Σχολική Εφορεία Λατσιών – Θέση Τεχνίτη/Πολυτεχνίτη

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: May 17, 2021
  • Apply Before: June 17, 2021
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Government Administration
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΕΧΝΙΤΗ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

Η Σχολική Εφορεία Λατσιών, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση μιας (1) κενής θέσης Τεχνίτη/Πολυτεχνίτη για τις ανάγκες των σχολείων της.

Η θέση είναι Μισθολογικής κλίμακας Ε7-Ε8 (συνδυασμένες) με αρχικό ακάθαρτο μισθό €1182,03

Απαιτούμενα Προσόντα:

Κάτοχος απολυτηρίου αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης ή Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας

Κάτοχος άδειας οδηγού

Πείρα τουλάχιστον 5 χρόνων σε εκτέλεση έργων που έχουν σχέση με τις πιο πάνω ειδικότητες.

Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα πρωτοβουλία και ευθυκρισία

Πρόσθετα προσόντα – πλεονεκτήματα:

Να κατέχει πολύ καλά την ειδικότητα μιας τέχνης που καθορίζεται στα προσόντα (Υδραυλικού, Ηλεκτρολόγου, Πελεκάνου, Ελαιοχρωματιστή)

Πιστοποιητικό ειδίκευσης σε μία από τις πιο πάνω ειδικότητες

Τα καθήκοντα που θα εκτελεί το άτομο που θα προσληφθεί, είναι αυτά που αναφέρονται στο έντυπο που θα παραλάβετε μαζί με την αίτηση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθευτούν το Ειδικό Έντυπο Αίτησης από τα γραφεία της Σχολικής Εφορείας Λατσιών στην οδό Αργολίδος 31, 2222 Λατσιά, κατά τις εργάσιμες ώρες από τις 7.30 π.μ. μέχρι τις 3.00 μ.μ. – τηλ. επικοινωνίας: 22483254/ 22481897.

Οι συμπληρωμένες αιτήσεις θα πρέπει να παραδοθούν ιδιοχείρως στα Γραφεία της Εφορείας μέχρι τις 28 Μαίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι σε κλειστό φάκελο με την υπόδειξη «ΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΤΗ/ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΤΗ»

ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΟΡΕΙΑ ΛΑΤΣΙΩΝ

308107

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Governmental / Europe / International Organizations, jobs.