Προϊστάμενος Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων,Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων – Δημόσια Υπηρεσία

Post your CVNOW!
Find out about the best job vacancies in Cyprus
Full Time
  • Post Date: February 21, 2020
  • Location cyprus,
  • Industry for the position Κυβερνητικές Θέσεις Εργασίας
  • Company Δημόσια Υπηρεσία
Job Description

Γίνεται δεκτή η υποβολή αιτήσεων για την κενή μόνιμη θέση Προϊστάμενου Υπηρεσίας Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, Υπηρεσία Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων. (Η θέση είναι Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής). Εγκεκριμένη Μισθοδοτική Κλίμακα: Α13(ii): €39.013, 40.553, 42.093,  43.633, 45.173, 46.713, 48.253, 49.793, 51.333. Στη μισθοδοσία προστίθενται οι οποιεσδήποτε γενικές αυξήσεις που έχουν εγκριθεί με νομοθεσία. Επιπλέον, καταβάλλεται τιμαριθμικό επίδομα, σύμφωνα με το ποσοστό που εγκρίνεται από την Κυβέρνηση από καιρό σε καιρό. Αιτήσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy) ή μέσω της Κυβερνητικής Διαδικτυακής Διόδου Ασφαλείας (Αριάδνη) (https://eservices.cyprus.gov.cy), μέχρι την Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2020 και ώρα 14:00.

2. Σύμφωνα με το ισχύον Σχέδιο Υπηρεσίας της θέσης, τα καθήκοντα και οι ευθύνες, καθώς και τα απαιτούμενα προσόντα, έχουν ως εξής:

2. 1. Καθήκοντα και ευθύνες:
(1) Προΐσταται διοικητικά και είναι υπεύθυνος για την ομαλή, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τον περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων Νόμο του 2012, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται.
(2) Ενεργεί για την Επιτροπή Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων (Επιτροπή) και τον Πρόεδρό της, όπως προβλέπεται στον αναφερόμενο στην παράγραφο (1) Νόμο. Ειδικότερα επιλαμβάνεται-
(α) Της συλλογής πληροφοριών αναφορικά με ναυτικά ατυχήματα και ναυτικά συμβάντα που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του αναφερόμενου στην παράγραφο (1) Νόμου, της αξιολόγησης της σοβαρότητάς τους και της ενημέρωσης της Επιτροπής·
(β) της άμεσης ενημέρωσης της Επιτροπής σε περίπτωση πολύ σοβαρού ατυχήματος και της υποβολής εισήγησης στον Πρόεδρο για σύγκλιση έκτακτης συνεδρίας·
(γ) της διερεύνησης ναυτικών ατυχημάτων και ναυτικών συμβάντων κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία, της υποβολής εκθέσεων διερεύνησης στην Επιτροπή και την παρακολούθηση της εφαρμογής των σχετικών συστάσεων από όλους τους αποδέκτες που αναφέρονται στις εκθέσεις·
(δ) της εποπτείας και ελέγχου της εργασίας ιδιωτών Διερευνητών Ατυχημάτων και Εμπειρογνωμόνων, στους οποίους η Επιτροπή αναθέτει τη διερεύνηση ατυχημάτων·
(ε) της ενημέρωσης, εκπαίδευσης και εποπτείας της εργασίας των Διερευνητών Ατυχημάτων της Υπηρεσίας και του άλλου προσωπικού της Υπηρεσίας·
(στ) της συλλογής και του ελέγχου πληροφοριών αναγκαίων για την άσκηση των αρμοδιοτήτων, εξουσιών και καθηκόντων της Επιτροπής.
(3) Ετοιμάζει την Ετήσια Έκθεση της Επιτροπής στην οποία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων περιγραφή των δραστηριοτήτων της Επιτροπής, στατιστικά στοιχεία ναυτικών ατυχημάτων και συμβάντων και κατάλογος συστάσεων ασφαλείας που εκδόθηκαν από την Επιτροπή.
(4) Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες της Δημοκρατίας και αντίστοιχους οργανισμούς του εξωτερικού.
(5) Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα του ανατεθούν.
Σημ.: Τα καθήκοντα της θέσης συνεπάγονται απασχόληση εκτός του συνηθισμένου ωραρίου της Δημόσιας Υπηρεσίας, καθώς και συχνή μετάβαση στο εξωτερικό.

