Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας – 2 θέσεις Ωρομίσθιων Εργατών

Job Overview

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣΗ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΔΑΤΟΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΛΑΡΝΑΚΑΣ

Το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας ανακοινώνει ότι δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση δυο (2) θέσεων Ωρομίσθιων Εργατών.

Η μισθοδοτική κλίμακα της θέσης είναι η κυβερνητική ωρομίσθια συνδυασμένη κλίμακα Ε4-Ε6-Ε7. Η βασική αμοιβή θα είναι στην αρχική βαθμίδα της Κλίμακας Ε4, μειωμένη κατά 10% για 24 μήνες (Αρχικό Ωρομίσθιο 630,44 σεντ × 24,79 σεντ προσαύξηση). Τα καθήκοντα και οι ευθύνες της θέσης, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα καθορίζονται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, το οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εξασφαλίσουν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου, οδός Αδαμάντιου Κοραή 12, 6010 Λάρνακα, τηλ: 24200501 ή από την Ιστοσελίδα του Συμβουλίου www.lwb.org.cy.

Σημειώνεται ότι η διαδικασία πρόσληψης θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο από το Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας και μπορεί να περιλαμβάνει αξιολόγηση της φυσικής κατάστασης των υποψηφίων ή/και πρακτική ή/και προφορική εξέταση,

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση για πρόσληψη σε ειδικό έντυπο το οποίο μπορούν να εξασφαλίσουν από τη Γραμματεία του Συμβουλίου στην πιο πάνω διεύθυνση. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν είτε ταχυδρομικώς συστημένες (registered) είτε να παραδοθούν πλήρως συμπληρωμένες στη Γραμματεία του ΣΥΛ, στον 2ο όροφο, το αργότερο μέχρι την Πέμπτη, 30 Μαρτίου 2023 και ώρα 14:00.

Αιτήσεις οι οποίες δεν είναι πλήρως συμπληρωμένες ή δεν συνοδεύονται από όλα τα πιστοποιητικά και αποδεικτικά στοιχεία ή θα λαμβάνονται μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων θα αγνοούνται, εκτός από τις αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν συστημένες και θα έχουν σφραγίδα ταχυδρομείου μέχρι και την 30η Μαρτίου 2023.

Σχέδιο Υπηρεσίας Ωρομίσθιου Εργάτη Ε4-Ε6-Ε7

Apply for this job

Contact Us