Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.) – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
 • Post Date: December 18, 2020
 • Apply Before: January 18, 2021
 • Location cyprus,
 • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
 • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕΛΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Σ.Ε.Π.) ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΕΤΗ 2021-2024

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου προκηρύσσει για πλήρωση με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, τις ακόλουθες θέσεις για μέλη Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024, στα Προγράμματα Σπουδών που παρουσιάζονται στη συνέχεια.

Η περιγραφή των Θεματικών Ενοτήτων του κάθε Προγράμματος Σπουδών είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα των Προγραμμάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου http://www.ouc.ac.cy/web/guest/university/programme/.

Τα καθήκοντα των μελών ΣΕΠ, των Συντονιστών Θεματικών Ενοτήτων και των Ακαδημαϊκών Υπευθύνων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου περιγράφονται στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου, στη διεύθυνση https://www.ouc.ac.cy/index.php/el/the-university-4/oucvacancies/academic

Η προκήρυξη γίνεται βάσει της εκτίμησης του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου ότι ο αριθμός των φοιτητών που θα εγγραφούν στις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες θα είναι τέτοιος που να δικαιολογεί την προσφορά τους ως Θεματικές Ενότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου για τα ακαδημαϊκά έτη 2021-2024 και αναμένοντας ότι μεταξύ των υποψηφίων που θα υποβάλουν αίτηση βάσει της παρούσας προκήρυξης θα συγκαταλέγονται κατάλληλα καταρτισμένοι και πεπειραμένοι υποψήφιοι που θα έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν άριστα τις πιο κάτω αναφερόμενες Θεματικές Ενότητες, αφού το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφασίσει ότι η προσφορά τους είναι δικαιολογημένη. Η υποβολή των αιτήσεων μελών ΣΕΠ διεξάγεται μόνο μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος του ΑΠΚΥ, https://recruitment.ouc.ac.cy/apply και θα ξεκινήσει την Παρασκευή, 18 Δεκεμβρίου 2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021, στις 13:00.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΤΗΣΙΑ)

Τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε ετήσια βάση:

1. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΜΔΕ 50 «Οργάνωση και Διοίκηση»
 • ΜΔΕ 51 «Χρηματοοικονομική και Λογιστική»
 • ΜΔΕ 60 «Ηγεσία και λήψη αποφάσεων»
 • ΜΔΕ 61 «Μάρκετινγκ»

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ENTERPRISE RISK MANAGEMENT» (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ERM 501 «Organization and Management – The Environment of Risk Management»
 • ERM 502 «Advanced Quantitative Methods for Managers»
 • ERM 503 «Risk Management and Risk Management Standards»
 • ERM 601 «Crisis Management and Business Continuity Planning»

3. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΜΒΑ) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • MBA 50 «Organisation Management»
 • MBA 51 «Accounting and Finance»
 • MBA 60 «Leadership and Decision-Making»
 • MBA 61 «Marketing»

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ)

Τα πιο κάτω προγράμματα σπουδών προσφέρονται σε εξαμηνιαία βάση, το χειμερινό (Σεπτέμβριος-Ιανουάριος) και το εαρινό (Ιανουάριος-Ιούνιος) εξάμηνο:

1. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΠΔΕ 101: «Αρχές Διοίκησης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 102: «Μικροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 103: «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Ι» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 151: «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 152: «Μακροοικονομικά για Διοίκηση Επιχειρήσεων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 153: «Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση ΙΙ» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 201: «Διοικητική Λογιστική» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 202: «Αρχές Μάρκετινγκ» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΔΕ 203: «Διοίκηση Πληροφορικών Συστημάτων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 251: «Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Διοίκηση Επιχειρήσεων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 252: «Οργανωτική Συμπεριφορά» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 253: «Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 301: «Νομισματικά και Τραπεζικά» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΔΕ 302: «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 303: «Αρχές Διοίκησης Υπηρεσιών» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 351: «Χρηματοοικονομική Διοίκηση» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 352: «Επιχειρησιακή Διοίκηση» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 353: «Επενδύσεις και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 401: «Ηγεσία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 402: «Σύγχρονα Θέματα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 403: «Διεθνές Μάρκετινγκ» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 404: «Διοικητικό και Εμπορικό Δίκαιο» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 451: «Πολιτική της Επιχείρησης» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 452: «Χρηματοοικονομική Ανάλυση» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 453: «Σύγχρονα Θέματα στο Μάρκετινγκ» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 454: «Δημόσια Διοίκηση, Πολιτική και Δημόσιος Προϋπολογισμός» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΔΕ 455: «Εργασιακές Σχέσεις» (εαρινό εξάμηνο)

2. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΑΣΠ 311 «Εισαγωγή στη Ψυχολογία»
 • ΑΣΠ 312 «Εισαγωγή στην Κοινωνιολογία»
 • ΑΣΠ 313 «Εισαγωγή στην Εγκληματολογία»
 • ΑΣΠ 314 «Η Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας»
 • ΑΣΠ 315 «Ποινική Δικαιοσύνη»
 • ΑΣΠ 325 «Αστυνομία και Αστυνόμευση στην Κύπρο»
 • ΑΣΠ 411 «Αστυνομική και Νομική Ψυχολογία»
 • ΑΣΠ 412 «Συνταγματικό Δίκαιο και Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης»
 • ΑΣΠ 413 «Οικονομικά Εγκλήματα»
 • ΑΣΠ 414 «Αστυνομία και Κυβερνοέγκλημα»
 • ΑΣΠ 415 «Αστυνόμευση / Δίκαιο και Πολιτιστική Κληρονομιά»
 • ΑΣΠ 421 «Ερευνητικές Μέθοδοι και Αστυνομικές Σπουδές»
 • ΑΣΠ 422 «Αστυνομία και Συστήματα Αστυνόμευσης : Μια Συγκριτική Προσέγγιση»
 • ΑΣΠ 423 «Αστυνομική Εκπαίδευση»

3. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΟΙΚ 111: «Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης Ι» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 112: «Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων Ι» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 113: «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά Ι» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 121: «Αρχές Οικονομικής Ανάλυσης II» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 122: «Στατιστική Ανάλυση Οικονομικών Δεδομένων ΙΙ» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 123: «Ποσοτικές Μέθοδοι στα Οικονομικά II» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 211: «Μικροοικονομική Θεωρία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 212: «Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 213: «Οικονομετρία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 221: «Μακροοικονομική Θεωρία» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 222: «Δημόσια Οικονομικά» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 223: «Βιομηχανική Οργάνωση» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 311: «Αρχές Χρηματοοικονομικής Θεωρίας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 312: «Οικονομικά της Ενέργειας και των Φυσικών Πόρων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 313: «Προχωρημένα Οικονομικά των Επιχειρήσεων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 314: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 315: «Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 316: «Θέματα Προχωρημένης Μικροοικονομικής» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 321: «Διεθνή Οικονομικά» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 322: «Οικονομικά του Περιβάλλοντος» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 323: «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 324: «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 325: «Οικονομικά της Εργασίας (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 326: «Θέματα Προχωρημένης Μακροοικονομικής (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 411: «Διεθνείς Αγορές Ενέργειας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 412: «Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 413: «Οργάνωση Επιχειρήσεων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 414: «Επιχειρηματικότητα, Θεωρία και Πράξη» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 415: «Αξιόγραφα και Επενδύσεις» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 416: «Τράπεζες και Τραπεζικό Περιβάλλον» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 417: «Μάρκετινγ και Στρατηγική (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 418: «Οικονομετρική Ανάλυση Χρονοσειρών» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 421: «Αγορές Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου: Χρηματοοικονομική Ανάλυση» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 422: «Στρατηγικός Σχεδιασμός στη Βιομηχανία Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 423: «Διοίκηση Λειτουργιών» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 424: «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 425: «Διεθνής Χρηματοοικονομική» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 426: «Διαχείριση Κινδύνων στην Τραπεζική» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 427: «Φιλοσοφία της Οικονομικής Σκέψης» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΟΙΚ 428: «Πολιτική Οικονομία και Οικονομικά Συστήματα» (εαρινό εξάμηνο) ΟΙΚ 429: «Συγχωνεύσεις και Εξαγορές» (εαρινό εξάμηνο)

4. ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΕΛΛ111: «Εισαγωγή στη Σπουδή του Πολιτισμού (Θεωρία και Πράξη)» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ112: «Αρχαία Ελληνική Ιστορία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ113: «Αρχαία Ελληνική Τέχνη» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ121: «Βυζαντινή Ιστορία» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ122: «Βυζαντινή Τέχνη» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ123: «Νεοελληνική Ιστορία I (1770-1897)» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ211: «Αρχαία Ελληνική Λογοτεχνία (Αρχαϊκή-Κλασική περίοδος)» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ212: «Νεοελληνική Ιστορία II (1898-1949)» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ213: «Νεοελληνική Λογοτεχνία Ι (16ος – 19ος αι)» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΛΛ221: «Αρχαία Ελληνική Φιλοσοφία (Πλάτων – Αριστοτέλης)» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ222: «Ελληνιστική και πρώιμη Βυζαντινή Λογοτεχνία (3ος αι. π.Χ. – 7ος αι. μ.Χ)» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ223: «Νεοελληνική Λογοτεχνία ΙΙ (20ος αι)» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ311: «Αρχαία Ελληνικά I» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ312: «Λατινικά I» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ313: «Θέματα νεοελληνικής λογοτεχνίας (20ος αιώνας)» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ314: «Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ315: «Θέματα Ρωμαϊκής Ιστορίας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ316: «Εισαγωγή στην Επιγραφική και τη Νομισματική» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ321: «Αρχαία Ελληνικά II» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ322: «Λατινικά II» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ323: «Θέματα Αρχαίας Ελληνικής και Βυζαντινής Φιλοσοφίας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ324: «Θέματα Ιστορίας της Ύστερης Αρχαιότητας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ325: «Ιστορία της Αρχαίας & Μεσαιωνικής Κύπρου» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ326: «Θέματα Οικονομικής και Κοινωνικής Ιστορίας του σύγχρονου ελληνισμού» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ411: «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο I (Τραγωδία)» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ412: «Βυζαντινή Λογοτεχνία (7ος – 15ος αιώνας)» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ413: «Θέματα Αρχαίας Ελληνικής λογοτεχνίας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ414: «Σύγχρονη Κυπριακή Ιστορία (1878 – 1974)» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ415: «Νεοελληνική Τέχνη: Γλυπτική – Ζωγραφική» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ416: «Οι Επιστήμες στην Αρχαία Ελλάδα και το Βυζάντιο» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ421: «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο II (Κωμωδία)» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ422: «Λογοτεχνία της Κύπρου (12ος – 20ος αιώνας)» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ423: «Γλωσσολογία» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ424: «Αρχαιολογική θεωρία και πράξη» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ425: «Τέχνη και Θέατρο στη σύγχρονη Ελλάδα και την Κύπρο» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΛΛ426: «Θέματα Βυζαντινής Τέχνης» (εαρινό εξάμηνο)

5. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΔΠΠ511: «Αειφόρος Ανάπτυξη Ι» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΠΠ512: «Μεθοδολογία της Έρευνας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΠΠ513: «Εργαλεία Προσδιορισμού Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΠΠ521: «Αειφόρος Ανάπτυξη ΙΙ» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΠΠ522: «Τηλεπισκόπηση και Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΠΠ523: «Διαχείριση και Προστασία Υδατικών Οικοσυστημάτων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΠΠ611: «Διαχείριση Στερεών και Υγρών Αποβλήτων» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΠΠ612: «Βιολογία Διατήρησης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΠΠ613: «Κλιματική Αλλαγή στο Φυσικό και Ανθρωπογενές Περιβάλλον» (χειμερινό εξάμηνο) ΔΠΠ621: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας » (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΠΠ622: «Διαχείριση Χερσαίων Οικοσυστημάτων» (εαρινό εξάμηνο)

6. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ « ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΕΓΛ511: «Η Δομή της Γλώσσας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΓΛ512: «Θεωρία και Κριτική της Λογοτεχνίας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΓΛ521: «Μεθοδολογία Έρευνας της Γλώσσας και του Κειμένου» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΓΛ522: «Κείμενο και Συγκείμενο» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΓΛ523: «Ειδολογικοί Μετασχηματισμοί» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΓΛ611: «Διδακτική της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΓΛ612: «Γραμματισμοί και Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΓΛ613: «Η Λογοτεχνία εντός και εκτός του Κανόνα» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΓΛ614: «Λογοτεχνικοί Γραμματισμοί» (χειμερινό εξάμηνο)