 

2.2. Απαιτούμενα προσόντα:
(1) (α) Πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος ή ισότιμο προσόν σε ένα τουλάχιστον από τα ακόλουθα θέματα ή συνδυασμό των θεμάτων αυτών: Ναυπηγική, Ναυτική Μηχανική, Μηχανολογική Μηχανική. (Σημ.: Ο όρος “πανεπιστημιακό δίπλωμα ή τίτλος” καλύπτει και μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλο).
ή
(β) Πιστοποιητικό Ικανότητας Πλοιάρχου Α΄ Τάξης χωρίς περιορισμούς ή Μηχανικού Α΄ Τάξης χωρίς περιορισμούς,
αναγνωρισμένο από τη Δημοκρατία, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία
(2) Δεκαετής τουλάχιστον πείρα σε υπεύθυνη θέση, μετά την απόκτηση των προσόντων που αναφέρονται στην παράγραφο (1) πιο πάνω, στη διερεύνηση ναυτικών ατυχημάτων ή/και σε θέματα κατασκευής ή/και επιθεώρησης ή/και τεχνικής διαχείρισης ή/και συντήρησης πλοίων ή/και διακυβέρνησης πλοίων και των μηχανών τους ή/και σε εξειδικευμένους τομείς όπως η πυρασφάλεια, η μεταφορά ή/και ο χειρισμός επικίνδυνων φορτίων, η ασφάλεια και υγεία στην εργασία, κ.ά. από όπου δυνατό να προέλθουν αίτια ατυχήματος ή/και διερεύνησης. Η δεκαετής πείρα να περιλαμβάνει την ενεργό συμμετοχή στη διερεύνηση τριών τουλάχιστον πολύ σοβαρών ατυχημάτων (που είχαν ως αποτέλεσμα απώλεια ζωής ή ολική απώλεια πλοίου ή σοβαρή ρύπανση) που να αποδεικνύεται από κρατικές αρχές της Κύπρου ή του εξωτερικού ή από ναυτασφαλιστικούς  οργανισμούς (P&I Clubs) αναγνωρισμένους από τη Δημοκρατία.
(3) Πολύ καλή γνώση της Ελληνικής και της Αγγλικής γλώσσαςΣημειώσεις:
(α) Eνόψει Απόφασης του Ανωτάτου Δικαστηρίου στην Αναθεωρητική Έφεση 60/2011, η κατοχή των γλωσσών στο απαιτούμενο επίπεδο θα πρέπει να τεκμηριώνεται από τους υποψηφίους είτε μέσω αποδεκτών τεκμηρίων είτε μέσω εξετάσεων μέχρι την ημερομηνία λήξης της υποβολής των αιτήσεων. Κατάλογος των «Τεκμηρίων Γνώσης Γλωσσών» υπάρχει αναρτημένος στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (www.psc.gov.cy).
(β) Αναφορικά με τους υποψηφίους –
(i) των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Ελληνική και δεν έχουν απολυτήριο Ελληνικού Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, και
(ii) οι οποίοι, δυνάμει του ΄Αρθρου 2.3 του Συντάγματος, επέλεξαν να ανήκουν στην Ελληνική κοινότητα, απαιτείται μόνο καλή γνώση της Ελληνικής γλώσσας, νοουμένου ότι θα έχουν άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
(4) Πολύ καλή γνώση της περί Εμπορικής Ναυτιλίας νομοθεσίας και των διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων για θέματα ναυτικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος, ναυτικής εργασίας και προσόντων ναυτικών, καθώς και της περί Διερεύνησης Ναυτικών Ατυχημάτων και Συμβάντων εθνικής και κοινοτικής νομοθεσίας.
(5) Ακεραιότητα χαρακτήρα, διευθυντική, διοικητική και οργανωτική ικανότητα, πρωτοβουλία, υπευθυνότητα και ευθυκρισία.
(6) Σωματική αρτιμέλεια και φυσική κατάσταση που να επιτρέπει την εκπλήρωση των καθηκόντων της θέσης.
(7) Μεταπτυχιακό δίπλωμα ή τίτλος, που αποκτήθηκε μετά από σπουδές ενός τουλάχιστον ακαδημαϊκού έτους σε θέμα σχετικό με τα καθήκοντα της θέσης, αποτελεί πλεονέκτημα

 

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ

Looking for a new job in Cyprus? Find out more current vacancies and apply for open positions of Mechanical Engineers, jobs.