Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου – 2 θέσεις Λειτουργού Αρχείου Οπτικοακουστικού Υλικού

Job Overview

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΔΥΟ (2) ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ AΡΧΕΙΟΥ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου δέχεται αιτήσεις από πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την πλήρωση 2 (δύο) κενών μόνιμων θέσεων, Λειτουργού Αρχείου Οπτικοακουστικού Υλικού στη Γενική Διεύθυνση (Θέση Πρώτου Διορισμού).

Η μισθοδοτική Κλίμακα της θέσης είναι Α8-Α10-Α11 (Συνδιασμένες Κλίμακες)
Α8: €24.619, 25.721, 26.894, 28.091, 29.288, 30.485, 31.682, 32.879, 34.076, 35.273, 36.470, 37.667.
Α10: €34.284, 35.923, 37.562, 39.201, 40.840, 42.479, 44.118, 45.757, 47.396.
Α11: €40.525, 42.164, 43.803, 45.442, 47.081, 48.720, 50.359, 51.998, 53.637.

Στον πιο πάνω μισθό προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις εγκρίνονται με νομοθεσία και τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση κατά διαστήματα.

Α. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ:

Με οδηγίες του/της Προϊστάμενου/ης του Τομέα Αρχείου Οπτικοακουστικού Υλικού:
1. Έχει την ευθύνη, ιδιαίτερα σε σχέση με:
1.1 την εφαρμογή της Πολιτικής του ΡΙΚ για τη διαχείριση αρχειακού υλικού.
1.2 την καθιέρωση ενδεδειγμένου συστήματος αρχειοθέτησης (λειτουργική δομή, μηχανοργάνωση).
1.3 την παραλαβή, την τεκμηρίωση, την ταξινόμηση, αρχειοθέτηση και την ασφαλή αποθήκευση αρχειακού υλικού.
1.4 την συντήρηση και ασφαλή χρήση αρχειακού υλικού.
1.5 την οργάνωση, κατανομή και έλεγχο της εργασίας στο Αρχείο και την εποπτεία και καθοδήγηση κατώτερου προσωπικού στον Τομέα Αρχείου.

