Συντηρητή Δασών, Τμήμα Δασών – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: January 31, 2020
  • Location cyprus, nicosia
  • Qualification Bachelor Degree
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνονται δεκτές αιτήσεις για τρείς κενές μόνιμες θέσεις Συντηρητή Δασών, Τμήμα Δασών. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού). Ο μισθός της θέσης είναι Α8: €24.500, 25.697, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396 και Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637 (Συνδυασμένες Κλίμακες), στον οποίο προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό.

Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη)  (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 21 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 14:00.

Σύμφωνα με το Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης που ισχύει, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα έχουν ως εξής:

2. Καθήκοντα και ευθύνες:

(α) Είναι υπεύθυνος για τη διοίκηση ή/και το συντονισμό της εργασίας εξειδικευμένου Κλάδου ή Δασικής Υποπεριφέρειας.

(β) Αναλαμβάνει την εκπόνηση Μελετών, Σχεδίων, Εκθέσεων και Ερευνών σε θέματα ανάπτυξης, διαχείρισης, διατήρησης και προστασίας των δασικών πόρων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων και τους τομείς της βιοποικιλότητας, αναψυχής, τοπιοτέχνησης, απογραφής δασών, δασικής μηχανικής και υλωρικής, χωρομετρίας και χαρτογράφησης, αποκατάστασης υποβαθμισμένων εκτάσεων, οικονομικής αποτίμησης στοιχείων του δάσους, διαχειριστικών σχεδίων, μελετών επιπτώσεων στο περιβάλλον, πυροπροστασίας και άλλων συναφών θεμάτων.

(γ) Συμμετέχει ή συντονίζει την καταστολή δασικών πυρκαγιών και άλλων πυρκαγιών υπαίθρου.

(δ) Οργανώνει και συμμετέχει σε εκστρατείες διαφώτισης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης του κοινού σε δασικά θέματα.

(ε) Εποπτεύει, καθοδηγεί και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.

(στ) Εφαρμόζει τη δασική πολιτική και νομοθεσία.

(ζ) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.

Σημ.: Ο κάτοχος της θέσης αναμένεται να εργάζεται και εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της δημόσιας υπηρεσίας, ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, όπως καθορίζεται στις εκάστοτε ισχύουσες ειδικές διατάξεις για το ωράριο  των δασικών υπαλλήλων.

3. Απαιτούμενα προσόντα:

(1) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν στη Δασολογία ή στη Διαχείριση Δασών.

(Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).

(2) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και της Αγγλικής ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσαςΣημ.: Αναφορικά με τους υποψηφίους –

(ι) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης. και

(ιι) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

(3) Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

(4) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα συναφές με τη δασολογία ή τη διαχείριση δασών, ή/και διετής πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Health and Safety, Health Care, jobs.