: May 14, 2021
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΚΕΝΗΣ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ (ΑνΑΔ)

Από την Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) γίνονται δεκτές αιτήσεις για την πλήρωση της κενής θέσης Γενικού Διευθυντή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου πενταετούς διάρκειας ή μικρότερης, ώστε αυτή να μην υπερβαίνει το καθορισμένο από την ΑνΑΔ όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης. Η δημοσίευση της θέσης γίνεται ύστερα από Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και τη γραπτή συγκατάθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού, για εξαίρεσή της από τις πρόνοιες των περί Απαγόρευσης Πλήρωσης Κενών Θέσεων στο Δημόσιο και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα (Ειδικές Διατάξεις) Νόμων του 2013 έως 2017.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:
1. Υπεύθυνος για:
(α) Την άρτια και αποτελεσματική οργάνωση, διεύθυνση και εποπτεία των δραστηριοτήτων της Αρχής.
(β) τη διεκπεραίωση της εργασίας της Αρχής, καθώς και την υλοποίηση και εφαρμογή της πολιτικής της, όπως καθορίζεται εκάστοτε από το Διοικητικό Συμβούλιο∙
(γ) το σχεδιασμό και τη διεύθυνση της αναπτυξιακής πορείας της Αρχής∙
(δ) τη δημιουργία και ανάπτυξη της απαραίτητης συνεργασίας με αρμόδιες υπηρεσίες, ιδρύματα και οργανισμούς της Κύπρου και του εξωτερικού στον τομέα της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και με τους κοινωνικούς εταίρους.
2. Συμβουλεύει το Διοικητικό Συμβούλιο σε θέματα πολιτικής της Αρχής στα πλαίσια της αποστολής της, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.
3. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

1. (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό  των θεμάτων αυτών: Οικονομικά, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Δημόσια Διοίκηση, Νομικά (περιλαμβανομένου του
Barrister-at-Law), Μηχανική (οποιοδήποτε κλάδο), Θετικές Επιστήμες ή σε άλλο θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες της Αρχής.
(Σημ.: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» στην ανωτέρω παράγραφο 1(α) καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ή
(β) Μέλος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.
2. Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, από την οποία πενταετής τουλάχιστον διοικητική ή/και εποπτική πείρα σε ανώτερη θέση.
3. Πολύ καλή γνώση της σχετικής με τις αρμοδιότητες της Αρχής νομοθεσίας, της οικονομίας, της βιομηχανίας και της αγοράς εργασίας της Κύπρου, καθώς και του τομέα της ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
5. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
6. Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε οποιοδήποτε από τα θέματα που αναφέρονται στην ανωτέρω παράγραφο 1(α), ή/και πείρα διετούς τουλάχιστον διάρκειας σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, πρόσθετα της απαιτούμενης δεκαετούς πείρας, αποτελεί πλεονέκτημα.

Γ. ΟΡΟΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1. Διάρκεια της σύμβασης
Πενταετής διάρκεια ή μικρότερη, ώστε να μην υπερβαίνει το καθορισμένο για την Αρχή όριο ηλικίας υποχρεωτικής αφυπηρέτησης.

2. Καθήκοντα και υποχρεώσεις
Ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τα καθήκοντα που περιλαμβάνονται στο σημείο Α.1-3 ανωτέρω. Πρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής θα έχει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στους παρόντες όρους εργασίας, καθώς και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Νομοθεσία και τους Κανονισμούς της Αρχής, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηθούν.

3. Αμοιβή
Ετήσιος πάγιος βασικός μισθός ύψους €91.445,59. Στον πάγιο βασικό μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Στο βασικό μισθό, μαζί με τις αυξήσεις, προστίθεται το εκάστοτε προβλεπόμενο στον Προϋπολογισμό της Αρχής τιμαριθμικό επίδομα. Πρόσθετα, ο Γενικός Διευθυντής θα δικαιούται 13ο μισθό.

4. Δικαιώματα και διάφορα επιδόματα, ωφελήματα και διευκολύνσεις κατά τη διάρκεια της σύμβασης Καταβολή του εκάστοτε προβλεπόμενου και καθοριζόμενου στον Προϋπολογισμό της Αρχής επιδόματος παραστάσεως.
Το εν λόγω επίδομα παραστάσεως υπόκειται σε φορολογία, δυνάμει του άρθρου 14 του περί Προϋπολογισμού της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου του 2020, Νόμος του 2019 (Ν. 62(ΙΙ)/2019), με βάση τον περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμο, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Παραχώρηση υπηρεσιακού οχήματος για μη αποκλειστική χρήση, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Παροχής Ορισμένων Ωφελημάτων σε Καθορισμένους Δικαιούχους του Κρατικού και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Όροι και Διαδικασία) Νόμου [Ν. 3(Ι)/2014, Ν. 85(Ι)/2014 και Ν. 145(Ι)/2014] και των περί Υπηρεσιακών Οχημάτων του Κρατικού Τομέα και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα Κανονισμών του 2014 (Κ.Δ.Π. 504/2014) και όπως αυτοί τροποποιούνται.
Τηλεπικοινωνιακές διευκολύνσεις με παραχώρηση κινητού τηλεφώνου περιλαμβανομένου και τηλεφώνου αυτοκινήτου. Το ανώτατο ποσό κάλυψης τηλεφωνικών εξόδων για το κινητό τηλέφωνο, το τηλέφωνο αυτοκινήτου και το τηλέφωνο οικίας δεν θα υπερβαίνει το ποσό των €171 το μήνα, το οποίο θα τυγχάνει μείωσης όπως εφαρμόζεται στη δημόσια υπηρεσία.