2. Προβαίνει σε συστηματικές επιθεωρήσεις του αρχειακού υλικού και μεριμνά για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων ώστε:
2.1 να προλαμβάνεται φθορά του αρχειακού υλικού.
2.2 να αποκαθίσταται με την αναγκαία συντήρηση οποιαδήποτε βλάβη στο αρχειακό υλικό.
3. Μεριμνά για την εφαρμογή αποτελεσματικού και ασφαλούς συστήματος δανεισμού, διάθεσης και διακίνησης αρχειακού υλικού, στη βάση των υφιστάμενων κανονισμών δανεισμού του υλικού.
4. Μεριμνά για την επιμόρφωση του προσωπικού στον Τομέα Αρχείου και των χρηστών του αρχειακού υλικού, ώστε να τηρούνται οι κανόνες ασφαλούς διακίνησης και χρήσης αρχειακού υλικού και γενικά οι κανόνες λειτουργίας του Τομέα Αρχείου, καθώς και υφιστάμενες Πολιτικές Αρχείου.
5. Διεξάγει έρευνες στο αρχειοθετημένο υλικό και ετοιμάζει μελέτες για ικανοποίηση αιτημάτων εντός ή εκτός του Ιδρύματος.
6. Διεξάγει έρευνες και ετοιμάζει μελέτες επί όλων των θεμάτων που αφορούν την λειτουργία του Αρχείου.
7. Εφαρμόζει την Πολιτική Χρέωσης Αρχειακού Υλικού.
8. Διεξάγει έρευνα αγοράς και τροφοδοτεί το Μουσικό Αρχείο με νέο μουσικό υλικό.
9. Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία της Βιβλιοθήκης ΡΙΚ και του περιεχομένου της.
10. Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για την εύρυθμη λειτουργία του Μουσείου Ραδιοτηλεόρασης ΡΙΚ. Αναλαμβάνει τις ξεναγήσεις σε επισκέπτες, τόσο εντός του Μουσείου, όσο και στον χώρο του Αρχείου.
11. Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για την ανάρτηση της πρόσφατης ραδιοφωνικής παραγωγής στην επίσημη ιστοσελίδα του ΡΙΚ.
12. Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για την ανάρτηση αρχειακού υλικού στην Πλατφόρμα Αρχείου ΡΙΚ «Ψηφιακός Ηρόδοτος».
13. Συνεργάζεται ή/και εκπροσωπεί το ΡΙΚ σε εξωτερικούς Φορείς, οι οποίοι διαχειρίζονται αρχειακό πολιτισμικό προϊόν.
14 .Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για τη διάχυση του αρχειακού υλικού του ΡΙΚ στην Κοινωνία των Πολιτών.
15. Συμμετέχει στην ετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης του Τομέα Αρχείου του ΡΙΚ.
16. Συμμετέχει στη διαδικασία Αξιολόγησης του κατώτερου προσωπικού του Τομέα Αρχείου του ΡΙΚ
17. Αναλαμβάνει ή/και μεριμνά για τη διεξαγωγή έργων τα οποία αφορούν το αρχειακό υλικό, περιλαμβανομένης και της προκήρυξης προσφορών αγοράς υπηρεσιών σε θέματα διαχείρισης αρχειακού υλικού.
18. Συμμετέχει στην Επιτροπή Προσφορών ή/και σε επιτροπές αξιολόγησης προσφορών ή/και σε άλλες διατμηματικές επιτροπές/ομάδες, στη βάση σχετικών αποφάσεων της Διεύθυνσης.
19. Συνεργάζεται ή/και εκπροσωπεί τον Τομέα Αρχείου με τα λοιπά Τμήματα και Διευθύνσεις του ΡΙΚ.
20. Εποπτεύει και εκπαιδεύει κατώτερο προσωπικό.
21. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν από τον/την προϊστάμενο/η του Τομέα Αρχείου Οπτικοακουστικού Υλικού.

Σημείωση:
Ο όρος «αρχειακό υλικό» περιλαμβάνει ψηφιοποιημένα τηλεοπτικά, ή/και ραδιοφωνικά προγράμματα, ψηφιοποιημένο αμοντάριστο τηλεοπτικό ή/και ραδιοφωνικό υλικό, καθώς και ψηφιοποιημένο φωτογραφικό ή/και έντυπο υλικό. Στον όρο περιλαμβάνεται και υλικό σε πρωτότυπη μορφή, όπως ταινίες παντός είδους – μαγνητοταινίες ήχου και εικόνας, (Video tapes), κινηματογράφησης / φωτογράφισης (Film tapes), διαφάνειες, μαγνητοταινίες ήχου – δισκέτες ήχου και εικόνας, δίσκους, CDS, φωτογραφίες, κείμενα προγραμμάτων, αντίγραφα Δελτίων Ειδήσεων, βιβλία, περιοδικά, γραπτά ντοκουμέντα, μουσειακά αντικείμενα και γενικά οποιοδήποτε υλικό αρχειακής σημασίας.

Β. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
1. Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών:
Βιβλιοθηκονομία, Αρχειονομία, Μουσειολογία, Μέσα Μαζικής επικοινωνίας και Ενημέρωσης, Κοινωνιολογία, Νομικά (συμπεριλαμβανομένου του barrister at law), Θεατρικές Σπουδές, Μουσικές σπουδές, Πολιτικές Επιστήμες, Φιλοσοφία, Iστορία, Φιλολογία, Ανθρωπολογία, Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό, Κλασσικές Σπουδές, Γλωσσολογία, Παιδαγωγικά, Λογοτεχνία, Αρχαιολογία, Θετικές Επιστήμες, Συστήματα Πληροφόρησης.
Σημείωση: Ο όρος «Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος» καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο
2. Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και πολύ καλή γνώση της Αγγλικής ή της Γαλλικής, ή της Γερμανικής γλώσσας.
3. Ακεραιότητα χαρακτήρα, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, υπευθυνότητα πρωτοβουλία και ευθυκρισία.
4. Διετής τουλάχιστον πείρα σχετική με τα καθήκοντα της θέσης αποτελεί πλεονέκτημα.