7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΕΠΑ 511: «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποσοτικές μέθοδοι» (χειμερινό εξάμηνο) (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 512: «Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής έρευνας: Ποιοτικές μέθοδοι» (χειμερινό εξάμηνο) (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 514: «Αρχές Ενσωμάτωσης Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 515: «Εισαγωγή στην Οργάνωση και διοίκηση της εκπαίδευσης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 516: «Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες θεωρητικές τάσεις και προσεγγίσεις» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 517: «Πολιτισμικές Διαφορές, Κοινωνικές Ανισότητες και Διγλωσσία στην Εκπαίδευση» (χειμερινό εξάμηνο) ΕΠΑ 521: «Διοίκηση Εκπαιδευτικών Οργανισμών» (χειμερινό εξάμηνο) (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 522: «Εκπαίδευση για την Κοινωνική Δικαιοσύνη» (χειμερινό εξάμηνο) (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 524: «Ψηφιακές Τεχνολογίες για την Εκπαίδευση» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 525: «Εκπαίδευση για τα Ανθρώπινα δικαιώματα και την πολιτότητα» (χειμερινό εξάμηνο) (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 526: «Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση: Σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές και εκπαιδευτικά πλαίσια» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 527: «Θεωρητικές Προσεγγίσεις – Μεθοδολογικοί Σχεδιασμοί της ΑεξΑΕ» (χειμερινό εξάμηνο) (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 528: «Θετική Διαχείριση Συμπεριφοράς και κοινωνικό- συναισθηματικές Διαστάσεις Μάθησης» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 611: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 612: «Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον Ι – Βρεφική ηλικία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 613: «Πολιτική και Εκπαίδευση» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 614: «Διαχείριση αλλαγής, σχολική αποτελεσματικότητα και βελτίωση» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 615: «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών προγραμμάτων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 616: «Η εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον ΙΙ – εφηβική ηλικία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 617: «Θεωρία και ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 618: «Στρατηγικός Σχεδιασμός στην εκπαίδευση» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 619: «Διαφοροποίηση και Παιδαγωγικές Πρακτικές για Παιδιά με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες ή/και Αναπηρίες» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 631: «Σχεδιασμός Διδακτικού Υλικού και Εφαρμογές των ΤΠΕ στην ΑεξΑΕ» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΠΑ 641: «Αξιολόγηση διδασκαλίας και προσωπικού στην εκπαίδευση» (εαρινό εξάμηνο)

8. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΘΕΣΠ511: «Προσεγγίσεις στις Θεατρικές Σπουδές» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΘΕΣΠ512: «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία Ι» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΘΕΣΠ521: «Θεωρία του Θεάτρου» (εαρινό εξάμηνο) ΘΕΣΠ522: «Ιστορία του Θεάτρου και Δραματολογία ΙΙ» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΘΕΣΠ611: «Θεωρία της Πρόσληψης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΘΕΣΠ612: «Θεατρική Αγωγή Ι: Θεωρία του εκπαιδευτικού θεάτρου» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΘΕΣΠ613: «Ιστορία και Θεωρία της Υποκριτικής και της Σκηνοθεσίας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΘΕΣΠ621: «Δραματολογία της Πρόσληψης» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΘΕΣΠ622: «Θεατρική Αγωγή ΙΙ: Έρευνα και Πράξη» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΘΕΣΠ623: «Μεθοδολογία και Πρακτική της Υποκριτικής και της Σκηνοθεσίας» (εαρινό εξάμηνο)

9. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΛΧΡ 511: «Τραπεζικό Περιβάλλον» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 512: «Αρχές Λογιστικής» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 513: «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 521: «Διαχείριση Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 522: «Εισαγωγή στα Χρηματοοικονομικά Παράγωγα» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 523: «Χρηματοοικονομική Λογιστική» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 611: «Διαχείριση Κινδύνων των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 612: «Θέματα στη Διεθνή Χρηματοοικονομική» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 613: «Λογιστική Κόστους» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 614: «Προχωρημένα θέματα Χρηματοοικονομικής» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΛΧΡ 615: «Διοικητική Λογιστική» (χειμερινό εξάμηνο)

10. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΑΥΔ 513: «Δίκτυα Επικοινωνιών» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΑΥΔ 521: «Δικανική Υπολογιστών και Δικτύων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΑΥΔ 620: «Ασφάλεια Υπολογιστών και Δικτύων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΑΥΔ 621: «Κρυπτογραφία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΑΥΔ 622: «Διαχείριση Κινδύνων Ασφάλειας Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων» (εαρινό εξάμηνο)

11. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΔΕΕ 111: «Θεσμικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 112: «Δίκαιο Εσωτερικής Αγοράς» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 121: «Δικαστική Προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 122: «Προστασία Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 211: «Δίκαιο Προστασίας του Περιβάλλοντος» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 212: «Δίκαιο Προστασίας των Καταναλωτών» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 221: «Δίκαιο Kρατικών Eνισχύσεων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 222: «Συμπράξεις, Kαταχρήσεις, Δεσπόζουσας Θέσης και Συγκεντρώσεις» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 225: «Δίκαιο Δημοσίων Συμβάσεων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΕΕ 226: «Δίκαιο Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (εαρινό εξάμηνο)

12. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΔΜΥ 501A: «Βασικές Αρχές Διοίκησης και Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΜΥ 501Β: «Εργαλεία Management: Μέθοδοι και Τεχνικές» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΜΥ 502A: «Οικονομικά της Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΜΥ 502Β: « Μεθοδολογία Έρευνας στις Υπηρεσίες Υγείας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΜΥ 603A: «Χρηματοοικονομική Διαχείριση Υπηρεσιών Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΜΥ 604Β: «Οικονομική Αξιολόγηση Προγραμμάτων Υγείας»
 • ΔΜΥ 605A: «Ποιότητα στις Υπηρεσίες Υγείας» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΜΥ 606Β: «Δημόσια Υγεία και Προαγωγή Υγείας» (εαρινό εξάμηνο)

13. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΔΤΠ 511: «Αρχές Διοίκησης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΤΠ 512: «Αρχές Οικονομικών, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΤΠ 513: «Επιχειρησιακή Διοίκηση, Αλυσίδα εφοδιασμού και Διοίκηση Έργων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΔΤΠ 521: «Διοίκηση Ολικής Ποιότητας και Μοντέλα Αριστείας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΤΠ 522: «Διαχείριση Τεχνολογίας και Πληροφοριακών Συστημάτων» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΔΤΠ 523: «Στρατηγική και Μάρκετινγκ» (εαρινό εξάμηνο)

14. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΕΝΔ 511: «Σύγχρονος Κόσμος: Η Πολιτική Συνθήκη» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 512: «Κατανοώντας τα Μέσα Επικοινωνίας: Το Μήνυμα» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 513: «Σύγχρονες προσεγγίσεις στην Επικοινωνία και τη Δημοσιογραφία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 521: «Σύγχρονος Κόσμος: Η Κοινωνική Συνθήκη» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΔΔ 522: «Κατανοώντας Το Μήνυμα : Οι Επιδράσεις» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 523: «Στρατηγική Επικοινωνία» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 524: «Οι Προκλήσεις της Νέας Δημοσιογραφίας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 611: «Δημιουργικές Στρατηγικές στην Ψηφιακή Επικοινωνία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 612: «Επικοινωνία και Μάρκετινγκ Περιεχομένου: Σχεδιασμός και Υλοποίηση ολοκληρωμένης στρατηγικής» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 613: «Επάγγελμα Δημοσιογράφος» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΕΝΔ 614: «Ψηφιακή Αφήγηση» (χειμερινό εξάμηνο)

15. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΠΠΑ 511 «Πολιτισμός και Πολιτισμικές Σπουδές» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΠΑ 512 «Πολιτιστική Πολιτική και Πολιτιστική Διαχείριση» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΠΑ 521 «Οικονομία του Πολιτισμού και Διαχείριση Πολιτιστικών Οργανισμών» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΠΑ 522 «Πολιτιστική Επικοινωνία» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΠΑ 523 «Δίκαιο του Πολιτισμού και της Πνευματικής Ιδιοκτησίας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΠΑ 614 «Μουσειολογία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΠΑ 615 «Πολιτιστικός Τουρισμός και Αστική Αναβίωση και Προώθηση Πόλεων» (χειμερινό εξάμηνο) ΠΠΑ 616 «Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΠΑ 621 «Τέχνη και Κοινωνία» (εαρινό εξάμηνο)

16. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΣΔΜ 511: «Θεωρητική Θεμελίωση της Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΣΔΜ 512: «Θεωρητική Θεμελίωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΣΔΜΙΙ 521: «Σχεδιασμός, Οργάνωση και Αξιολόγηση Προγραμμάτων Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Διά Βίου Μάθησης & Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΣΔΜ 611: «Διεθνείς Τάσεις στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση – Μια Συγκριτική Θεώρηση Θεσμών και Πρακτικών» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΣΔΜ 612:«Μεθοδολογία Έρευνας στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΣΔΜ 621:«Κριτικός Στοχασμός στη Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων» (χειμερινό εξάμηνο)

17. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΣΑΕ 511: «Ψηφιακές Επικοινωνίες» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΣΑΕ 521: «Ερευνητικές Μέθοδοι» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΣΑΕ 610 «Ασύρματες Επικοινωνίες» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΣΑΕ 611: «Εργαστήριο Ι» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΣΑΕ 612: «Διάχυτη Υπολογιστική» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΣΑΕ 613 «Επικοινωνιακά Συστήματα» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΣΑΕ 621: «Εργαστήριο ΙΙ» (εαρινό εξάμηνο)

18. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «COGNITIVE SYSTEMS» (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • COS511: « Introduction to Cognitive Psychology» (χειμερινό εξάμηνο)
 • COS512: « Introduction to Artificial Intelligence» (χειμερινό εξάμηνο)
 • COS513: « Computational Intelligent Systems» (χειμερινό εξάμηνο)
 • COS521: «Cognitive Knowledge Acquisition» (εαρινό εξάμηνο)
 • COS522: «Learning and Memory in Humans» (εαρινό εξάμηνο)
 • COS523: «Human Perception and Attention» (εαρινό εξάμηνο)
 • COS524: «Natural Language Processing» (εαρινό εξάμηνο)
 • COS525: « Biolinguistics and Computational Organology» (χειμερινό εξάμηνο)
 • COS613: «Cognitive Agents and Reasoning» (χειμερινό εξάμηνο)
 • COS614: «Adaptive and Interactive Systems» (εαρινό εξάμηνο)
 • COS621: «Experimental Psychology» (εαρινό εξάμηνο)
 • COS622: «Cognitive Neuroscience» (χειμερινό εξάμηνο)
 • COS623: «Cognitive System Design» (εαρινό εξάμηνο)
 • COS624: «Topics in Data Science» (χειμερινό εξάμηνο)

19. IMAESC (INTERNATIONAL MASTERS IN ADULT EDUCATION FOR SOCIAL CHANGE) (ΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • IMAESCII 516: «Teaching Adults Education Online» (χειμερινό εξάμηνο)
 • IMAESCII 615: «Critical Reflection in Adult Learning and Education» (χειμερινό εξάμηνο) IMAESCII 521: «Research Methods» (εαρινό εξάμηνο)

20. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΚΠΣ522: «Ανάλυση Κοινωνικών Δικτύων (εαρινό εξάμηνο)
 • ΚΠΣ611: «Ανάλυση Ιστού και Κοινωνικών Μέσων (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΚΠΣ612: «Ψηφιακές Κοινότητες και Σχεδιασμός» (εαρινό εξάμηνο)

21. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΔΡΑΜΑ ΚΑΙ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΨΗΔ 511: «Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Θέατρο» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΨΗΔ 512: «Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση» (χειμερινό εξάμηνο) ΨΗΔ 521: «Θέατρο στην Εκπαίδευση: Καλλιτεχνική έκφραση και Παιδαγωγία» (εαρινό εξάμηνο) ΨΗΔ 611: «Ψηφιακό Δράμα και Θέατρο στην Εκπαίδευση» (χειμερινό εξάμηνο)

22. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΞΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΠΙΘ511: «Πολιτική και Οικονομική Θεωρία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΙΘ512: «Κοινωνική και Ιστορική Θεωρία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΙΘ521: «Θέματα Ελληνικής και Κυπριακής Ιστορίας» (εαρινό εξάμηνο) ΠΙΘ522: «Θέματα Ευρωπαϊκής και Παγκόσμιας Ιστορίας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΙΘ611: «Δίκαιο Ι (Δημόσιο και Ιδιωτικό Δίκαιο – Διεθνές Δίκαιο, ΕΕ και Οργανισμοί)» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΙΘ612: «Μακροοικονομία και Διεθνές Οικονομικό Σύστημα» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΠΙΘ621: «Δίκαιο ΙΙ (Μέθοδος της νομικής σκέψης – Στοιχεία Φιλοσοφίας Δικαίου)» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΠΙΘ622: «Θεωρία Επιχειρηματολογίας – Λογική και Ρητορική» (εαρινό εξάμηνο)

23. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ «ΒΙΟΗΘΙΚΗ- ΙΑΤΡΙΚΗ ΗΘΙΚΗ» (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ)

 • ΒΙΗ511: «Ιστορία των Ηθικών Θεωριών» (χειμερινό εξάμηνο) ΒΙΗ512: «Ανθρώπινα Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιωμάτων» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ513: «Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Βιοηθική» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ514: «Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Ηθική και Ιατρική Ηθική» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ521: «Ηθική και Δεοντολογία της Έρευνας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ522: «Βιοηθική και Ανθρώπινο Γονιδίωμα» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ523: «Βιοηθική και Αρχή της Ζωής» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ524: «Βιοηθική και Βελτιώσεις» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ525: «Εισαγωγή στην Κλινική Ηθική» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ526: «Ιατρική Δεοντολογία» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ527: «Ηθική και Αναπαραγωγική Υγεία» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ611: «Νευροηθική» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ612: «Βιοηθική και Δίκαιο» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ613: «Ηθική και Φαρμακοβιομηχανία» (χειμερινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ621: «Παγκόσμια Βιοηθική» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ622: «Βιοηθική και Πολιτικές Υγείας» (εαρινό εξάμηνο)
 • ΒΙΗ623: «Ιατρική Ηθική και Οριακές Καταστάσεις» (εαρινό εξάμηνο)

24. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΠΟΔΗΜΟ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ»

 • PEX111: «Ελληνική Γλώσσα I» PEX112: «Introduction to the History of Cyprus»
 • PEX121: «Ελληνική Γλώσσα II»

25. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ

Η πιο κάτω Θεματική Ενότητα προσφέρεται σε όλα τα προγράμματα σπουδών καθ’ όλο το ακαδημαϊκό έτος. Τα μέλη ΣΕΠ θα επισκέπτονται τους φοιτητές στο χώρο που πραγματοποιείται η πρακτική άσκησή τους στην Κύπρο τουλάχιστον μια (1) φορά το μήνα ή/και όποτε παρουσιαστεί ανάγκη, για να ενημερωθούν σχετικά με την επίδοσή τους και τις ακαδημαϊκές απαιτήσεις της εργασίας τους. ΠΕΣ695 «Τοποθέτηση φοιτητών στον επιχειρηματικό κόσμο» (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο)

I.ΠΡΟΣΟΝΤΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Τα υποψήφια μέλη Σ.Ε.Π, σύμφωνα με το εδάφιο (6) του άρθρου 18 του περί Ανοικτού Πανεπιστημίου Νόμου (Ν. 234(Ι)/2002), θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών από αναγνωρισμένα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ). Σε ορισμένες περιπτώσεις, και όπου η φύση του γνωστικού αντικειμένου το απαιτεί, μπορεί να απασχολούνται ως μέλη Σ.Ε.Π. και άτομα που δεν είναι κάτοχοι διδακτορικού τίτλου, αλλά έχουν πολύχρονη εμπειρία και βαθιά γνώση στο συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή διακρίνονται στον συγκεκριμένο τομέα. Η γλώσσα διδασκαλίας και επικοινωνίας είναι η ελληνική ή/και η αγγλική γλώσσα ανάλογα με το Πρόγραμμα Σπουδών.

Οι υποψήφιοι δεν είναι απαραίτητο να είναι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Τα μέλη Σ.Ε.Π. απασχολούνται με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου συγκεκριμένης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης, για την κάλυψη συγκεκριμένων διδακτικών ή/και ερευνητικών αναγκών. Βασική λειτουργική μονάδα των προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚΥ είναι η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.), η οποία καλύπτει ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε πτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η διάρκεια κάθε Θ.Ε., συμπεριλαμβανομένων των εξετάσεων και των επαναληπτικών, είναι πέντε ή δέκα μήνες, (εξαμηνιαίες ή ετήσιες Θ.Ε.). Ο χρόνος απασχόλησης των μελών Σ.Ε.Π. θα συνάδει με το Ακαδημαϊκό Ημερολόγιο του Πανεπιστημίου. Σε κάθε μέλος Σ.Ε.Π. συνήθως ανατίθεται ένα τμήμα.

