Πυρηνικός Ιατρός

Job Overview

 • Qualifications Bachelor Degree
 • Position Other
 • Industry Medical
 • Contact Person Πάνος Εργατούδης, Γενικός Διευθυντής
 • Contact Email [email protected]

Το Ογκολογικό Κέντρο Τράπεζας Κύπρου, δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση θέσης Πυρηνικού Ιατρού

Καθήκοντα και Ευθύνες:

 1. Διεκπεραιώνει και γνωματεύει για όλες τις εξετάσεις πυρηνικής ιατρικής με την χρήση εξοπλισμού που διαθέτει το Κέντρο περιλαμβανομένων ποζιτοτρονικού αξονικού τομογράφου, σπινθηρογραφημάτων οστών, σπινθηρογραφημάτων θυρεοειδούς, νεφρογραμμάτων, ελέγχου αιμάτωσης πνευμόνων κλπ. Συζητά και συμβουλεύει για τις ενδείξεις εξετάσεων ποζιτοτρονικού αξονικού τομογράφου (PET – CT).
 2. Συνεργάζεται για τον καθορισμό και την εποπτεία των διευθετήσεων προμήθειας, μεταφοράς και παραλαβής ραδιοϊσοτόπων και άλλων αναλωσίμων.
 3. Συντονίζει και συνεργάζεται με την υπηρεσία παραγωγής ραδιοφαρμάκων για την βέλτιστη λειτουργία των διαγνωστικών και θεραπευτικών εξετάσεων που παρέχει
 4. Εποπτεύει την παρασκευή ή προσωπικά παρασκευάζει, και προσωπικά χορηγεί τα ραδιοφαρμάκα.
 5. Παρακολουθεί κακοήθεις όγκους όπου η πυρηνική ιατρική διαδραματίζει σημαντικό ρόλο.
 6. Συνεργάζεται με τους άλλους ιατρούς του Κέντρου στο πλαίσιο της πολυθεματικής αντιμετώπισης των περιστατικών.
 7. Διενεργεί θεραπείες με ραδιενεργό ιώδιο και άλλα ραδιοϊσότοπα και παρακολουθεί τους ασθενείς που βρίσκονται υπό θεραπεία.
 8. Σχεδιάζει και εφαρμόζει, σε συνεργασία με το Τμήμα Ιατροφυσικής, κανονισμούς ασφάλειας και ποιοτικού ελέγχου.
 9. Ευθύνεται για την ακτινοπροστασία τόσο του ιδίου/της ιδίας προσωπικά όσο και του υπόλοιπου προσωπικού, των ασθενών και του περιβάλλοντος.
 10. Εμμένει στην σωστή συντήρηση του εξοπλισμού και διασφαλίζει την σωστή αξιοποίηση του.
 11. Συμμετέχει σε επιστημονικές συνεδρίες στο πλαίσιο των εξειδικευμένων μονάδων ή και γενικά με σκοπό την συζήτηση περιστατικών.
 12. Εκπαιδεύει και επιβλέπει το τεχνικό και άλλο προσωπικό της πυρηνικής ιατρικής και συμμετέχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα που απευθύνονται σε άλλο προσωπικό του Κέντρου.
 13. Συνεισφέρει στην ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού των υπηρεσιών υγείας.
 14. Ευθύνεται για την προσωπική του/της συνεχιζόμενη εκπαίδευση.
 15. Αναλαμβάνει πρωτοβουλίες ή και συμμετέχει σε προγράμματα κλινικού ελέγχου καθώς και σε ερευνητικά προγράμματα.
 16. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα σχετικά με τη θέση του/της, τα οποία θα ανατεθούν έπειτα από συνεννόηση με την/τον Διευθυντή/ρια Τμήματος Διαγνωστικής και Επεμβατικής Ακτινολογίας.

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Κατοχή πτυχίου Ιατρικής
 • Κατοχή Πιστοποιητικού Ειδικότητας στην Πυρηνική Ιατρική σύμφωνα με τον περί Εγγραφής Ιατρών Νόμο
 • Εγγραφή ή πρόθεση εγγραφής στο Μητρώο Ιατρών Κύπρου
 • Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και Αγγλικής γλώσσας.
 • Κατοχή Λευκού Ποινικού Μητρώου
 • Ακεραιότητα χαρακτήρα, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, ομαδικότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία
 • Προηγούμενη εμπειρία στη λειτουργία PET-CT

Επιπρόσθετα προσόντα:

 • Διετής τουλάχιστον κλινική εμπειρία σε θέση Πυρηνικού Ιατρού που πραγματοποιήθηκε έπειτα από την απόκτηση της ειδικότητας.

Μπορείτε να βρείτε το πλήρες κείμενο της θέσης εδώ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: Δευτέρα 5 Ιουνίου 2023

 

Contact Us