Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – 2 θέσεις Τεχνικού Μηχανικού

Job Overview

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρωση 2 (δύο) κενών μόνιμων θέσεων, Τεχνικού Μηχανικού στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Η μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι Α5(2η βαθμίδα)-A7-A8(Ι) (Συνδυασμένες Κλίμακες)
A5: €17.609, 18.238, 18.867, 19.515, 20.212, 20.930, 21.679, 22.482, 23.313, 24.157, 25.041, 25.949, 26.907.
Α7: €22.987, 23.967, 24.992, 26.053, 27.176, 28.308, 29.440, 30.572, 31.704, 32.836, 33.968.
Α8: €24.619, 25.721, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667, 38.864.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση κατά διαστήματα.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Με οδηγίες του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών:

1. Αναλαμβάνει:
1.1. Τη συντήρηση και επιδιόρθωση τεχνικού εξοπλισμού, κατασκευών και εγκαταστάσεων υπό την καθοδήγηση του Μηχανικού.
1.2. Τη λειτουργία τεχνικού εξοπλισμού
1.3. Εργασίες κατασκευών και εγκαταστάσεων, περιλαμβανομένων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και επιδιορθώσεων
1.4. Την επιθεώρηση τεχνικού εξοπλισμού κατασκευών και εγκαταστάσεων και την καταγραφή και υποβολή στοιχείων για τυχόν προβλήματα αναφορικά με την απόδοση και λειτουργικότητα τους.
1.5. Την επιθεώρηση τεχνικών εργασιών και την καθοδήγηση τεχνικών και εργατοτεχνικών για τη βελτίωση των μεθόδων εργασίας τους και την καλύτερη εκτέλεση των καθηκόντων τους.
2. Βοηθά τον Μηχανικό στην άσκηση των καθηκόντων του.
3. Συμμετέχει σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών ή/και σε άλλες διατμηματικές επιτροπές/ομάδες, στη βάση σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης.
4. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του ανατεθούν από τον Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1. Δίπλωμα αναγνωρισμένης Ανώτερης Σχολής τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή σε συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
1.1. Ηλεκτρολογική Μηχανική
1.2. Ηλεκτρονική Μηχανική
1.3. Ραδιοτηλεόραση
1.4. Τηλεπικοινωνίες
1.5. Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας και καλή γνώση της Αγγλικής, ή της Γαλλικής ή της Γερμανικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετικά με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται με απασχόληση και εκτός συνηθισμένου ωραρίου του ΡΙΚ, δηλαδή με σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σημείωση:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Σημειώσεις:

1. Ουδείς δύναται να είναι υποψήφιος για τη θέση, εκτός αν:
α. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
γ. Να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.
δ. Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το ΡΙΚ ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.

2. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Τεχνικού Μηχανικού στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης (Κώστα Νικολαΐδη), [email protected], όχι αργότερα από τις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00μ.μ.

3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β. ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως του 2021. Η ημερομηνία καθώς και η ύλη των γραπτών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα. Τα θέματα στα οποία θα εξετασθούν είναι τα ακόλουθα:
– Eλληνικά (Βαρύτητα 20%).
– Αγγλικά (Βαρύτητα 20%).
– Γενικές Γνώσεις (Βαρύτητα 10%).
– Εξέταση επί του Αντικειμένου (Βαρύτητα 50%).

«Επιτυχών» και «Επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα πιο πάνω 4 θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Οι πρώτοι 3 επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι για κάθε κενή θέση αντίστοιχα θα κληθούν και σε προφορική εξέταση.

5. Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης τηλ: 22-862363.

Apply for this job

Contact Us