Οι υποψήφιοι που δεν απασχολούνται σε άλλο Πανεπιστήμιο, δημόσιο ή ιδιωτικό οργανισμό, είναι δυνατό να αναλάβουν περισσότερα τμήματα. Σε ορισμένα μέλη Σ.Ε.Π. είναι δυνατό να ανατεθούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα καθήκοντα Συντονιστή Θ.Ε. ή και Ακαδημαϊκού Υπευθύνου Προγράμματος.

Οι υποψήφιοι θα αξιολογούνται σύμφωνα με τα ακόλουθα κριτήρια:

1. Τη συνάφεια προς τη Θ.Ε. του ερευνητικού, συγγραφικού και επαγγελματικού έργου.

2. Το ερευνητικό, συγγραφικό και επαγγελματικό έργο κατά την τελευταία πενταετία.

3. Τη γενική διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμιο κατά την τελευταία πενταετία.

4. Την ειδική διδακτική εμπειρία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κατά την τελευταία πενταετία και την ικανότητα χρήσης σύγχρονης τεχνολογίας.

5. Το χρόνο που ο υποψήφιος δύναται να διαθέσει για την παροχή των υπηρεσιών, και

6.Τις αξιολογήσεις από προηγούμενες ακαδημαϊκές περιόδους της τελευταίας πενταετίας (εφόσον υπάρχουν). Βάσει αυτών των κριτηρίων, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου θα καταρτίσει ενιαίο κατάλογο κατάταξης με τριετή ισχύ (2021-2022,2022-2023, 2023-2024), από τον οποίο θα επιλέγονται τα μέλη ΣΕΠ, βάσει των εκάστοτε αναγκών του Πανεπιστημίου. Διευκρινίζεται ότι οι όροι εργοδότησης δεν εξαντλούνται στην προκήρυξη αλλά θα περιλαμβάνονται στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ του ΑΠΚΥ και των μελών Σ.Ε.Π. που θα επιλεγούν.

IΙ. ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΜΕΛΩΝ Σ.Ε.Π.

Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π. του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του οργανισμού και καθορίζεται με απόφαση του Συμβουλίου. Σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση, το ύψος της αποζημίωσης των μελών Σ.Ε.Π. για τις Θ.Ε. κυμαίνεται από €250 μέχρι και €1200 μηνιαίως, ανάλογα με τον αριθμό φοιτητών σε κάθε τμήμα. Η αποζημίωση των μελών Σ.Ε.Π., θα καθορίζεται μετά την τελική ημερομηνία που οι φοιτητές έχουν δικαίωμα αποχώρησης από Θ.Ε. Τα ανωτέρω ενδέχεται να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, πριν από την υπογραφή της σύμβασης.

ΙΙΙ. ΑΙΤΗΣΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1. Η αίτηση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης Εργοδότησης, στον σύνδεσμο https://recruitment.ouc.ac.cy/apply από τις 18 Δεκεμβρίου 2020 μέχρι και τις 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 13:00.

2. Σε ορισμένες περιπτώσεις και προκειμένου να ενημερωθεί πληρέστερα η Επιτροπή Αξιολόγησης, είναι πιθανόν να ζητηθούν από τους υποψηφίους ορισμένες από τις δημοσιεύσεις που αναφέρονται στην αίτησή τους.

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι και σε τέσσερις (4) Θ.Ε. για το σύνολο των Προγραμμάτων Σπουδών. Για πληροφορίες που αφορούν στις αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στον Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, στα τηλέφωνα: +357 22411600/662, καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή (08:30–14:30). Περισσότερες πληροφορίες για το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τη δομή και το περιεχόμενο των Προγραμμάτων Σπουδών και των επιμέρους Θ.Ε., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στον ιστοχώρο του Πανεπιστημίου http://www.ouc.ac.cy.

277371

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.