Σημείωση:
Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται με απασχόληση και εκτός συνηθισμένου ωραρίου του ΡΙΚ, δηλαδή με σύστημα βάρδιας ή με ειδικό ωράριο ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας.

Σημείωση:
(α) Ενόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων.
Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι δυνάμει του Άρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Σημειώσεις:
1. Ουδείς δύναται να είναι υποψήφιος για τη θέση, εκτός αν:
α. Είναι πολίτης της Κυπριακής Δημοκρατίας ή άλλης χώρας κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
β. Έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή έχει απαλλαγεί νομίμως από αυτές.
γ. Να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.
δ. Δεν έχει απολυθεί ή έχουν τερματιστεί οι υπηρεσίες του στο παρελθόν από το ΡΙΚ ή τη Δημόσια Υπηρεσία ή Οργανισμό Δημοσίου Δικαίου για πειθαρχικό αδίκημα.

2. Αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στο Έντυπο ΡΙΚ 46 το οποίο οι αιτητές/τριες μπορούν να προμηθευτούν σε ώρες γραφείου από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του ΡΙΚ στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία και εκτός ωρών γραφείου από την είσοδο του ΡΙΚ ή από την ιστοσελίδα του ΡΙΚ www.cybc.com.cy και να παραδοθούν σε κλειστό φάκελο στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου στη Λεωφόρο ΡΙΚ, Αγλαντζιά, Λευκωσία ή να αποσταλούν στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Τ.Θ. 24824, 1397 Λευκωσία με την ένδειξη «Αίτηση για δύο (2) κενές μόνιμες θέσεις Λειτουργού Οπτικοακουστικού Υλικού στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου» μέσω Ταχυδρομείου με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email του Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης (Κώστα Νικολαΐδη), [email protected], όχι αργότερα από τις 10 Φεβρουαρίου και ώρα 12:00μ.μ.

3. Οι αιτήσεις πρέπει να συνοδεύονται με βιογραφικό σημείωμα και αντίγραφα των πιστοποιητικών, των ακαδημαϊκών και άλλων συναφών προσόντων που προνοούνται στην παράγραφο Β. ανωτέρω, περιλαμβανομένων βεβαιώσεων για υπηρεσία εκεί όπου απαιτείται πείρα (Τα πρωτότυπα να παρουσιαστούν όταν ζητηθούν για έλεγχο). Τονίζεται ότι αιτήσεις χωρίς τα απαιτούμενα πιστοποιητικά δεν θα ληφθούν υπόψη.

4. Οι υποψήφιοι θα υποβληθούν σε γραπτή εξέταση που θα διεξαχθεί δυνάμει των προνοιών των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως του 2021. Η ημερομηνία καθώς και η ύλη των γραπτών εξετάσεων θα καθοριστούν αργότερα. Τα θέματα στα οποία θα εξετασθούν είναι τα ακόλουθα:
– Eλληνικά (Βαρύτητα 20%).
– Αγγλικά (Βαρύτητα 20%).
– Γενικές Γνώσεις (Βαρύτητα 10%).
– Εξέταση επί του Αντικειμένου (Βαρύτητα 50%).

«Επιτυχών» και «Επιτυχών στη γραπτή εξέταση» σημαίνει πρόσωπο που συμμετέχει στη γραπτή εξέταση και συγκεντρώνει συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα πιο πάνω 4 θέματα που περιλαμβάνονται στην εξέταση αυτή 40% τουλάχιστον.
Οι πρώτοι 3 επιτυχόντες στη γραπτή εξέταση υποψήφιοι για κάθε κενή θέση αντίστοιχα θα κληθούν και σε προφορική εξέταση.

5.Για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοίκησης τηλ: 22-862363.

Apply for this job

Contact Us