Συνεργάτης Ερευνητής (Ερευνητικό Πρόγραμμα CARDIOCARE)

Job Overview

 • Qualifications Bachelor Degree, Master Degree, Doctorate Degree
 • Position Other
 • Contact Person Δρ. Αναστασία Κωνσταντινίδου
 • Contact Email [email protected]

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) θέσης Συνεργάτη Ερευνητή για την εκπόνηση του ερευνητικού προγράμματος CARDIOCARE που χρηματοδοτείται στα πλαίσια του Horizon 2020

Καθήκοντα και ευθύνες:

 • Να διεξάγει ερευνητική δραστηριότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του συγκεκριμένου αλλά και άλλων σχετιζόμενων έργων.
 • Να συμβάλλει ενεργά στην ομαλή διεξαγωγή των ερευνητικών εργασιών σε συντονισμό με άλλα μέλη της ερευνητικής ομάδας και επαγγελματίες υγείας.
 • Να επεξεργάζεται και αποθηκεύει βιολογικά δείγματα σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα.
 • Να χειρίζεται και να συντηρεί τον εξοπλισμό και τα εργαστηριακά όργανα.
 • Να αναλύει, να διαχειρίζεται και να κοινοποιεί δεδομένα, διασφαλίζοντας την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των δεδομένων.
 • Να συλλέγει κλινικά δεδομένα και να διατηρεί οργανωμένα και ακριβή αρχεία κλινικών ή/και πειραματικών δεδομένων.
 • Να υποστηρίζει την εκπόνηση και κατάθεση ερευνητικών εργασιών και αποτελεσμάτων.
 • Να αναπτύσσει πρωτόκολλα, τεχνικές και διαδικασίες για το τρέχον έργο ή για άλλα σχετικά έργα.
 • Να συμμετέχει ενεργά στις συναντήσεις της ερευνητικής ομάδας και σε άλλες ερευνητικές συναντήσεις που σχετίζονται με το έργο.
 • Να αναλαμβάνει κατάλληλα διοικητικά καθήκοντα όπως απαιτείται.
 • Να λαμβάνει οποιαδήποτε απαραίτητη εκπαίδευση ή/και ανάπτυξη όπως απαιτείται.
 • Να εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα που απαιτούνται κατά τη διάρκεια του (των) έργου(ων).

Προσόντα και δεξιότητες:

Απαιτούμενα προσόντα:

 • Κάτοχος πτυχίου Ιατρικής ή Διδακτορικού Τίτλου (PhD) σε κλάδους Επιστημών Ζωής ή Βιοϊατρικών Επιστημών
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας γλώσσας*
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

*Σημείωση:

Η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).

Επιπρόσθετα προσόντα:

 • Προηγούμενη ερευνητική εμπειρία σε αντικείμενα σχετικά με τον καρκίνο ή άλλα κλινικά πεδία.
 • Μεταπτυχιακός Τίτλος ή ισότιμο προσόν σε θέμα σχετικό με τον καρκίνο ή εκπόνηση της διατριβής σε αντικείμενο σχετικό με τον Καρκίνο.
 • Ικανότητα πραγματοποίησης στατιστικών αναλύσεων με τη χρήση στατιστικών προγραμμάτων.

Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Ενθουσιασμός, ειλικρίνεια, ακεραιότητα χαρακτήρα, αφοσίωση.
 • Κατανόηση και εφαρμογή των αρχών της εμπιστευτικότητας και της ασφάλειας δεδομένων σε όλα τα στάδια διεξαγωγής της έρευνας.
 • Ενδιαφέρον για εκμάθηση νέων εννοιών και τεχνολογιών.
 • Προθυμία εργασίας σε ευέλικτο ωράριο όταν το απαιτούν οι συνθήκες εργασίας.
 • Οργάνωση-ορθή διαχείριση του χρόνου.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

 

Contact Us

Subscribe and receive our latest vacancies