Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – Θέσεις Εργασίας

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: July 18, 2019
  • Location cyprus, nicosia
  • Industry for the position Mass Media
  • Company Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου
Job Description

Λειτουργού στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής με σύμβαση ορισμένου χρόνου (ιδιωτικού δικαίου) διάρκειας 6 μηνών

Από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις για δυο (2) θέσεις μισθωτών Συνεργατών που αντιστοιχούν με τη θέση Βοηθού Λειτουργού στο Τμήμα Στήριξης Παραγωγής (Υπηρεσία Ηχοληψίας), με σύμβαση μισθωτού ορισμένου χρόνου
(ιδιωτικού δικαίου), διάρκειας 6 μηνών.

Ο ακαθάριστος μηνιαίος μισθός καθορίζεται στο ποσό που αντιστοιχεί στην αρχική βαθμίδα της κλίμακας Α4 μειωμένο κατά 10% βάσει των μέτρων εξυγίανσης των Δημόσιων Οικονομικών, ήτοι: μικτός μισθός €1,270.92 (βασικός μισθός συν τιμάριθμος). Το ωράριο απασχόλησης είναι 37,5 ώρες την εβδομάδα, με σύστημα βάρδιας.

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

1. Ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες και την επαγγελματική ειδικότητα ή ειδικότητες του, βοηθά στην εκτέλεση ή/και εκτελεί, οτιδήποτε του ανατεθεί στα καθήκοντα της ηχοληψίας.
2. Ανάλογα με τις ανάγκες στήριξης παραγωγής και μετάδοσης τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών προγραμμάτων, χρησιμοποιεί τις κατάλληλες τεχνικές συσκευές, περιλαμβανομένων Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και άλλων τεχνικών μέσων για την εκτέλεση των καθηκόντων του.
3. Εκτελεί συνήθη συντήρηση (ρουτίνας) των τεχνικών μέσων που χρησιμοποιεί και μεριμνά για τη διαφύλαξη τους και την διατήρηση της λειτουργικότητας τους σε ικανοποιητικά επίπεδα.
4. Διεκπεραιώνει γραφειακές εργασίες του Τμήματος του, συναφή με τα καθήκοντα του.
5. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. (α) Δίπλωμα Ανώτερης Σχολής με ειδικότητα στην ηχοληψία ή άλλο σχετικό κλάδο.
ή
(β) Απολυτήριο Αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης ή άλλο ισότιμο προσόν και πενταετής πείρα στην ειδικότητα της ηχοληψίας.
Σημείωση
(Ι) Πτυχίο Πανεπιστημίου αποτελεί πλεονέκτημα.
(ΙΙ) Ανώτερη Σχολή σημαίνει Κολλέγιο ή Σχολή διετούς τουλάχιστον φοίτησης.
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
3. Καλή γνώση χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.
4. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία, ευθυκρισία

Έντυπο Αίτησης
http://www.riknews.com.cy/pdf/rik/entypo-46.pdf

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Media - Journalism, jobs.