5. Ωφελήματα κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης ή σε περίπτωση θανάτου
Κατά τη λήξη ή τον τερματισμό της σύμβασης ή σε περίπτωση θανάτου, παραχωρείται φιλοδώρημα το οποίο θα ισούται με το 1/12 (ένα δωδέκατο) του μέσου όρου των μηνιαίων απολαβών του κατόχου της θέσης, για κάθε συμπληρωμένο μήνα υπηρεσίας στη θέση Γενικού Διευθυντή της Αρχής.
Τηρουμένων των προνοιών του περί Καταβολής Φιλοδωρήματος σε Εργοδοτουμένους που απασχολούνται με Σύμβαση στην Κρατική Υπηρεσία και στον Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, περιλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Διατάξεις Γενικής Εφαρμογής) Νόμου του 2014 (Ν. 14(Ι)/2014), αποκόπτεται από τις μηνιαίες απολαβές του Γενικού Διευθυντή ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό ίσο με τρία επί τοις εκατό (3%) επί των μηναίων απολαβών του.
Σύμφωνα με τις πρόνοιες της ίδιας νομοθεσίας, το εν λόγω φιλοδώρημα υπόκειται στην επιβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του περί της Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

6. Εισφορές σε διάφορα ταμεία εργοδότη και εργοδοτουμένων
6.1. Θα εφαρμόζονται τα εκάστοτε ισχύοντα με το υπόλοιπο προσωπικό της Αρχής με βάση τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας και τους σχετικούς Κανονισμούς, εξαιρουμένων των ισχυόντων που αφορούν μόνο τους μόνιμους υπαλλήλους. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Διευθυντής θα είναι μέλος του Ταμείου Ευημερίας Υπαλλήλων της Αρχής και μέλος του Σχεδίου Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
Για το σκοπό αυτό, η Αρχή θα:
(α) Συνεισφέρει στο Ταμείο Ευημερίας Υπαλλήλων το εκάστοτε ποσοστό, στη βάση των Συλλογικών Συμβάσεων, πάνω στο βασικό μισθό, το τιμαριθμικό επίδομα και το 13ο μισθό, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Γενικού Διευθυντή. Το ποσοστό αυτό σήμερα ανέρχεται σε 4,8%.
(β) Συνεισφέρει στο Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης το εκάστοτε ποσοστό, στη βάση των Συλλογικών Συμβάσεων, πάνω στο βασικό μισθό και το τιμαριθμικό επίδομα με ανώτατο όριο τις εκάστοτε ασφαλιστέες αποδοχές, χωρίς οποιαδήποτε οικονομική επιβάρυνση του Γενικού Διευθυντή. Από 1/6/2020 το Σχέδιο Συμπληρωματικής Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης θα αφορά καλύψεις που δεν προσφέρονται από το Γενικό Σύστημα Υγείας (στο εξής το «ΓεΣΥ»).
6.2. Πρόσθετα, η Αρχή θα καλύπτει με τους ίδιους όρους όπως το υπόλοιπο προσωπικό της Αρχής, το Γενικό Διευθυντή για Ομαδική Ασφάλιση Ζωής, Ασφάλεια Προσωπικών Ατυχημάτων και Ασφάλεια Ευθύνης Εργοδότη.
6.3. Ο Γενικός Διευθυντής, θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών του για την απασχόληση μισθωτού που δεν καλύπτεται από επαγγελματικό σχέδιο συντάξεων. Επίσης, ο Γενικός Διευθυντής, θα καταβάλλει ποσοστό συνεισφοράς στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας για σκοπούς του ΓεΣΥ, σύμφωνα με το εκάστοτε προβλεπόμενο από τη σχετική νομοθεσία ποσοστό επί των ασφαλιστέων αποδοχών του.
Πρόσθετα, η Αρχή ως εργοδότης, θα καταβάλλει στα Ταμεία, Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Κοινωνικής Συνοχής, Τερματισμού Απασχόλησης, Ασφάλισης Υγείας και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, τις οριζόμενες εισφορές που προνοούνται για εργοδότες από την εκάστοτε σε ισχύ σχετική νομοθεσία.
7. Άδεια ανάπαυσης και άδεια ασθενείας
(α) Θα εφαρμόζονται κατά αναλογία τα εκάστοτε ισχύοντα για το υπόλοιπο προσωπικό της Αρχής, σύμφωνα με τους περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμούς και τις Συλλογικές Συμβάσεις, εξαιρουμένης της πρόνοιας που αφορά τις ημέρες άδειας ανάπαυσης και άδειας ασθενείας που φαίνονται στην παράγραφο (β) πιο κάτω.
(β) Ο Γενικός Διευθυντής έχει δικαίωμα για άδεια ανάπαυσης 29 εργάσιμων ημερών το χρόνο για πενθήμερη εβδομάδα εργασίας, και για άδεια ασθενείας με ανώτατο όριο τις 42 ημερολογιακές ημέρες το χρόνο.
(γ) Ο Γενικός Διευθυντής οφείλει να εξαντλήσει τη τυχόν άδεια ανάπαυσης που έχει σε πίστη του πριν τη λήξη της σύμβασής του και κανένα αντίτιμο δεν θα καταβάλλεται για οποιοδήποτε υπόλοιπο άδειας.
8. Πειθαρχική ευθύνη
Θα εφαρμόζονται οι αντίστοιχες πρόνοιες των περί Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού (Όροι Υπηρεσίας Υπαλλήλων) Κανονισμών, όπως αυτοί εκάστοτε τροποποιηθούν.
9. Προϋποθέσεις τερματισμού της σύμβασης

