Τεχνικός Μηχανικού, Υπουργείο Άμυνας

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: November 8, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για επτά κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού, Υπουργείο Άμυνας. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α5(2 η Βαθμίδα): €16.196, 16.826, 17.455, 18.168, 19.139, 20.110, 21.081, 22.052, 23.023, 23.994, 24.965, 25.936, 26.907, Α7: €22.648, 23.780, 24.912, 26.044, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968, και Α8(ι): €24.500, 25.697, 26.894 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864 (Συνδυασμένες Κλίμακες). Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας(www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:

(1) Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει σύμφωνα με οδηγίες την εκτέλεση καθηκόντων τα οποία περιλαμβάνουν:

(α) Τη διεξαγωγή ερευνών, συλλογή, καταχώρηση, ταξινόμηση, υπολογισμό και ανάλυση στατιστικών και άλλων στοιχείων.

(β) την ετοιμασία μελετών, σχεδίων, δελτίων ποσοτήτων και εκτιμήσεων, την περιγραφή και καταμέτρηση έργων και εγκαταστάσεων, την οργάνωση, έλεγχο και εποπτεία εργασιών, το χειρισμό και έλεγχο αιτήσεων και σχεδίων που υποβάλλονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τη λεπτομερή εκτέλεση/εποπτεία έργων βάσει σχεδίων στον Κλάδο απασχόλησής του.

(γ) την ετοιμασία προδιαγραφών, αξιολόγηση προσφορών και ετοιμασία εκθέσεων σχετικά με προσφορές για την αγορά ή/και εγκατάσταση εξοπλισμού ή/και μηχανημάτων ή/και οχημάτων καθώς και την παραλαβή, εγκατάσταση, συντήρηση και επιδιόρθωση τούτων, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

(δ) τη συντήρηση και επιδιόρθωση οπλικών/πυραυλικών συστημάτων, οχημάτων, αρμάτων, αεροσκαφών, μηχανημάτων, συσκευών και συσκευών ηλεκτρονικού, ηλεκτροϊατρικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

(ε) τη συντήρηση κτηρίων, διεξαγωγή εργαστηριακών μετρήσεων και δοκιμών καθώς και αξιολόγηση των στοιχείων αυτών, χωρομετρήσεις, τοπογραφήσεις και συλλογή στοιχείων και δεδομένων για νέα έργα.

(στ) την εφαρμογή της σχετικής με τα καθήκοντά του νομοθεσίας.

(ζ) την επίβλεψη της εκτέλεσης και τον έλεγχο έργων, την παροχή εξειδικευμένων συμβουλών και γνωματεύσεων σχετικά με τα καθήκοντά του · και

(η) τη συμμετοχή σε αποστολές που οργανώνονται για τεχνικής φύσης θέματα, όπως π.χ. έλεγχοι αποδοχής υλικών, εκπροσώπηση σε Επιτροπές τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.

(2) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(3) Για την εκτέλεση των καθηκόντων του ο υπάλληλος χειρίζεται τα απαραίτητα τεχνικά όργανα και τεχνολογικό εξοπλισμό.

(4) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Architects, Chemical Engineers, Civil Engineers, Computer Science, Electrical Engineers, Electricians, IT, IT - System Engineer, IT – Programming, Mechanical Engineers, jobs.