Η Αρχή θα δικαιούται να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας στις ακόλουθες περιπτώσεις:
(α) Θα δικαιούται να προβεί σε άμεσο τερματισμό της σύμβασης αν ο Γενικός Διευθυντής:
(i) Κατά τους κρατούντες στη Δημοκρατία Νόμους κηρύχθηκε σε πτώχευση.
(ii) Καταδικάστηκε για ποινικό αδίκημα ατιμωτικό ή που ενέχει ηθική αισχρότητα.
(iii) Παρουσίασε ανάρμοστη συμπεριφορά ή συστηματική απουσία ή προέβη σε οποιαδήποτε άλλη, σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη παράβαση ή παραγνώριση κανονισμών της Αρχής ή άλλων κανόνων της εργασίας ή επέδειξε διαγωγή η οποία καθιστά σαφές ότι η σχέση εργοδότη και εργοδοτούμενου δεν δύναται ευλόγως να αναμένεται όπως συνεχισθεί.
(iv) Παραβίασε τους όρους της σύμβασης εργασίας.
(β) Περαιτέρω και άνευ βλάβης των ανωτέρω, η Αρχή δύναται να τερματίσει τη σύμβαση εργασίας για οποιοδήποτε από τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 5 του περί Τερματισμού Απασχολήσεως Νόμου του 1967, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται.
(γ) Λόγω ακύρωσης από το Δικαστήριο της απόφασης διορισμού του Γενικού Διευθυντή, σύμφωνα με το άρθρο 3(8) του περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Διορισμός Γενικών Διευθυντών) Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.

Δ. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

1. Οι αιτητές πρέπει να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ή πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή άλλου συμβαλλόμενου μέρους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, ή της Ελβετίας, να έχουν συμπληρώσει την ηλικία των 17 ετών και προκειμένου περί αρρένων υποψηφίων που είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νομίμως από αυτές.

2. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) στην ακόλουθη διεύθυνση: www.anad.org.cy.

3. Για την επιτυχή υποβολή της αίτησης πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα υποχρεωτικά πεδία. Αιτήσεις ελλιπώς συμπληρωμένες ή/και που δεν συνοδεύονται με τα κατάλληλα πιστοποιητικά των ακαδημαϊκών και άλλων προσόντων ή πείρας, δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Τα πρωτότυπα θα πρέπει να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο.

4. Η περίοδος ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 26η Απριλίου 2021 και ώρα 14:00 και λήγει τη 14η Μαΐου 2021 και ώρα 12:00. Μόνο εμπρόθεσμες αιτήσεις θα λαμβάνονται υπόψη για την πλήρωση της κενής θέσης.

5. Οι αιτητές πρέπει να λάβουν υπόψη ότι για να καταστεί δυνατή η εξέταση της αίτησής τους, πρέπει να αποδεχτούν την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων κατά τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης διορισμού.
Σε περίπτωση μη αποδοχής, η αίτηση δεν θα εξετάζεται. Όλες οι πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων από την ΑνΑΔ παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα της www.anad.org.cy.

6. Η κατοχή της γνώσης των γλωσσών στο απαιτούμενο, από το Σχέδιο Υπηρεσίας, επίπεδο πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των αποδεκτών για σκοπούς της πλήρωσης της παρούσας θέσης «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν περισσότερες πληροφορίες από την αρμόδια υπηρεσία της ΑνΑΔ, στο τηλέφωνο 22390321.

305439

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, School Escorts, Teachers / Academics, jobs.